آسیب شناسی ساختار نظام تصمیم گیری شواریی در فرآیند مدیریت شهری: مورد مطالعه تهران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه مدیریت شهری متحول شده است و شهرها برای رفاه و آسایش بیشتر شهروندان مدیریت می شوند. لذا، محلی گرایی در استان تهران به عنوان یک استراتژی با هدف تفویض قدرت و منابع به مدیران محلی و به دور از کنترل مرکزی، می تواند ساختارها و جوامع محله ی دموکراتیک را ایجاد نموده تا در چهارچوب توافق شده میان حکومت مرکزی و محلی به حداقلی از استانداردهای ملی و اولویت­های سیاسی رسید. شوراهای شهر به عنوان یک عنصر از مدیریت شهری در اداره شهرها در سطح محلی نقش مهمی بر عهده گرفته است. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی ساختار نظام تصمیم گیری شواریی در فرآیند مدیریت شهری شهر تهران با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی- پیمایشی تدوین شده است، جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارشناسان و متخصصان صاحب نظر در حوزه مورد مطالعه بوده است. جهت بررسی اثرگذارترین آسیب های موجود  ساختار نظام تصمیم گیری شورایی در فرآیند مدیریت شهری از تکنیک دیمتل بهره گرفته شده است. آسیب هایی چون؛ عدم وجود ظرفیت­های قانونی و اجرایی برای تحقق بخشی مدیریت یکپارچه و عدم تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها از عمده آسیب های تهدید کننده ساختار نظام تصمیم گیری در فرآیند مدیریت شهری شهر تهران می باشند.  برای ارزیابی فرضیات تحقیق از آزمون کای اسکوئر و کرامر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد؛ بین ضعف و ابهام در قانون اساسی و قوانین عادی، بین کم توجهی به مصوبات و جایگاه قانونی شوراهای اسلامی شهر، بین دوگانگی مدیریت شهری با مدیریت شهرداری و آسیب­ های ساختار نظام تصمیم­ گیری شورای اسلامی شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Structure of Decision Making System in Urban Management Process: Case Study Tehran

نویسندگان [English]

  • amir ghasemi 1
  • rahem sarvar 2
  • bahman karegar 3
1 Department of Geography, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geography, Faculty of Geography, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Imam Khomeini Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, urban management has been transformed, and cities are being managed for the sake of greater prosperity for citizens. Therefore, localism in the province of Tehran as a strategy with the aim of delegating power and resources to local managers and far from central control can create democratic communities and communities in order to achieve a minimum level within the agreed framework between the central government and the local government. Comes from national standards and political priorities. City councils have played an important role as an element of urban management in urban governance at the local level. The purpose of this study was to determine the pathology of the structure of the decision making system in urban Tehran process through descriptive-analytical method and using documentary-referential resources. The statistical population of the study consisted of experts and experts in the field of study. Is. In order to investigate the most effective damage existing in the structure of the council decision making system in urban management process, the Dimetal technique has been used. Damage such as lack of legal and executive capacities to realize integrated management and disproportionate between powers and duties of councils are among the major threats to the structure of the decision making system in the urban management process in Tehran. Chi-Square and Cramer tests were used to evaluate the research hypotheses. The results of the research showed that between the weakness and ambiguity in the constitution and the ordinary laws, between the lack of attention to the laws and the legal status of Islamic city councils, between the urban management dichotomy with the management of the municipality and the damage to the structure of the decision making system of the Islamic Council of Tehran,

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Pathology"
  • "Decision Making System"
  • "Integrated Urban Management"
  • "Tehran"
اشتریان، کیومرث و کریم فرد، حسن(1395)، نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران، فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره 7، صص102-99.
الهویردی زاده، رضا، ولی قلی زاده، علی و مهدی صانعی(1394)، آسیب شناسی رابطه بین شورای شهری با نظام سیاسی در ایران، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای، دوره 5، شماره 14، صص46-25.
آذربایجانی، کریم و دریایی، جواد(1386)، بررسی تاثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثر بخشی شهرداری ها، مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر آباده، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 7.
ایرانی، محمد(1376)، حکایت شوراها، مجله ایران فردا، شماره 49
بیژنی، مریم( 1378)، فراز و نشیب قانون شورها، مجله شهرداری ها، سال اول، شماره 7.
پیشگاهی فرد، زهرا و مهسا واعظی(۱۳۹۳)، چالش های شورای شهر در مدیریت شهری تهران، هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)، تهران، انجمن ژئوپلیتیک ایران، دانشگاه خوارزمی، https://www.civilica.com/Paper-GEOPOLITICS07-GEOPOLITICS07_163.html
تقوایی، مسعود، احمدیان، مهدی و رحیم غلام حسینی(1389)، تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری کشور، فصلنامه‌اندیشه جغرافیایی، دوره 4، شماره 7، صص 48-65.     
توکلی نیا، جملیه و نور محمدی(1377)، نگرشی بر عملکرد شورای شهر در مدیریت شهری، مجله شهرداریها، شماره 92.
زیاری، کرامت الله، رﺷﯿﺪی ﻓﺮد، ﺳﯿﺪ ﻧﻌﻤﺖ اﷲ و ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻓر، ﺻﺎدق(1393)، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮراﯾﯽ در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮ؛ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی:ﺷﻬﺮ دﻫﺪﺷﺖ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، سال92، شماره اول، صص130-129.
سالاری، محمد و مریم صفوی(1396)، نقش نهاد شورای اسلامی شهر در اعتلای حقوق شهروندی، شورای اسلامی شهر تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، پیاپی3، صص113-131.
سعیدنیا، احمد(1383)، کتاب سبط شهرداری ها، جلد یازدهم، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، تهران.
سعیدی، عباس (1388)، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، تهران.
شاکری، حمید و فدایی، علی اصغر(1393)، تاملی بر شورای شهر، شهرداری و مراجع حل اختلاف شهری در نطام حقوقی ایران، کنفرانس ملی معماری و منظرشهری پایدار.
کاظمیان، غلامرضا و میر عابدینی، سیده زهره(1390)، آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم‌گیری شهری، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، شماره46.
ﻓﺮﯾﺪ، ﯾﺪاﷲ (1387)، ﺷﻬﺮﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ.
قرخلو، مهدی و همکاران(1395)، بررسی اثرگذاری عملکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شوراهای اسلامی شهرها در ایران (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر سردشت)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 20، شماره 58 - شماره پیاپی 2، صص 203-220
قلی پور، مستوره، خیرالدین، صدف، حبیبی، بهناز و علایی، پوریا(1394)، ارایه الگویی برای بهبود عملکرد شوارای اجتماعی محلات شهرمشهد، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرنی-اسلامی، دانشگاه پیام نور، استان گیلان
طباطبایی موتمنی، منوچهر(1381)، حقوق اداری، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.
مدنی، سید جلاالدین(1377)، حقوق و وطایف شورای اسلامی، تهران، انتشارات پایدار.
مبلغ، علی(1381)، تجربه ارزشمند شوراها در دوره اول و چشم انداز آینده، تهران، انتشارات وزارت کشور
منصور، جهانگیر(1381)، قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی جمهوری اسلامی.
ﻣﺮدوﺧﯽ روﺣﺎﻧﯽ، ﻧﻮﯾﺪ(1379)، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
عمید، حسن(1383)، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست نهم.
نیکزاد لاریجانی، سید حسن(1381)، بررسی رابطه حقوقی بین شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها، مجله شهرداری.
ﻫﺮﯾﺴﯽ ﻧﮋاد، ﮐﻤﺎل(1379)، ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﻮراﻫﺎ در ﺣﻘـﻮق اﯾـﺮان از اﻧﻘـﻼب ﻣﺸـﺮوﻃﯿﺖ ﺗـﺎ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ، ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
فنی، زهره و فرید صارمی(1387)، چالش های نظام مدیریت محله محور در توسعه پایدار کلان شهر تهران، صفه، دوره 17، شماره 47.
Agranoff, Robert. (2013). “Local Governments in Multilevel Systems: Emergent Public Administration Challenges”, American Reviw of Public Administration. Vol 44, July.
Cheema, G. Shabbir, Ward, Sandra E (1993). Urban managment: polices and innovations in
Elelman, R & aDavidL Feldman(2018), The future of citizen engagement in cities—The council of citizen engagement in sustainable urban strategies, Futures, Volume 101, Pages 80-91
Fiona Ferbrache, Richard D. Knowles (2017). City boosterism and place-aking with light rail transit: A critical review of light rail impacts on city image and quality. Original Research Article Geoforum, Volume 80, March Pages 103
Hansen, S. W. (2015). The democratic costs of size: how increasing size affects citizen satisfaction with local government Political Studies, 63(2), 373-389.
Jacqueline Boulos (2016). Sustainable Development of Coastal Cities-Proposal of a Modelling Framework to Achieve Sustainable City-Port Connectivity. Department of Architectural Engineering and Environmental Design, Arab Academy for Science Technology and Maritime Transport
Kocaoglu, M(2015) The Relationship of Participatory Democracy and City Councils: A Comparative Analysis Through Kırsehir and Yozgat City Councils, 2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic
Martinez-Vazquez, Jorge. (2011). the Impact of Fiscal Decentralization: Issues in Theory and Challenges in Practice, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, July.
McGill, R. 1998.Urban Management in Developing Countries, Cities, Vol.15, No.6, pp. 463-471.
Mcgill, Ronald (2001), Urban Management Checklis Cities, Vol 18, No5, pp 347-354.,
Miller, Keith. (2002). “Advantages and Disadvantages of Local Government Decentralization. A presentation to the Caribbean Conference on Local Government and Decentralization”, Georgetown, Guyana, June.
Peteri, Gabor. (2008). Finding the Money Public Accountability and Service Efficiency through Fiscal Transparency Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest, Open Society Institute.
Shona K. Paterson, Mark Pelling, Luci Hidalgo Nunes, Fabiano de Araujo Moreira,Kristen Guida, Jose Antonio Marengo.(2017)City scale and the asymmetries of climate change adaptation in three coastal towns.Geoforum, Volume 81,Pages109-