کلیدواژه‌ها = بازآفرینی
تحلیل فضایی - مکانی میزان مشارکت اجتماعی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند)

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 251-270

آرش علیزاده بیرجندی؛ کتایون علیزاده؛ حمید جعفری


بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد کیفیت زندگی در منطقه 15 تهران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 753-774

زهره یوسف زاده؛ علی نوری کرمانی؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمد مهدی حسین‌زاده


بازآفرینی اجتماعی بافت‌ تاریخی با رویکرد گردشگری شهری (مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر زنجان)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 947-960

محسن احد نژاد؛ محمد تقی حیدری؛ سعید محرمی