کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران (1979 -2021 )

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 268-278

10.22034/jgeoq.2023.320300.3476

سیدقاسم موسوی؛ حسین کریمی فرد؛ علی حسین حسین زاده؛ جهانبخش مرادی


واگرایی قوم بلوچ و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 597-609

10.22034/jgeoq.2022.316689.3435

کیوان جوکار؛ احمد بخشایش اردستانی؛ فردین باقری؛ عبدالحسین الله کرم


رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 511-531

عبدالکریم انصاری؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ پیروز مجتهدزاده


تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان‌های کردستان و کرمانشاه

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 571-596

بهروز مرادی؛ داود حسن آبادی؛ پیروز مجتهد زاده؛ حیدر لطفی


تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان کردستان

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 181-202

بهروز مرادی؛ حیدر لطفی؛ زین العابدین کرمی؛ فرزان کفاشان طوسی


کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 161-183

محسن حسن پور؛ سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم ابن تراب


نقش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 17-32

هاشم منفرد؛ حیدر لطفی؛ فرامرز نصری؛ بازرگان امیری