کلیدواژه‌ها = مناطق آزاد
تبیین اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 330-343

10.22034/jgeoq.2022.288274.3104

یاسر عظیمی لمیر؛ محسن رنجبر؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ محمد اخباری


جایگاه اقتصادی مناطق شهری و تاثیر آن بر ابعاد پایداری (مورد مطالعه شهر چابهار)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 489-504

10.22034/jgeoq.2021.136738

حسین کیخایی؛ غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی