کلیدواژه‌ها = خوزستان
پیامدهای سیاسی و اجتماعی حضور خوارج در حوزه جغرافیایی خوزستان در عصر امویان

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 316-322

10.22034/jgeoq.2023.272482.2923

محمد تقی زاده؛ رضا کیانی نیا؛ عبدالعزیز موحد


تحلیل ناهنجاری ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 863-874

ناهید جمالی زاده؛ منیژه ظهوریان؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی


تحلیل روند تغییراقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل‌های آماری

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 91-99

اعظم گوهردوست؛ فریده عظیمی؛ رضا برنا؛ پرویز کردوانی