رویکرد توسعه ی پایدار محله ای در شهر مهاباد مطالعه ی موردی محله ی استاد مجدی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه پیام نور مهاباد، مهاباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری، دانشجوی دانشگاه پیام نور مهاباد، مهاباد، ایران

چکیده

استادمجدی؛ محله ای با پیشینه ی هسته ی مرکزی شهر مهاباد به پردازد. نه بود مسیری مناسب برای حمل و نقل آسان در راستای هوای سالم و پاک که خود شاخصی مهم در امر توسعه ی پایدار می باشد،در عین حال باوجورد درست بودن این مطلب که موقعیت محله در بافت هسته ی مرکزی شهری است، که خود یکی از مزیت های حاکم بر محله است، اما با وجود فاصله ی کم محله به نقاط مرکزی شهر ولی نه بود پیاده راه های مناسب و همچنین نه بود مسیر امن برای دوچرخه متأسفانه با سیر عظیمی از ماشین های شخصی مواجه هستیم. همچنین به دلیل بافت و موقعیت محله از نظر اقتصادی نیز برای کثیری از ساکنین و از طرفی بافت ساختمان های نیمه کاره و فرسوده ی موجود هم می تواند فرصت باشد هم متأسفانه دارای مشکل هایی است.که البته تمامی مشکل ها و شرایط نامطلوب موجود ، با محوریت مدیریت و برنامه ریزان خلاق قابل حل و رفع می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، تحلیلی بوده که از طریق مطالعه های کتابخانه ای و پرسش نامه،اطلاعات جمع آوری شده و در نهایت با مدل SWOT اطلاعات تجزیه و تحلیل و مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به جمعیت ساکن در محله 700 نفر ، با لحاظ آمار نمونه ای ساکنین 300 پرسش نامه پخش شده و 246 عدد از پرسش نامه ها معادل 82% جمع آوری شده که با استفاده از مدل SWOT تجزیه و تحلیل آن بررسی شد و به نگارش در آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Neighborhood Development Approach in Mahabad City Case study of Ostad Majdii neighborhood

نویسندگان [English]

  • Hasan Houshyar 1
  • Abraham Kourooshi 2
1 Faculty of Payam Noor University of Mahabad, Mahabad, Iran
2 M.Sc. Student of Geography and Urban Planning-Urban Planning, Student of Payame Noor University of Mahabad, Mahabad, Iran
چکیده [English]

Ostad Majdi, a neighborhood with the history of the central core of Mahabad city. It was not a convenient route for easy transportation in the direction of clean and clean air, which is an important indicator of sustainable development, while it is true that the location of the neighborhood is in the context of the central core of the city, which itself is one of Advantages of the neighborhood, but with a small distance from the neighborhood to the city's central points, there was no proper walkways, nor was there a safe route for bikes. Unfortunately, we are faced with a great deal of private cars. Also, because of the texture and location of the neighborhood, economically, for the vast majority of inhabitants, and also the texture of semi-finished and worn-out buildings, there is also an opportunity, and unfortunately there are problems. Of course, all the existing problems and conditions are unfavorable, with The focus of management and creative planners can be solved and resolved. The research method was descriptive and analytical. Data was collected through library studies and questionnaires, and finally analyzed and analyzed by SWOT model. According to the population living in the neighborhood of 700 people, according to the sample population, 300 questionnaires were distributed and 246 questionnaires were collected 82%, which was analyzed using the SWOT model and written in Come.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Sustainable Neighborhood Development
  • SWOT
  • Ostad Majdi neighborhood
  • Mahabad city
برآبادی، محمود (1384). الفبای شهر (مجموعه مقاله‌های ماهانه شهردای‌ها) انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تهران چاپ اول.
بحرینی، حسین (1378). تحلیل فضاهای شهری، چ2، تهران:مؤسسه انتشارات دانشگاهی
بمانیان، محمدرضا و‌هادی محمودنژاد (1388). امنیت و طراحی شهری. انتشارات هله. تهران چاپ اول.
شریعتی، سعید (1384). بررسی احساس امنیت عمومی. پژوهشکده اقبال جهاد دانشگاهی مشهد.
صرافی، مظفر (1379). مفهوم، مبانی و چالش‌های مدیریت شهری، فصل نامه مدیریت شهری.
عابدین درکوش، سعید. درآمدی به اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ سوم، ویراست سوم، ۱۳۸۹ خورشیدی، ص ۲۲.
عزیزی، محمدمهدی (1385). محله مسکونی پایدار:مطالعه موردی نارمک، نشریه هنرهای زیبا، شماره 37.
لینچ، کوین (1381). سیمای شهر، ترجمه‌ی منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ ششم، تهران.
فکوهی، ناصر. انسان‌شناسی شهری. تهران، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ خورشیدی، ص ۲۶.
کالن، گوردن (1377). گزیده منظر شهری، ترجمه منوچهرطبیبیان، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران:مرکز.
ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری. مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ مجلس شورای ملی
مضطرزاده، حامد. دستیابی به اصول عابرمداری در طراحی یک مرکز محله شهری در بستر توسعه پایدار، مطالعه موردی محله باغ صفا پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران 1387.
معصومی، سلمان (1390). توسعه محله‌ای در راستای پایداری کلانشهر تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ.
 نظریان، اصغر (1380). شهرهای آینده:کانون فاجعه انسانی یا بستر تعادل فرهنگی، فضای جغرافیای شماره 3.
Laurini,Robert,2002,Information Systems for Urban Planning-A Hypermedia cooperative Approach,Routledge,New York.