کلیدواژه‌ها = محیط زیست
ارائه الگوی محیط زیست هوشمند در جزیره قشم

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1187-1201

10.22034/jgeoq.2022.319976.3470

فاطمه گهرخواه؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ علی یدقار


آلودگی محیط زیست توسط اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آن ها نسبت به جنایات ناشی از آن

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 835-853

10.22034/jgeoq.2022.354624.3807

امیر رضا دانا؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم شمس ناتری


ارائه مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست ورزشی در راستای توسعه پایدار

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1074-1086

10.22034/jgeoq.2022.306022.3314

سید فرزاد میر حسینی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ حیدر لطفی؛ افسانه روحانی


مفهوم متفاوت ضرر در خسارات زیست محیطی با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 903-921

10.22034/jgeoq.2022.278263.2993

سمیه طاهری؛ سید حسن حسینی مقدم؛ مهدی فلاح


نقش حقوق بین الملل در توسعه پایدار محیط زیست

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 315-332

اله مراد کشاورز؛ سید باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی


حفاظت از محیط زیست در نظام سیاست گذاری ملی و بین المللی

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 761-777

محمدرضا نوجوان؛ جمال بیگی


مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی نسبت به جرایم زیست محیطی

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 778-794

امیر رضا دانا؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم شمس ناتری


بررسی نقش سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از محیط زیست شهری

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 729-739

بابک پورقهرمانی؛ محمدرضا نوجوان


راهبردهای کوتاه مدت برای کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در مناطق شهری

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 195-214

مهسا حاجی فتحعلی؛ محسن فیضی؛ عاطفه دهقان توران پشتی


عوامل و پیامدهای خزش شهری در نواحی پیراشهری مورد: شاهد شهر شهریار

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 635-654

علی یوسفی؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی


بررسی چالش های پیشگیری اجتماعی؛ مطالعه موردی جرایم وآلودگی های زیست محیطی

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 719-732

مینا فردین؛ علیرضا میلانی؛ مسعود بیرانوند؛ مجید متین راسخ


مبانی گردشگری در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی حق برخورداری از محیط زیست سالم

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 941-964

علیرضا معینیان؛ حیدر لطفی؛ محمد مهدی رحیمی؛ کامران جورابلو


ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 267-279

سید امیر عباس بهاری میمندی؛ سید جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت