کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی
بررسی وضعیت مدیریت و برنامه ریزی ترافیک تالش و ارائه راهکارهای جهت روان سازی ترافیک

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 83-106

بهزاد درستکار ناوانی؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ شهرام امیرانتخابی


به سوی برنامه ریزی در عصر جدید؛ مطالعه تطبیقی برنامه ریزی شهری و منطقه ای با آینده پژوهی

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 665-683

علی توبچی ثانی؛ محمود محمدی؛ سعید خزایی