کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی
شناسایی پیشران های حیاتی موثر بر آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس با رویکرد آینده پژوهی

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 188-200

10.22034/jgeoq.2022.164008

مهدی ملازاده؛ محمد رضا پورمحمدی؛ کریم حسین زاده دلیر


رویکرد آینده پژوهانه به بازآفرینی خلاق بافت تاریخی شهر گرگان

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 201-217

کاظم تقی نژاد؛ سعید یزدانی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ عباس ملک حسینی


رویکرد آینده‌پژوهانه به وضعیت ژئوپلیتیکی سواحل مکران رویکرد GBN

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 135-145

زهرا پیشگاهی فرد؛ کرامت رنجبر دستنایی؛ محسن کوشکی


به سوی برنامه ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با آینده پژوهی

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 665-683

علی توبچی ثانی؛ محمود محمدی؛ سعید خزایی