کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 73-83

طاهره سلطانی گردفرامرزی؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ عباس مفیدی؛ محسن باقری بداغ آبادی


بررسی امکان برآورد تبخیر با استفاده از داده‌های النینو ایستگاه خرم آباد

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 191-200

عنایت اله رحمتی؛ مجید منتظری؛ امیر گندمکار؛ مهران لشنی زند


کاربرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و مدل M5 در شبیه سازی جریان ماهانه(مطالعه موردی: رودخانه استور)

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 53-62

الهام رفیعی ساردوئی؛ فرشاد سلیمانی ساردو؛ علی آذره