بررسی تاثیر آموزش های زیست محیطی بر نگرش و رفتار دانش آموزان نسبت به مساله حفاظت از محیط زیست در شهرستان گرمسار

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش های زیست محیطی بر رفتار و نگرش دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار نسبت به مساله محیط زیست در سال 96-97 است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش، نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون دردو گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش دانش اموزان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار بوده و تعداد نمونه 120 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان گرمسار بوده است که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده‌ها آزمون رفتار زیست محیط و آزمون نگرش زیست محیطی بوده و داده‌های جمع‌آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و آزمون های اسمیرنف – کلموگروف ، آزمون t ، آزمون ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که آموزش زیست محیطی منجر به تغییر نگرش دانش اموزان ابتدایی شده است. آموزش زیست محیطی منجر به تغییر رفتار دانش آموزان ابتدایی می شود. تاثیر آموزش زیست محیطی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر بیشتر از تاثیر آموزش زیست محیطی برنگرش دانش آموزان پسر بوده است همچنین تاثیر آموزش زیست محیطی بر تغییر رفتار دانش آموزان دختر بیشتر از تاثیر آموزش زیست محیطی بر رفتار دانش آموزان پسر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Environmental Education on Students' Attitude and Behavior toward Environmental Protection in Garmsar

نویسنده [English]

  • Maryam Afzal Khani
Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of environmental education on the behavior and attitude of primary school students in Garmsar city in relation to the environment in 1997-96. The purpose of the present study is practical and is quasi experimental with pre-test and post-test in two experimental and control groups. The statistical population of the study consisted of elementary school students in Garmsar city and the sample consisted of 120 male and female fifth grade elementary students in Garmsar city who were selected by cluster random sampling. Data collection tools were Environmental Behavior Test and Environmental Attitude Test. The findings of the study indicate that environmental education has changed the attitudes of elementary students. Environmental education leads to change in the behavior of elementary students. The impact of environmental education on the change of attitude of female students was more than the effect of environmental education on the attitude of male students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Environmental Behavior
  • Environmental Attitude
  • Elementary Students
اسماعیلی، فرزانه، (1388)، " بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نگرش زیست محیطی دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر تهران، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
حجتی سیاح، مریم و خدابخشی کومایی، آناهیتا، (1396)، " اثربخشی آموزش گروهی محیط زیست برنگرش و آگاهی افزایی زیست محیطی دانش آموزان دختر دبستانی شهر تهران" نشریه پرستاری کودکان، دوره 2، شماره 3، 1-8
خالقی زاده، فیروزه، (1391)، " مطالعه روش های موجود آموزش محیط زیست به کودکان پیش دبستانی و دبستانی از دیدگاه مربیان و آموزگاران"، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب.
صالحی عمران، ابراهیم و محمدی، علی آقا، ( 1392)، " بررسی دانش، نگرش و مهارت زیست محیطی معلمان دوره ابتدایی مازندران "، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 95.
صالحی، صادق؛ کریم نژاد، سارا، (1392)، " تحلیل رابطه بین ارزش های زیست محیطی و نگرش نوین زیست محیطی( مطالعه موردی : ارومیه )، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دهم، شماره 37.
صالحی، صادق، (1389)، " نگرش جدید نسبت به محیط زیست و مصرف انرژی ( مطالعه موردی: استان گیلان، مازندران و گلستان)"، فصلنامه فرهنگی و ارتباطات، شماره 6
عسگری ورجانی، مریم، (1392)، " بررسی اثربخشی آموزش های زیست محیطی در زمینه پسماند شهری به مربیان بهداشت مدارس منطقه 12 آموزش و پرورش شهر تهران "، دانشگاه پیام نور واحد شهر ری.
شبیری، سیدمحمد و میبودی، حسین و ملکی پور، احمد و سرادی پور، عادله، (1393)، " ارزیابی و آماده سازی مربیان مهد کودک ها برای آموزش محیط زیست به کودکان ( مطالعه موردی : شهر تهران ) "، فصلنامه علمی – پژوهشی شناخت اجتماعی، بهار و تابستان، سال سوم، شماره 1.
ترکمانی، فاطمه، (1390)، " تاثیر آموزش در زمینه مصرف بهینه انرژی بر میزان آگاهی و تغییر رفتار زیت محیطی دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه شهر تهران "، زمستان، دانشگاه پیام نور.
زمانی مقدم، افسانه و سعیدی، مهدیه، (1392 )، " بررسی تاثیر آموزش محیط زیست بر ارتقای دانش، نگرش و مهارت معلمان ابتدایی منطقه 12 آ.پ تهران، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، بهار سال اول، شماره سوم.
لاهیجانیان، اکرم الملوک، (1390)، " آموزش محیط زیست"، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
حسینی، مریم السادات، ( 1393)، " بررسی نقش آموزش همگانی حفاظت از محیط زیست در ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان: مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه 4 تهران"، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب.
عبداللهی، فاطمه، (1393)، " مقاله : رفتار"، پژوهشکده باقرالعلوم.
مختاری ملک آبادی، رضا؛ عبداللهی، عظیمه السادات ؛ صادقی، حمیدرضا، (1393)، " تحلیل و بازشناسی رفتارهای زیست محیطی(مطالعه موردیشهر اصفهان)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال پنجم، شماره 18، ص20-1.
رضوانی، نعیمه؛ فردوسی، سیما؛ مرتضوی، شهرناز، (1386)، " رابطه بین دانش زیست محیطی و رفتارهای محافظت از محیط زیست، پژوهش نامه علوم انسانی، ویژه نامه جامعه شناسی، شماره 53، ص 253-266
اندوز، احمد؛ باسره، پرویز؛ غلامی، مرتضی، (1394) نقش آموزش و پرورش برنگرش زیست محیطی دانش آموزان (مطالعه موردی : دانش آموزان شهر ایلام)، اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های توسعه علم و فناوری.
حقیقتیان، منصور؛هاشمیان فر، سیدعلی؛احمدیان، داریوش، (1394)، " تحلیل جامعه شناختی نقش عوامل ساختاری در شکاف بین نگرش و رفتارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: شهروندان شهر کرمانشاه)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 4، شماره4، ص 614-593.
صالحی، صادق؛ قائمی اصل، زهرا، (1392)، " بررسی رابطه آموزش زیست محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط زیست (مطالع موردی: دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه بابل)، فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال اول، شماره 3
Blum,N(2008).Environmental education in Costa Rica:Building a framework for sustainable development?. Internation Journal Education Development,(28),348-358
Cloquell-Ballester, V.,Monterde-Diaz,R.,Cloquell-Ballester,V.,Torres-Diaz,R.A.(2016).Environmental education for small-and medium-sizedenterprises:Methodology and e-learning experience in the valencian region. Journal of Environmental Management, 87,507-520.
Sammalisto, K., Brorson,T.(2008).Training and communication in the implementation of environmental management systems (ISO 1400):A case study at the University of Ga” vle, Sweden.Journal of Cleaner Producation,16(3),299-309.
Sarkis,J.,Gonzalez-Torre,P.,Adenso-Diaz,B.(2010).Stakeholder pressure and the adoption of environmental practices: The mediation effect of training. Journal of Operations Management. 28,163-176