چهار دهه سیاست های رسانه ای آمریکا برای افزایش قدرت نرم در جغرافیای سیاسی ایران و کنشگری رهبر جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: صدای آمریکا)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته روابط بین الملل دانشگاه علوم تحقیقات واحد بین الملل قشم، قشم، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

سیاست های آمریکا در قبال جغرافیای سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی تقریباً در تمام زمینه ها دچار تحول شد و در یک مسیر واگرایی کامل قرار گرفت. به تبع آن، رسانه های آمریکایی و به ویژه صدای آمریکا ، نقش فعالی برعهده گرفتند و وظیفه بازنمایی جمهوری اسلامی بر اساس سیاستگذاری ایالات متحده را در دوره پسا انقلاب اسلامی ایفا کردند.هدف آنها افزایش قدرت نرم ایالات متحده امریکا در محدوده جغرافیای سیاسی ایران و به تبع آن خاورمیانه بود. مقاله حاضر می کوشد تا با استفاده از مدل رابینسون و به روش تحلیل فریم بندی، نحوه پوشش و بازنمایی بیانات، پیامها و متون مربوط به رهبر انقلاب را در دهه های پس از انقلاب کندوکاو کند و به این پرسش پاسخ دهد که سیاستگذاری صدای آمریکا در جنگ رسانه ای علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران پیرو کدام نظریه بوده است. همچنین نحوه کنشگری ایشان در برابر سیاستهای رسانه ای آمریکا (متبلور در بخش فارسی صدای آمریکا) و تدابیر ایشان در این زمینه بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Four decades of US media policy for increasing soft power in Iran political geography and activity of the leader of Islamic republic of Iran

نویسندگان [English]

  • meysam abolghasemi 1
  • abumohammad asgarkhani 2
  • sohrab salahi 3
  • Maryam Moradi 4
1 PhD student in International Relations Qeshm International Research Sciences University, Qeshm, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Law, Imam Hussein University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Law and Political Science Department, Qeshm International Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

US policy toward Iran's political geography has changed in almost every area since the Islamic Revolution And it was on the path of complete divergence. Consequently, the American media, in particular the Voice of America, took an active role and played the role of representing the Islamic Republic based on US policy in the post-Islamic Revolution period. Their aim was to increase the soft power of the United States of America within the geopolitical boundaries of Iran and, consequently, the Middle East. The present paper attempts to delve into the revolutionary leader's speeches, messages, and texts in the decades after the revolution by using the Robinson model, and by answering the question that Voice of America's policy in the media war against the leader of the Islamic Republic of Iran has been based on what theory?
It will also examine how they respond to US media policy (crystallized in the Persian section of Voice of America) and their measures in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft power
  • US media policy
  • geography
ذکایی، محمد سعید. حسنی، محمد حسین. (1394)، گونه شناسی کاربران رسانه‌های اجتماعی، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی
سقای بی ریا، حکیمه. (1396)، ساختارها و راهبردهای رسانه‌های برون مرزی آمریکا، پژوهشنامه رسانه بین الملل
S. Enders, Elizabeth Portale (2015), Reassessing U. S. International Broadcasting, Wilson center.
Robinson and et all (2010), Pockets of Resistance: British News Media, War and Theory in the 2003, Manchester University Press
Mermin, Jonathan (1999), Debating war and peace: Media coverage of U.S. intervention in the post-Vietnam era. Princeton: Princeton University Press
Livingston, Steven (1997), Clarifying the CNN Effect: An Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention”. The Joan Shorenstein Center for Press Politics,Research Paper
Gilboa, Eytan (2005). The CNN Effect: The Search for a Communication Theory of International Relations. Political Communication
Entman, Robert M. (1991), Framing U.S. Coverage of International News: Contrasts in
Narratives of the KAL and Iran Air Incident. Journal of Communication. Vol 41, No 4,
George E. Belch (Jun., 1982), The Effects of Television Commercial Repetition on Cognitive Response and Message Acceptance, Journal of Consumer Research, Vol. 9, No. 1
Herman, Edward S. and Noam Chomsky (2002), Manufacturing Consent:The Political Economy of the Mass Media. New York
Obama Administration (2010), National Security Strategy, White House.
Bush Administration (2006), National Security Strategy, White House.
www.khamenei.ir
ir.voanews.com
www.hamshahrionline.ir
www.mizanonline.com
www.ft.com
www.theguardian.com
en.wikipedia.org