کلیدواژه‌ها = تبخیر
تعیین رابطه تبخیر با استفاده از عدد بی‌بعد لوئیس به منظور بهره وری منابع آبی در مدیریت شهری

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 916-928

10.22034/jgeoq.2023.284686.3062

کاظم بشیرنژاد؛ مازیار اسمنی؛ پیمان باشی شهابی؛ ایمان زحمتکش؛ سید محمود ابوالحسن علوی


بررسی امکان برآورد تبخیر با استفاده از داده‌های النینو ایستگاه خرم آباد

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 191-200

عنایت اله رحمتی؛ مجید منتظری؛ امیر گندمکار؛ مهران لشنی زند