دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای مشروعیت سیاسی با تاکید بر نقش احزاب و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22034/jgeoq.2024.278920.3021

احسان نوریان؛ حسن گلپایگانی؛ ادریس بهشتی نیا