کلیدواژه‌ها = توزیع فضایی
تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 7-20

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی؛ ایمان بهارلو


تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 351-367

سعدی محمدی؛ چنور محمدی؛ مهسا حاجی


بررسی توزیع فضایی– مکانی کاربری فضای سبز در منطقه یک شهر تهران با تأکید بر پایداری زیست محیطی

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 149-165

ابوالفضل قنبری؛ موسی واعظی؛ رحیم غلامحسینی


تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری در شهر شهرکرد

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 301-320

رحیم سرور؛ پژمان محمدی ده چشمه


مدیریت سرزمین و تحلیل شبکه شهری استان همدان (1355-1390)

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 129-148

ابوالفضل قنبری؛ سیداحمد حیدری نیا