بررسی تاثیرات طرح های ساماندهی و عوامل موثر بر پذیرش آن از سوی روستائیان(مورد مطالعه روستاهای بخش زهان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانشیار و عضو هئیت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

ساماندهی روستاها از جمله استراتژی های کارآمد در برنامه ریزی توسعه و همچنین محوری ترین الگوی توسعه فضایی- کالبدی نواحی روستایی است. هدف این تحقیق بررسی تاثیرات طرح های ساماندهی و عوامل موثر بر مقبولیت آن توسط روستائیان بصورت مطالعه موردی در بخش زهان از شهرستان زیرکوه می باشد. این نوع تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات میدانی، از ابزار پرسش نامه و مصاحبه با مردم روستاهای مورد مطالعه استفاده گردید. جامعه مورد پژوهش کلیه خانوارهای محدوده مورد مطالعه، بالغ بر 210 خانوار می باشد، که با کمک فرمول کوکران، حجم نمونه 136 خانوار محاسبه و در نهایت از طریق نرم افزار spss محاسبات انجام و از آزمون های ویلکاکسون و دوجمله ای برای استنباط و ارتباط نتایج استفاده گردید. نتایج کلی نشان داد که ساماندهی روستاها در برخی شاخص های اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، از جمله میزان رواج صنایع دستی بعنوان شغل جانبی، دسترسی به بازار فروش تولیدات، اشتغال زایی، وضعیت سواد، و...تغییرات ساختاری را به همراه داشته است. هرچند در مواردی نیز عکس موضوع شکل گرفته، که می تواند نشانگر عدم توجه به ساختارهای روستایی در ابعاد گوناگون و در نتیجه کارکردهای متفاوت باشد. همچنین در سنجش رابطه بین عوامل تاثیرگذار در پذیرش طرح ساماندهی، اینگونه اسننباط می شود که برخی متغیرها از جمله آگاهی افراد نسبت به طرح، امید دسترسی به امکانات ، بهبود مشارکت، امید به مسکن بهتر، بهبود امکانات بهداشتی و.. در مقبولیت طرح توسط روستاییان موثر بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation impacts of restructuring plans and the factors influencing its acceptation by the villagers(Case Study, Villages of Zohan County)

نویسنده [English]

  • hamid barghi
Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Restructuring Villages is Including efficient of strategies in development planning and also spatial-Physical, development pattern central of rural regions. The purpose of this study was to evaluate the effects of restructuring plans and the factors influencing its acceptability by the villagers as a case study in the Zohan Part of County of Zirko. This kind of research considering purpose of practical and the nature and approach, analytical - descriptive survey approach.For Field data collected were studied, from questionnaires and interviews with people in the villages.The study population are included all households in the study area, over 210 families.With the help of the Cochrane formula, the calculated sample size of 136 households and the calculations performed by spss software and Wilcoxon and Binomial tests to were used derive and communicate results.The overall results showed that restructuring Villages in some indicators of social and economic -culture, including the spread of Crafts as a side job, sell products, market access, employment status,Improvement housing,and has led to structural changes.However, in some cases formed the subject of the unlike, which could indicate a lack of attention to rural infrastructure in different Dimension and therefore different functions.In assessing the relationship between factors influencing restructuring plans, such It can be Deduction that some variables, such as knowledge about plans, hopes access to improved participation, hoping to better housing, improved sanitation facilities, etc, in acceptance plan by the villagers is effective

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Impact
  • economic - social
  • restructuring plans
  • Villages
  • Zohan County
بدری، سید علی و طاهر خانی، مهدی(1387)، مقدمه‌ای بر توسعه پایدار روستایی، تهران، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
پاپلی یزدی، محمد حسین و ابراهیمی، محمد امیر، (1387)، نظریه‌های توسعه روستایی، چاپ چهارم، نشر سمت، تهران.
دریاباری، جمال الدین و سعیدی، مرتضی(1385)، ساماندهی سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی دهستان چهاردانگه)، مجله علمی –ترویجی دانشگاه گرمسار، شماره32، صص1-22.
رضوانی، محمدرضا.(1387). مقدمه‌ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، انتشارات قومس. تهران.
زنگنه، یعقوب و رکن الدین افتخاری، عبدالرضا.(1376). ساماندهی فضایی سکونتگاههی روستایی، نشریه مدرس، شماره4، صص35-19.
سعیدی، عباس، (1377)، توسع پایدار و ناپایداری توسعه روستایی، فصلنامه مسکن و انقلاب، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شماره 77، صص37-48.
سعیدی، عباس.(1382). روابط شهر و روستا و پیوندهای روستایی-شهری، فصلنامه جغرافیا، شماره 1، تهران، 91-71.
سعیدی، عباس.(1391). پویش ساختاری-کارکردی:رویکردی بدیل در برنامه ریزی فضایی، نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره1، صص18-1.
شکوری، علی (1380). پژوهشی در توسعه و نابرابری در مناطق روستایی. پژوهش های جغرافیایی، شماره41.صص20-38.
صادقی، حجت الله و میکانیکی، جواد.(1391). تصمیم‌گیری منطقه‌ای، الگوی توسعه روستایی در ایران، همایش ملی توسعه روستایی، گیلان.
صیدایی، اسکندر و صالحی، اصغر.(1389). آسیب شناسی بافت سکونتگاهی در حاشیه رودخانه‌ها از نظر اجتماعی، نشریه توسعه روستایی، شماره2، 135-123.
مایر، جرالد و دادلی سیرز(1368)، پیشگامان توسعه، ترجمه سید علی اصغر هدایتی و علی یاسری، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.
سازمان هواشناسی کشور.(1396)، آمار هواشناسی مندرج در سایت، تهران.
مرکزآمار ایران.(1390)، سرشماری نفوس و مسکن، تهران.
معاونت برنامه ریزی خراسان جنوبی.(1392)، گزارش اقتصادی، اجتماعی استان خراسان جنوبی( دفتر آمار و اطلاعات و نقشه)، بیرجند.
Hardietal(1997), Mesuring Sustainable Development: Approach, New York: Van Nostrand Reinhold.
Herrmann,s & Osinski.E.(1999). Planning sustainable land use in rural areas at differential levels using GIS and modeling tools.
Inskeep,E,(1991), Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach, New York: Van Nostrand Reinhold.
Lynch, K. (2005): Rural-Urban Interaction in the developing world, London.
Moffatt,I,(2002), Sustainable development, Principles, Analysis and policy, The Parhenon Publishing group, London.
Partick,Robert.(2008). Designing rural residential areas with public transit in mind: developing indicators for sustainable transportation.
Richard , E-Klosterman and others;(1993), spread sheet models for urban and Regional analysis; New jersey university, USA.
UNDP,(1994), Sustainable Human Development and Agriculture, New York,Ny.USA.