کلیدواژه‌ها = دلاواله
بررسی جایگاه تشیع و ائمه شیعه در سفرنامه های عصر صفوی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 157-173

10.22034/jgeoq.2023.379559.3984

ساره ایرانپور؛ ابراهیم خراسانی پاریزی؛ علی رحیمی صادق