کلیدواژه‌ها = اقلیم و جغرافیا
زبان شناسی جغرافیایی زبان معاصر عربی فصیح در آثار توفیق الحکیم به عنوان مثال " عوده الروح"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22034/jgeoq.2023.288764.3115

ایمان دیدار؛ یابر دلفی؛ سهاد جادری


اقلیم، جغرافیا و مخاطرات طبیعی در سازه‌های باستانی مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خر گرد و مقایسه آن با بنای سلطانیه

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 239-250

سیده فهیمه میرحسینی؛ رضا شعبانی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ هایده خمسه