کلیدواژه‌ها = مشارکت
نقش ارتباطات در توسعه در عصر جهانی شدن

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 64-84

10.22034/jgeoq.2024.263006.2870

عمار عطاپور؛ رضا باقرپور


مشارکت در تاب آوری اجتماعی محلات شهری (مطالعه موردی: محله اوین شهر تهران )

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 729-740

منصوره سادات مظلوم؛ آزیتا رجبی؛ ناصر اقبالی


الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 63-78

محسن نجارزاده؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی


نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 53-68

حسین مجتبی زاده؛ مهسا حاجی فتحعلی؛ ماندانا حبیبی