کلیدواژه‌ها = امنیت
بررسی تأثیر نگرش های ضدهژمونیک و تعامل گرا در اقلیم کردستان عراق بر نحوه مدیریت بحران های امنیتی

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 1018-1034

10.22034/jgeoq.2023.254921.2785

هنگامه نصرالدین پورگویا؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی نجف آبادی


تبیین نسبت موقعیت راهبردی هوایی و وزن ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: ایران)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 217-233

افشین متقی؛ محسن رحیمی؛ جواد شاپوری


تاثیر منطقه گرائی بر توسعه اقتصادی کشور(با تاکید بر استان کرمانشاه)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 43-58

علی پورمیرزا؛ ریباز قربانی نژاد؛ اعظم یوسفی؛ رحیم سرور


تحلیل آمایشی شاخص های امنیت در مناطق مرزی (مطالعه موردی: منطقۀ مرزی رود ارس)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 59-77

احمد پوراحمد؛ اکبر حمیدی؛ شاهین علیزاده


بررسی نقش تهدیدات درونی و بیرونی منطقه شمال غرب بر تدوین راهبردهای دفاعی با ماهیت جغرافیایی- سیاسی

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1001-1015

معصوم سلیمی نازلو؛ پیروز مجتهد زاده؛ حیدر لطفی؛ محمد تقی رضویان


برآیند نقش ژئوپلیتیک جریانات فکری خاص خاورمیانه در امنیت منطقه ای

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1051-1069

کیومرث یزدان پناه درو؛ رضا دولتی؛ سعید براهوئی


تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان کردستان

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 181-202

بهروز مرادی؛ حیدر لطفی؛ زین العابدین کرمی؛ فرزان کفاشان طوسی


مقایسه راهبردهای امنیتی ایران و امریکا برای امنیت سازی در خلیج‌فارس

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 39-66

سجاد عالیفرجا؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علی اصغر اسمعیل پور روشن


چالش های امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در دوره زمانی 2001 تا 2017

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 215-236

محمد محمودی بالاگفشه؛ علی بیژنی؛ محمد اخباری


بررسی ساختارهای قومی و امنیتی در منطقه شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 771-794

علی ایمان نژاد؛ حیدر لطفی؛ داود حسن آبادی


تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 31-54

علی عادلی؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری


جایگاه رشیدالدین فضل الله در کارآمدی اندیشه‌های ایرانشهری

دوره 5، شماره 20، آذر 1394، صفحه 35-46

محمد عارف نیا؛ سید ابوالفضل رضوی؛ ناصر جدیدی