طراحی و اعتباریابی الگوی توسعه متوازن شایستگی مدیران گروه‌های آموزشی در منطقه جغرافیایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی‌و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی می-باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، توسعه‌ای و کاربردی می‌باشد و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع آمیخته (کمی و کیفی) می‌باشد. برای تدوین مؤلفه‌ها از بررسی اسناد و مدارک و همچنین مصاحبه نیمه‌ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جهت تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوله‌بندی استفاده گردید. همچنین جهت شناسایی جامع مؤلفه‌های اصلی و فرعی شایستگی مدیران گروه‌های آموزشی، 48 واحد مطالعاتی در زمینه مؤلفه‌های شایستگی مدیران به صورت تصادفی در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین مصاحبه به صورت نیمه‌ساختارمند با 10 نفر از خبرگان حوزه شایستگی و مدیران گروه‌های آموزشی صورت گرفت که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که شایستگی‌های مدیران گروه‌های آموزشی شامل سه بخش اصلی شایستگی‌های مدیریتی، اجتماعی و فردی و 9 مؤلفه اصلی ادراکی، رهبری، تصمیم‌گیری، اجرایی، ارتباطی، کار تیمی، مدیریت افراد، ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های اخلاقی می‌باشند.جهت رتبه بندی و تعیین میزان اهمیت هر مولفه و زیر مولفه از روش AHP استفاده شد. ضرایب رتبه ی مؤلفه‌ها به ترتیب رتبه به صورت: شایستگی‌های مدیریتی (رهبری، 388/0؛ ادراکی، 268/0؛ اجرایی، 210/0 و تصمیم‌گیری، 134/0)، شایستگی‌های اجتماعی (مدیریت افراد، 445/0؛ ارتباطی، 294/0 و کار تیمی، 261/0)، و شایستگی‌های فردی (ویژگی‌های شخصیتی، 703/0 و ویژگی‌های اخلاقی، 297/0) مشخص شد. همچنین با روش دیمتل معیارهای شایستگی مدیریتی و شایستگی اجتماعی مولفه های تاثیرگذار و شایستگی فردی معیار تاثیرپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating a balanced development model of competencies of department heads in Tehran geographical area

نویسندگان [English]

  • Maryam Baghi 1
  • Saeed Alizadeh 2
  • Reza Sorani Yancheshmeh 2
1 Department of Educational Management, Faculty of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (glsrkh@gmail.com)
2 Department of Educational Management, Faculty of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to design and validate the competency model of the managers of departments of Islamic Azad University. The purpose of the research is developmental and practical in terms of purpose, and is mixed (quantitative and qualitative).Document analysis and semi-structured interviewing were used as data collection tools for formulating components. Content analysis method was used to categorize the findings. Also, in order to fully identify the main and sub-components of competencies of managers of educational departments, 48 study units on the components of competencies of managers were randomly selected and studied. Semi-structured interviews were conducted with 10 experts in the field of competence and managers of departments. That were purposefully selected. The results showed that the departments' competencies include three main components of managerial, social and personal competencies and 9 main components of perceptual, leadership, decision making, executive, communication, teamwork, individual management, personality traits and Are ethical characteristics. AHP method was used to rank and determine the importance of each component and sub-component. Component rank coefficients were ranked as follows: managerial competencies (leadership, 0.388; perceptual, 0.226; executive, 0.202, and decision making, 0.134), social competencies (individual management, 4.45 0% communicative, 0.24% and teamwork, 0.261), and individual competencies (personality traits, 0.703 and ethical traits, 0.229). Demetel method also measures the managerial and social competence criteria of influential components and individual competency of the criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Component
  • Competency
  • Department managers
  • Evaluation
  • Islamic Azad University
اسدی فر، رؤیا؛ خائف الهی، احمد علی و رضاییان، علی (1390). مدل شایستگی مدیران دولتی ایران (بر اساس صحیفه امام (ره))، رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد. نشریه مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 8، صص 75-92.
آذر، عادل، فرجی، حجت، علم مدیریت فازی، نشر کتاب مهربان نشر، 1387.
 توماچ، یحیی (1391). تدوین مدل فرایندی شایستگی­های مدیران منابع انسانی بخش دولتی با تأکید بر سیاست­های کلی نظام اداری. پایان­نامه دکتری، رشته مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
جوانمردی، محمد، زنجیرچی، محمود، اولیا، محمد صالح، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، شناسایی تواناسازهای چابکی و بررسی ارتباط آنها با توانمندی و پیش‌بینی سطح چابکی با رویکرد شبکه عصبی، زمستان 1389.
چیت­ساز، احسان؛ ذوالفقارزاده، محمد مهدی و غیاثی ندوشن، سعید (1391). تدوین الگوی محوری شایستگی­های مدیران فرهنگی – اجتماعی دانشگاه­ها در ایران اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی2، سال اول، شماره 2.
رضایت، غلامحسین (1390). طراحی الگوی شایستگی­های رؤسای دانشگاه­های دولتی ایران. رساله اخذ درجه دکتری در رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
کرمی، مرتضی و صالحی، مسلم (1388). توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی. رویکردی نوین در آموزش و توسعه مدیران. تهران: انتشارات آییژ.
محمودی، امیرحسین؛ عابدی، اکرم و حیدری، یونس (1391). بررسی شایستگی­های حرفه­ای مدیران گروه­های آموزشی. نشریه مدیریت، فرایند مدیریت و توسعه. دوره بیست و پنجم، شماره 79، صص 69-93.
Brinckmann, J. (2007). Competency of Top Management Teams and Success of New Technology-Based Firms Frankfurt: Deutscher Uniuersitiats- Verlag.
Byham, W,. & Moyer, R. (2000).Using competencies to build a successful organization. USA: Development Dimention international. Inc.
Cochran, G. R., B. S., M. S. (2009). Ohio State University Extention Competency Study: Developing a Competency Model for a 21ST Century Extension Organization. Dissertation for Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University.
Edwards, A. (2009). Competency modeling as an antecedent for effective Leadership development and succession Planing within the public social services environment, 1346. Dissertation for Degree of doctor of Philosophy in the Benedictine University.
Ellen Goldman, Andrea Richards Scott, (2016) "Competency models for assessing strategic
Gençer,Mehmet Salih.(2016). Leadership Styles and Technology: Leadership Competency Level of Educational Leaders. Procedia - Social and Behavioral Sciences 226 – 233. Peer-review under responsibility of the International
Jamshidi, M. H. (2012). Essential competencies for supervisor of oil and gas industrial companies.
Julian N Trollor, Claire Eagleson, Janelle Weise, Roderick McKay,(2017)."Development and dissemination of a core competency framework", The Journal of Mental Health Training, Education and Practice, https://doi.org/10.1108/JMHTEP-04-2017-0028
Khoshouei, M. S., Oreyzi, H. R., & Nori, A. (2013). The Eight Managerial Competencies: Essential Competency for Twenty first Century Managers. Iranian Journal of Management Studies (IJMS). Vol.6, No. 2, pp: 131-152.
Monica,. H,. (2010). Developing a core competency model of innovative culinary development. International Journal of Hospitality management. 29 (4), 582-590.
Mumford.Michael D, Todd.Erin Michelle, Higgs.Cory Higgs, McIntosh.Tristan (2016). Cognitive skills and leadership performance: The nine critical skills. journal homepage: www.elsevier.com/locate/leaqua
Philpot, A., Devitt, R., parr,J., & Nixon, B. (2002). Leadership competency models. http://www.longwoods.com
Sean D Darling J. Barton Cunningham , (2016),"Underlying values and competencies of public and private sector managers", Asian Education and Development Studies, Vol. 5 Iss 4 pp. -Permanent link to this document:http://dx.doi.org/10.1108/AEDS-09-2015-0050
Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: Model for superior Performance, Johan Wiley & Sons.
Srinath Perera Solomon Olusola Babatunde John Pearson Damilola Ekundayo , (2017)," Professional competency based analysis of continuing tensions between education and training in higher education ", Higher Education, Skills and Work-Based Learning, Vol. 7 Iss 1 pp
Warfield, J. W. (1974). Developing interconnected matrixes in structural modeling. IEEE Transcript on Systems, Men and Cybernetics, 4(1), 51−81.
Yang, T., & Hung, C.-C. (2007). Multiple-attribute decision making methods for plant layout design problem. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 23(1), 126–137.