کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
نقش روابط دوجانبه ایران و ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 391-405

10.22034/jgeoq.2023.407587.4050

رایموند طروسیان؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ مهناز پروازی


تبیین ژئوپلیتیکی منافع استراتژیک آمریکا در منطقه آسیای میانه

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 241-259

10.22034/jgeoq.2022.312207.3376

بنت الهدا یوسفی دیلمی؛ فرهاد حمزه؛ رضا تاجفر


رویکرد ژئوپلیتیکی به نقش ایران در منطقه خلیج فارس

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 1-17

10.22034/jgeoq.2021.141767

سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی


رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و بین المللی در سواحل دریای عمان و اثر آن بر توسعه ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 631-651

امین سهرابی؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ داود حسن آبادی


تبیین راهبردی جایگاه ایران در ساختار ژئوپلیتیکی جدید خاورمیانه از۲۰۱۱تا۲۰۲۰

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 801-825

علی اکبر مازندرانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ ریباز قربانی نژاد؛ مجید ولی شریعت پناهی


الگوی توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد ژئوپولیتیک در راستای ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی ایران

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 658-690

علی کاظمی پور دهبنه؛ پیروز مجتهدزاده؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ حیدر لطفی


برآیند نقش ژئوپلیتیک جریانات فکری خاص خاورمیانه در امنیت منطقه ای

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1051-1069

کیومرث یزدان پناه درو؛ رضا دولتی؛ سعید براهوئی


تحلیل و بررسی نقش مؤلفه‌های ژئوپلیتیک در سیاست خارجی کشورهای منطقه‌ خلیج‌فارس

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1089-1109

جواد معیتی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی


تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 421-443

احمد فتحی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی؛ مجید ولی شریعت پناهی


نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 875-897

غلامرضا عاشوری؛ داود حسن آبادی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی


تحلیلی بر ژئوپلیتیک غرب ایران با محوریت لرستان

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 695-717

سیاوش مرادی پور؛ عزت اله عزتی


تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 289-310

محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر


نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت ایران

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 193-215

علی اصغر اسمعیل پور روشن؛ سیاوش مرادی پور