فهرست

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 1-1


نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 1-18

ندا باقری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


طراحی مجتمع صنفی ورزشی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت تأمین پناهگاه در زمان زلزله در استان کرمان

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 1-22

نیلوفر آزادی؛ سید محمد علی میر حسینی؛ احمد ترکفر


بررسی نقش بناهای تاریخی در بازآفرینی پایدار و ارتقاء هویت شهری (مورد پژوهی: میدان مرکزی و تاریخی رشت)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 1-15

سیده کهربا سیدبرنجی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان


واکاوی سیاست‌ ها و برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری مابین ایران و چین

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 1-17

مریم آبیلی؛ ناصر خانی؛ امیر گندمکار؛ مژگان بهرامی


بررسی عوامل مؤثر بر هویت محله ‏ای در شهر تهران

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 1-16

10.22034/jgeoq.2021.136645

صمد محمدی زاده سماکوش؛ حبیب صبوری خسروشاهی؛ مهناز رونقی نوتاش


رویکرد ژئوپلیتیکی به نقش ایران در منطقه خلیج فارس

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 1-17

10.22034/jgeoq.2021.141767

سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی


ارزیابی توان اکولوژیکی روستاهای پیراشهری لنگرود برای توسعه گردشگری

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1-11

10.22034/jgeoq.2022.208684.2196

محدثه نورانی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی


چشم انداز تغییرات اقلیمی در غرب ایران بر اساس سناریوهای واداشت تابشی و ریزمقیاس گردانی مدل آماری SDSM

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 1-14

حسن زهره وندی؛ علی محمد خورشید دوست؛ بهروز ساری صراف


شناسایی عوامل درونی و بیرونی ساختار شهری موثر در برنامه ریزی پدافند غیر عامل شهری(مورد مطالعه: عجب شیر)

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 1-19

10.22034/jgeoq.2023.130529.1410

جواد حاجی علیزاده؛ محسن عابدینی؛ حسن عبدالملکی؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری


تحلیل ماهیت نشانه شناختی فرم در بناهای عمومی دوره پهلوی دوم در ایران

دوره 13، شماره 53، بهمن 1402، صفحه 1-15

10.22034/jgeoq.2023.353464.3801

رعنا ملکی؛ مهروش کاظمی شیشوان؛ اکرم حسینی؛ مهدی سیدالماسی


ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان ایلام

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 1-16

10.22034/jgeoq.2023.170791.1816

حجت شیخی؛ محمد سلاورزی زاده؛ رضا ملک محمدی


تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی قفقاز بر روابط بین ایران و ارمنستان

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 1-13

10.22034/jgeoq.2023.407588.4051

رایموند طروسیان؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ مهناز پروازی


روند تغییرات دما در چابهار

دوره 5، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 7-17

علی سالاری؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی


مطالعه روند تغییرات دمای شبانه در ایران مرکزی به روش ناپارامتری من-کندال

دوره 5، شماره 20، آذر 1394، صفحه 7-24

عبدالله خوشرو؛ امیر گندمکار؛ علیرضا حاجیان