بررسی نگرش کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه سازمان ها با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته اند بر بسیاری از مسائل مربوط به هماهنگی و تسریع در انجام امور فایق آیند و مزایای فراوان دیگری به واسطه آن کسب نمایند. این تحقیق به بررسی نگرش کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی-همبستگی است و نتایج آن کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کارکنان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه بود که نمونه گیری به صورت کل شمار صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه پذیرش فناوری دیویس بود. نتایج نشان داد که بین برداشت ذهنی کارکنان از مفید بودن فناوری و سهولت استفاده از فناوری با پذیرش دانش فناوری و بین نگرش کارکنان به فناوری و سهولت استفاده از فناوری با پذیرش فناوری ارتباط معناداری وجود دارد. در انتها مدیران ادارات ورزش و جوانان می توانند با به کارگیری دانش فناوری روز و آموزش مناسب آن گام های مناسبی در جهت اشاعه فناوری و افزایش بهره وری بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the attitudes of sport and youth offices employees to information and communication technology in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Arash sarvari 1
  • farideh Ashraf Ganjooie 2
  • Ali Zarei 3
1 PhD student of Sport Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Physical Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Physical Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today organizations use information and communication technology (ICT) to take over the issues and benefit lots of advantages. This research aims to Study the attitudes of sport and youth offices employees to information and communication technology in Kermanshah. This is a descriptive-correlational survey and the results are functional. The population consists of sport and youth office employees, the sample size is equal the population. The research tool is the Technology Acceptance Model (TAM) by Davis. The results showed that employee's mental perception of technology usefulness and ease of technology use is related to Technology Acceptance (TA) significantly and also there is significant correlation between technological employee's attitudes and ease of technology use with TA. Finally the mangers of sport and youth offices can develop the technology knowledge through proper trainings and leverage it for higher efficiency.
Today organizations use information and communication technology (ICT) to take over the issues and benefit lots of advantages. This research aims to Study the attitudes of sport and youth offices employees to information and communication technology in Kermanshah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • technology knowledge
  • mental attitudes and perception to technology
  • sport and youth office of Kermanshah
دیواندری، ع.؛ عابدی، ا. و ناصرزاده ، س. (1392). ارائه ی مدل مفهومی برای تبیین عوامل کلیدی مؤثر بر کیفیت  سیستم های ارائه دهنده ی خدمات بانکداری اینترنتی پیمایشی پیرامون بانک ملت. مدیریت فناوری اطلاعات ، 5 ،1 ، 19 -36. 
رندی، و.، خون سیاوش، م.، معصومی، ب. (1393). عوامل مؤثر بر رفتار خرید مشتریان اینترنتی در ایران با توجه به مدل پذیرش فناوری (TAM)، مجله مدیریت توسعه و تحول، 6 (ویژه‌نامه)، 118-109.
سرخوندی، س.، و زینی وند، ر. (1395). نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب‌وکارهای کوچک، کنگره بین‌المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی.
عسگرنژاد نوری، ب.، حاضری، ه.، و رشادت نیا، پ. (1396). نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی و رفتار خرید مصرف‌کنندگان، اولین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی سیستم‌ها و مدیریت کسب‌وکار، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی - انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.
کدیور، م. (1396). تأثیر ابعاد شبکه‌های مجازی بر رفتار خرید مصرف‌کننده از طریق اعتماد به فروشنده (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی اندیشمند.
مسعودی، ز. (۱۳۹۱) بررسی عوامل درونی و بیرونی عملکرد به منظور فرموله کردن استراتژی ها. پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
ناخدا، م. (1384). بررسی عوامل فردی موثر بر کابرد فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران.
نوبخت، ف.، احسانی، م.، کوزه چیان، ه.، و امیری، م. (1393). عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌وکارهای متوسط و کوچک ورزش در ایران، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب‌وکار.
نوشاد، م.، قاسمی، م.، و سرلک، ا. (1395). تأثیر فناوری اطلاعات بر روی عملکرد مالی شرکت واگن پارس اراک، دومین همایش سرا سری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری.
یغمایی، ف. و شیرازی، م. (1390)  بررسی تمایل کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی  نسبت به استفاده ازاین سیستم براساس مدل اشاعه نوآوری دربیمارستان رازی اهواز، مدیریت سلامت.  14، 46 ، 11-20.
Aldalayeen, B. O., Moh'd Alkhatatneh, W. R. N., & AL-Sukkar, A. S. (2013). Information Technology and Its Impact on the Financial Performance: An Applied Study in Industrial Companies (Mining and Extraction). European Scientific Journal, 9(10).
Appiahene, P., Missah, Y. M., & Najim, U. (2019). Evaluation of information technology impact on bank’s performance: The Ghanaian experience. International Journal of Engineering Business Management, 11, 1847979019835337.
Bayir, Safak- Keser, Hafize.(2009). Information and communication technologies coordinator teachers’  evaluations of computer working environments in terms of ergonomics. Procedia Social and Behavioral Sciences, No,1 , pp. 335–341
Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceive Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13, pp 319- 339.
Davis,F.D., Bagozzi,R.P., and Warshaw, P.R.(1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, Vol. 35, No. 8, pp. 982 – 1003.
Harvad. R., Bearth, A., Siegri, R. (2016). The role of individual perceptions in integrated technology adoption, 15(6), 179-188.
Mahboub, R. M. (2018). The Impact of Information and Communication Technology Investments on the Performance of Lebanese Banks. European Research Studies Journal, 21(4), 435-458.
Sadeghimanesh, M., & Samadi, A. (2014). The effect of IT (Information Technology) on financial performance of the banks listed in Tehran Stock Exchange. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3 (s)), pp-2911.
Schneider, G (2006). Business strategies. Andy Pickering, Boston. Thomson Course Technology.
Rao, A.S(2007). Technology Acceptance Model for Complex Technologies in a Period of Rapid Catching-Up.
Wang, Y. S. , Lin, H. H. &  Luarn , P.  (2006) Predicting consumer intention to use mobile service.  Information Systems Journal,16(2), 157-179.
Voramontri, D., & Klieb, L. (2018). Impact of social media on consumer behaviour. International Journal of Information and Decision Sciences, 462, 1-24.
Yasav, S. (2015). The impact of digital technology on consumer purchase behavior. Journal of Financial Perspectives, 3(3).
Zehir, C., Muceldili, B., Akyuz, B., & Celep, A. (2010). The impact of information technology investments on firm performance in national and multinational companies. Journal of Global Strategic Management, 7(1), 143-154.