کلیدواژه‌ها = اقتصاد سیاسی
بررسی نقش مؤلفه های اثرگذار اجتماعی و زیست‌محیطی اقتصاد سیاسی بر سازمان‌یابی فضایی کلانشهر رشت

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 185-197

حسین مهرثابت؛ اسماعیل علی اکبری؛ طوبی امیرعضدی؛ احمد پوراحمد؛ حمیدرضا جودکی


الزامات دیدگاه اقتصاد سیاسی برای حل بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 484-510

اسماعیل مکرمی؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن


ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 217-237

ابوالفضل زینلی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی