کلیدواژه‌ها = شهرداری تهران
ارائه الگوی درآمدزایی پایدار در مناطق شهری (مورد مطالعه: منطقه22 تهران)

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1115-1132

10.22034/jgeoq.2022.340450.3687

علی اصغر سفید رو؛ حسین مجتبی زاده؛ مژگان ندیری


ارائه الگوی جانشین‌پروری در شهرداری تهران

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 497-513

احسان فرخی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهرآرا


بررسی طرح ناحیه محوری در مناطق شهر تهران با تاکید بر منطقه 15 بین سالهای 1386 تا 1396

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 497-513

آرش قربانی کوتنائی؛ علی نوری کرمانی