کلیدواژه‌ها = طراحی شهری
تعامل طراحی شهری و تغییر اقلیم مبتنی بر نظریه ها

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 461-472

علیرضا حسنی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی (مطالعه موردی: پارک بانوان نرگس ارومیه)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 157-177

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ نرمین رضازاده