کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‌های سنجش‌ازدور (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 287-298

10.22034/jgeoq.2021.136722

الهام پاکخصال؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ حمید جلیلوند؛ حسن اکبری


بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آّب زیرزمینی دشت یزد-اردکان

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 189-199

جواد رفیع شریف آباد؛ احمد نوحه گر؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ حمید غلامی


تحلیلی بر پراکنش مراکز آموزشی (دبیرستان‌ها) در شهر اقلید

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 87-107

مهدی مؤمنی؛ مهری اذانی؛ راضیه قلندری