کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
ارزیابی پتانسیل‌های توسعه شهری دانش‌بنیان در عرصه گردشگری (مطالعه موردی شهر مراغه)

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 380-390

10.22034/jgeoq.2023.289545.3125

ابراهیم سامی؛ پوران کرباسی؛ موسی واعظی؛ کبری درخشانی


واکاوی مفهوم توسعه شهری در گذر زمان و تبیین ابعاد و مولفه‌های آن

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 36-51

10.22034/jgeoq.2023.361132.3857

نگین حجتی؛ حسین ذبیحی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


باز تعریف و کاربست اصول و معیارهای شهرگرایی جدید در راستای ملاحظات بومی شهرها

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 227-258

غلامعلی دیزی جانی؛ محمدرضا رضایی؛ علی شمس الدینی


بررسی نقش عوامل فرهنگی- اجتماعی ، مدیریتی و کالبدی در توسعه شهر جناح

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 375-385

علی راستگو؛ عبدالرسول قنبری؛ احمد انصاری لاری