بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثرات انسجام اجتماعی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی مناطق روستایی شهرستان اردبیل می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش تحلیلی-تبیینی می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه به روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل که جامعه آماری تحقیق را شامل می‌شود مراجعه شد. که در این بین تعداد کل روستاییان بالای 15 سال شهرستان اردبیل(123264) نفر برآورد گردید. علاوه بر این جهت تعیین حجم نمونه روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل از فرمول کوچران استفاد شد و در نهایت حجم نمونه تعداد روستاییان (383) نفر تعیین گردید. روایی صوری پرسش‌نامه با کسب نظرات صاحب‌نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی مربوطه به دست آمد. هم‌چنین پس از انجام یک مطالعه راهنما و آزمون پایایی پرسش‌نامه ضریب کرونباخ آلفا، 83/0 بدست آمد. در نهایت نتیجه حاصل از آزمون هم بستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای تعلق اجتماعی، انتظام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعی، گرایش روستاییان نسبت به یکدیگر، گرایش به ارزش‌های جمعی و اعتماد اجتماعی - نهادی با بهبود شاخص‌های اقتصادی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد. در انتها با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهاداتی کاربردی نیز ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of effects of social cohesion reinforcement in improvement economic index in Ardabil County

نویسنده [English]

  • vakil heidari sarban
Professor of geography and rural planning, university of Mohagheghe Ardebili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract
Economic development is complex phenomenon which is created by numerous factors that include: cultural factors, educational systems, official systems and society management, the economic systems of capital accumulation and economic policy stability and social consistence and national sustainability mangers tact and merit to society management for providing a suitable background on create creativities and the innovations of private sector.
This study is an applied research conducted in an explanatory-analytical method in 2014 and generally aims at investigating the effects of social cohesion reinforcement in improvement economic index of wheat farmers in Meshginshar County.  Statistical society includes wheat farmers in Meshginshar County. Data collection is done through a questionnaire in a survey method the validity and reliability of which were approved earlier according to Cochran formula, 185 individuals are randomly selected. Moreover, as shown by the results of Pearson test,  there as significant relation between the variables of social dependency, social orders, social participation, social interaction, trend of rural peoples related to themselves, trend to group values, and social-institutional confidence and improvement of the economic index of wheat farmers in Meshginshar County. Finally, according to the study results, a number of recommendations in solving the wheat farmer’s problems are also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KeyWords: Development
  • Economic Development
  • Social Development
  • Social Cohesion
  • Socail Capital
  • Meshginshar Couny
ازکیا، مصطفی. (1381). جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی روستایی ایران. انتشارات اطلاعات.
اکبری، امین. (1383). «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی –اجتماعی». دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه تهران.
امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد، صادقی نقدعلی، زهرا، رهبرقاضی، محمودرضا و نوعی‌باغبان، سیدمرتضی. (1392). «بررسی رابطه‌ی مصرفه رسانه‌ای و انسجام اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهر تبریز)». فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی. دوره اول. شماره.، صص31-9.
امین بیدختی، علی‌اکبر و نوید شریفی. (1390). «بررسی نقش سرمایه‌اجتماعی در توسعه اقتصادی: ارایه یک الگوی نظری». فصلنامه راهبرد یاس. شماره 28.  صص185-164.
چلبی، مسعود .(1375). جامعه شناسی نظم. تهران: نشر نی.
حیدری ساربان، علی؛ مجنونی توتاخانه، علی (۱۳۹۸). نقش سرمایه روان‌شناختی در ارتقای کارآفرینی روستایی استان آذربایجان‌ شرقی. اقتصاد فضا و توسعه روستایی, ۶(۲۲), ۹۷-۱۱۸.
حیدری ساربان، وکیل. (1391). «اولویت‌بندی دهستان‌های شهرستان مشگین‌شهر بر حسب سطوح توسعه کشاورزی». فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی. سال16. شماره40. ص42.
خلیلی، محسن. (1379). »آفرینش وفاق کار ویژه بنیادین قانون اساسی». فصلنامه مطالعات ملی. شماره 2 و 3. ص 154.
زبیری، هدی و زهرا کریمی موغاری. (1392). «اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی (مطالعه بین کشوری با رویکرد داده‌های تابلویی)». پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. سال چهارم. شماره چهاردهم. ص41.
سریع القلم، محمود. (1372). عقل و توسعه یافتگی؛ تهران. انتشارات صفیر.
سلیمانی، محمد. (1387). «نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی، مروری بر مطالعات انجام شده». فصلنامه راهبرد یاس. شماره.، ص 166.
طالب، مهدی، عبنری موسی، دانش‌مهر حسین. (1388). بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر مشارکت اجتماعی روستاییان، مطالعه موردی، روستای دشه از توابع شهرستان پاوه. نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، شماره27، صص 93-67.
طاهری، شهنام. (1376). توسعه اقتصادی و برنامه ریزی. تهران: نشر آوین.
عظیمی، حسین. (1371). مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران. تهران: نشر نی.
کاستلز، مانوئل. (1387). عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه‌ای، جلد یک، ترجمه احد عقیلیان و افشین خاکباز، نشر نو، تهران.
کریم زاده، حسین؛ مجنونی توتاخانه، علی؛ آفتاب، احمد (1397). نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان در طرح‌های آبخیزداری؛ مطالعه موردی: شهرستان بناب؛ حوزه آبریز تالاب بین‌المللی قره‌ قشلاق. فصلنامه اکوبیولوژی تالاب، 10(1): 5-18.
کریمی موغاری، زهرا، ابو نوری اسمعیل، و زبیری، هدی. (1390). «بررسی نقش انسجام اجتماعی در توسعه اقتصادی». فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. دوره شانزدهم. شماره4. صص45-17.
کوهی، کمال. (1382). «سنجش میزان مشارکت اقتصادی و اجتماعی روستاییان در طرح‌های عمرانی و بررسی برخی از عوامل موثر برآن (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ورزقان)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه تبریز.
گل‌شیری اصفهانی، زهرا، خادمی، حسین، صدیقی، رضا و تازه، مهدی. (1388). «تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان: مطالعه موردی؛ بخش گندمان شهرستان بروجن». فصلنامه روستا و توسعه. سال 12. شماره 1. صص 167-147.
گیدنز، آنتونی. (1378). راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی؛ ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران: تیراژه.
متوسلی، محمود و هدی زبیری. (1392). «انسجام اجتماعی؛ منشا توسعه اقتصادی». فصلنامه توسعه روستایی. دوره پنجم. شماره 2. صص 57-56.
مجنونی توتاخانه، علی؛ مفرح بناب، مجتبی؛ حامدوران، شیما (1396). تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در سکونتگاه­های شهری میانه اندام مطالعه موردی: شهر بناب، فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، 7(4): 19-32
منظور، داوود و یادی پور، مهدی. (1387). «سرمایه اجتماعی عامل توسعه اجتماعی و اقتصادی» فصلنامه راهبرد یاس. شماره 15. ص150.
نظر پور، محمد نقی. (1389). «گستره اثرگذاری فرهنگ اسلامی بر توسعه اقتصادی».  فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسلامی. سال دهم. شماره38. صص200-175.
Benga,E., Zobena,A., (2010), Social cohesion in rural areas: services provision community and mobility, European Sociological Review, 27(3)  , pp: 1-14.
Cheong,p., Edwards, R., Goulbourne,H., And Solomos,J., (2007), Rural immigrant, social cohesion and social capital: A Critical Review Social Policy, 27(1): pp: 24-29.
Din, M. (2003). Social capital and economic development: A case study of the northern resource management project in Pakistan, The Technical Assistance Programme of the World Bank.
Eastrly, W. (2006). Social cohesion, institution and growth, Economics and Politics, 18(2), 103-105.
Ferroni,M., (2008). Development under condition of inequality and distrust: social cohesion in Latin America. International Food policy Research Institute. Discussion Paper,00177.
Heidari-Sareban, V., & Majnouni-Toutakhaneh, A. (2017). the Role of Livelihood Diversity on the Resilience of rural households living around the Lake Urmia against drought. Journal of Spatial Analysis Environmental Hazarts, 3(4), 49-70. doi: 10.18869/acadpub.jsaeh.3.4.49
Jaffer,J(2003), Family lobar process, land, and farm crisis in Saskatchewan, Farm at the crossroad: challenge and resistance, British journal Of Sociology,   20(3), pp: 137-140.
Maloutas, t. & Pantelidou, M.  (2004). the glass menagerie of urban governance and social cohesion : concepts and stakes. International journal of urban and Regional Research, 28(2), pp:49:49-65.
North, D,C. (2005). Understanding the process of economic change, Princeton University Press.
North,D.C. Joseph,J.W.&Barry,R. (2009). Violence and social orders: A conceptual Framework for Interpreting Recorded human history. Cambridge University Press.
Notrh,D,C. (2004). Learning performance. Perspective economics on politics, 2 () 2: pp: 75-80.
Oxoby,R.J. (2000).  Understanding social inclusion, social cohesion and social capital: Department of Economics. University of Calgary. Economic Research paper,9.
Peters,K. (2009). Social interactions in urban parks: stimulating social cohesion? Urban forestry of urban greening, Wageningen University, the Netherlands.
Stadlery, J., (2002), Participation in a south African village, Journal of African studies, 55(1) , pp: 84-90.Quark,A., (2006), social cohesion, neoliberalism and the entrepreneurial community in rural Saskatchewan, available on: http:// www.Sagepubliccaion .com
Stiglitz,J,E. (1998). More instrument and broader goals: moving toward the post Washington consensus, Available on line in: www.org.br./pdf/73-5.pdf.
Toth, G. (2011). Income distribution, social cohesion and value structure public finance focus, 26, pp: 254-287.
Vercelli, F. (2010). The evolution of inequality and social cohesion in Europe, Retrieved from http:// ssrn. Com/ abstract=1922413 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1922413.
Woolcock,M. (2001). What distinctive contribution can social cohesion make to development theory, Research and Policy? World Banks OECD Conference, Paris.