کلیدواژه‌ها = مدیریت پسماند
ارائه الگویی هوشمند برای مدیریت پسماند شهری

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 19-30

10.22034/jgeoq.2021.141769

علی خسروی مقدم؛ سید احمد شایان نیا؛ محمد مهدی موحدی؛ خسرو عزیزی


تحلیل ابعاد مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 521-535

10.22034/jgeoq.2021.136740

محمود سعیدی مهر؛ محمودرضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


نقش راهبردی رسانه ها در تبیین نقش متغیرهای جغرافیای طبیعی - انسانی در مدیریت پسماند شهر تهران

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 1025-1041

نقی قلی زاده؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی


ارائه الگوی مدیریت پسماند با استفاده از الگوریتم کوانتومی

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 313-327

علی خسروی مقدم؛ سید احمد شایان نیا؛ محمد مهدی موحدی؛ خسرو عزیزی