سهم ابعادسرمایه فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری ساکنین شهرهای ساحلی استان مازندران مطالعه موردی (بابلسر ،محمودآباد ،نوشهر ،چالوس ،رامسر)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ، بابل، ایران

2 انشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سهم ابعاد سرمایه فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری ساکنین شهرهای ساحلی استان مازندران مطالعه موردی (بابلسر ،محمودآباد ،نوشهر ،چالوس ،رامسر) می باشد.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمام افراد ساکن بالای 20 سال پنج شهر ساحلی استان مازندران،-بابلسر ،محمودآباد،نوشهر، چالوس،رامسر می‌باشند . حجم نمونه تحقیق حاضر با استفاده از فرمول کوکران 530 نفر می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که تا حدودی از تحقیقات پیشین نیز استفاده شده است و شامل 119 سوال بسته درقالب طیف لیکرت و سوالات بسته و باز مربوط به متغیرهای زمینه ای تحقیق می باشد . پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزار SPSS و سپس Amos داده ها استخراج طبقه بندی، توصیف و تحلیل شده و در نهایت گزارش نهایی تحقیق بر مبنای یافته ها و نتایج تنظیم و تدوین گردید.نتایج نشان می دهد که بین ابعاد کل سرمایه فرهنگی و بعد سرمایه تجسم یافته ، بعد سرمایه عینیت یافته و بعد سرمایه نهادینه شده با انگیزه گردشگری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contribution of Cultural Dimensions Dimensions in the Inclination to Tourism of Residents of Coastal Cities of Mazandaran Province Case Study (Babolsar, Mahmoodabad, Noshahr, Chalus, Ramsar)

نویسندگان [English]

  • mousazadeh fatemeh 1
  • ali asghar abbasi asfajir 2
  • ali rahmani firouzjah 3
1 PhD student in Sociology of Economics and Development, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran
2 Anshyar Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the contribution of cultural capital dimensions to the rate of tourism incidence among residents of coastal cities in Mazandaran province. The case study (Babolsar, Mahmoudabad, Noshahr, Chalus, Ramsar) is a descriptive survey.
The statistical population of this study is all residents over the age of 20 years in five coastal cities of Mazandaran , Babolsar,Mahmoudabad,Noshahr, Chalus and Ramsar.The sample size of the present study is 530 people using Cochran formula.The data collection tool is a researcher-made questionnaire that has been used to some extent from previous research and includes 119 closed questions in terms of Likert spectrum and open and closed questions related to the underlying variables of the research. After collecting information, the SPSS and then Amous data were extracted, classified and analyzed, and ultimately the final report of the research was based on the findings and results. The results show that between the total dimensions Cultural capital and the dimension of capital are embodied, then the capital is objectified and then the institutionalized capital with the motive of tourism is a meaningful relationship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Capital Dimensions
  • Tendency to Tourism
  • Mazandaran
 ابراهیم زاده- عیسی و ولاشجردی، راضیه (1392) تحلیل برانگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن مطالعه موردی; گردشگران نوروزی شهرستان محلات، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، شماره چهارم، پاییز 1391.
 ابراهیمی لویه، عادل (1380)، نابرابری اجتماعی و سرمایه فرهنگی (بررسی تأثیر نابرابری اجتماعی بر توزیع سرمایة فرهنگی در بازتولید طبقه اجتماعی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
-اسمیت، فیلیپ (1387) درآمدی بر نظریة فرهنگی، ترجمة حسن پویان، تهران : انتشارات دفتر
پژوهش های فرهنگی.
 
آزاده، منصوره اعظم (1383) «ناسازگاری پایگاهی» پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
 بابایی سمیرمی ،محمدرضا ،نظیفی نایینی ،مینو ،عباسپور ،سحر (1392)ارتباط صنعت توریسم و توسعه اقتصادی در ایران ب رویکرد شبکه عصبی ،فصلنامه علمی پژوهشی ،پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی ، سال چهارم ، شماره چهاردهم ،صص 130 -113 .
باینگانی ،بهمن ،کاظمی،علی (1389)بررسی مبانی تئوریک مفهوم سرمایه فرهنگی ،آرشیو SID ،صص 21- 8 .
ببی، ارل (1386) « روش های تحقیق در علوم اجتماعی»، ترجمه رضا فاضل، انتشارات سمت، تهران، جلد اول، چاپ چهارم.
بوردیو- پیر (1380)، «نظریه کنش: دلایل عمل و انتخاب عقلانی» ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار
بوردیو، پیر (1381)، " دموکراسی و سنت­های مدنی"، ترجمه : محمد تقی دلفروز.
بوردیو،پیر(1385)"شکل های سرمایه"،ترجمه افشین خاکباز وحسن پویان،درمجموعه مقالات سرمایه اجتماعی:اعتماد،دموکراسی وتوسعه آزاد،گردآورنده کیان تاجبخش،چاپ دوم،تهران:نشر شیرازه،صص،131-66.
پیرس، فیلیپ ل. (1395) رفتار گردشگر، بن مایه ها و طرح های مفهومی، ترجمة: دکتر حمید ضرغام بروجنی، با همکاری زهره جوادی سبدانی و سید محمدحسن حسینی، چاپ دوم، انتشارات مهکامه.
تراسبی، دیوید (1391) اقتصاد و فرهنگ، ترجمة کاظم فرهادی- تهران- نشر نی.
خادمیان، طیبه (1390) «سبک زندگی و مصرف فرهنگی: مطالعه ای در حوزه جامعه شناسی فرهنگی و دیباچه ای بر سبک زندگی فرهنگی ایرانیان» تهران: نشر موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب.
روح الامینی، محمود (1377)، «زمینه فرهنگ جامعه شناسی» چاپ چهارم، تهران- انتشارات عطا.
روحانی ،حسن (1388)درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی ،فصلنامه راهبرد،سال 18،شماره 53فصص 7 -35.
رنجبریان، بهرام- امامی، علیرضا- غفاری، محمد (1393) رفتار مصرف کننده در گردشگری. تهران- انتشارات مهکامه.
- ریتزر، جورج (1379) «نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر» ترجمة محسن ثلاثی- تهران نشر علمی
شارع پور، محمود و غلامرضا خوش فر (1381)، رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان، مطالعه موردی شهر تهران، نامة علوم اجتماعی، شمارة 20، صص 147-133.
شجاعی منوچهر ، نوری نورالدین ، (1384)بررسی سیاست های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور ، دانش مدیریت ،سال 20 ،شماره 78، پاییز 86 ،صص 63 -90 .
شریفیان ثانی ،مریم (1380)سرمایه اجتماعی :مفاهیم اصلی و چارچوب نظری ،فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال 1 ،شماره 2 ،صص 18 -5.
ضیاپور ، آرش (1389)پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن جوانان ، دانشگاه مازندران .
علیزاده ، هادی ، فیروزی محمد علی ،شکوهی ، محمد اجزا ،نقیبی رکنی ،سیده نرگس ،(1392)سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری در صنعت توریسم در شهر اهواز ، مدرس علوم انسانی ، برنامه ریزی و آمایش فضا ، دوره 17 ،شماره 2 ،صص 172 – 145 .
غفاری، غلامرضا (1392) سرمایة اجتماعی و امنیت انتظامی، تهران: جامعه شناسان.
فاضلی، محمد (1382) مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق.
فاضلی، محمد (1386) جامعه شناسی مصرف موسیقی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
فرجی راد ،عبدالرضا ،آقاجانی ، سمیه (1388)تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه بندی آن ، فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی پژوهشی ، سال ششم ،شماره 22 ،صص 72 -61.
فکوهی، ناصر (1381) «تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی» تهران: نشر نی
کروبی مهدی (1394 )فرهنگ قومی ،سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال هفتم ،شماره 28 ،صص 324 – 309 .
محسنی، منوچهر (1386)، مقدمات جامعه شناسی، تهران: نشر دوران.
ملاحسنی، حسین (1381)، بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دینداری در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان در استان گیلان (علی آباد کتول – گنبد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
ممتاز، فریده (1383) «معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو «پژوهشنامه علوم انسانی: شماره 41-32. صص 160-149.
نوغانی- محسن (1381) تاثیر نابرابری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دست یابی به آموزش عالی «فصلنامه تعلیم و تربیت»، شماره 91، صص 101-71.
Bourdieu. P. (1977): ealTural Reproduction and Social Reproduction”. Pp. 487-511 in J. Kavaxel and A.H.Halsey (eds) power and Idelogy in Education Oxford university press, New York.
Bourdieu, p.(1977)Distinction: social critique of the judgment of Taste,
Dimaggio, P.(1982), “Cultural Capital and School”, American Sociological Review.47(2): 189-201.
Erickson , Bonnie E. (1996), ”culture, class , and connection” , in : American Journal of sociology, v. 102 , pP. 217-251.
Flora, Alice (2005). “cultural capital and other capital”, Nuffield college oxford. www.soc.sagepub.com
Haysc, Bruce (2000)”Gradient well-formedness in optimality theor”. In Joost
Stone, Roy (1998), key socialogical thinkers, Memillan press ltd.u.k
Stone, W(2001) “Emperical, measuriny social capital” Research paper, NO, Feb 2001, Australian inst. Of family stadies.             
Sullivan, oriel and Tally Katz- Gerro (2002), “leisure, tastes and Gender in
Turner. Jonathan H. (1998) “The structure of sociology theory”. Belmont .