کلیدواژه‌ها = خدمات شهری
تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالت اجتماعی(مطالعه موردی: منطقه 11 شهر تهران)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 343-357

سمانه عزیزی دانالو؛ حسین مجتبی زاده خانقانی


بررسی وضعیت عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر بومهن

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 79-94

حسین الماسی مفیدی؛ محمدرضا زندمقدم؛ پروانه زیویار


تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 7-20

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی؛ ایمان بهارلو