تدوین مدل عوامل موثر بر توسعه پایدار سالنهای ورزشی خراسان رضوی (رویکرد کیفی)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، گرایش رسانه‌های ورزشی، واحدآیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دانشیار مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه بابلسر، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل عوامل موثر بر توسعه پایدار سالنهای ورزشی در خراسان رضوی  می­باشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی گرندد تئوری و تاکتیک تحلیل محتوای پنهان می باشد. روش جمع آوری داده­ها در تحقیق به شکل مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و مدیران اجرایی حوزه وزارت ورزش و اداره کل ، اساتید حوزه مدیریت ورزشی و مدیران خبره اماکن ورزشی استان خراسان  رضوی می باشد. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی و گلوله برفی بوده و مصاحبه ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظری در خصوص سوالات و اهداف تحقیق حاصل گردید. فرمت داده ها به دو صورت صوت و متن بوده و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار MAXQDA18 انجام گردید. محقق پس از کدگذاری باز و فرایندی مصاحبه های انجام شده، عوامل احصاء شده را در قالب مدل مفهومی چارمز و گلیزر (2006) معرفی نمود. مقوله­های «عوامل اقتصادی، عامل تبلیغاتی، کاربران و عوامل مدیریتی، منابع انسانی، تجهیزات ورزشی، امکانات رفاهی و جانبی، ایمنی، مکان یابی، و خصوصی سازی» به عنوان عوامل اثر گذار بر توسعه پایدار در اماکن ورزشی به شمار می روند. توسعه پایدار فرایندی است که آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می‌شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‌سازد. درواقع توسعه پایدار راه حلهایی را برای الگوهای فانی ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توسعه ارائه می‌دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بی‌رویه جمعیت، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان‌های حال و آینده جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

identifying Factors Affecting the Sustainable Development of Khorasan Razavi Sports Facilities (Qualitative approach)

نویسندگان [English]

  • Hosein Rahmani 1
  • mohammad hami 2
  • Morteza Dousti 3
1 PhD Student in Marketing Management, Sports Media Orientation, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
2 ³Assistant Professor of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Associate Professor of Sports Management and Planning, Babolsar University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research is to develop a model of factors affecting the sustainable development of sports halls in Razavi Khorasan. From the point of view of the paradigm, the present research is an interpretive research, qualitative approach, strategy of ground theory and tactics of hidden content analysis. The method of data collection in the research is in the form of an in-depth interview with 15 experts and executive managers of the Ministry of Sports and General Administration, professors of sports management and expert managers of sports facilities in Razavi Khorasan province. The sampling method was non-probability and snowball, and the interviews continued until theoretical saturation regarding the research questions and objectives was achieved. The data format is audio and text and data analysis was done by MAXQDA18 software. After the open and procedural coding of the conducted interviews, the researcher introduced the calculated factors in the form of Charms and Glazer's (2006) conceptual model. The categories of "Economic factors, advertising factor, users and management factors, human resources, sports equipment, comfort and ancillary facilities, safety, location, and privatization" are considered as factors affecting sustainable development in sports venues. . Sustainable development is a process that envisages a favorable future for human societies in which living conditions and resource use meet human needs without harming the integrity, beauty and stability of vital systems. In fact, sustainable development offers solutions to the structural, social, economic and environmental patterns of development in order to prevent issues such as the destruction of natural resources, the destruction of biological systems, pollution, climate change, excessive population growth, injustice and decline. To prevent the quality of life of present and future people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Sporting Places
  • Environment
  • Governmental Institutions
  • Social Index
خدادای، محمد رسول، عبدوی، فاطمه، پاشایی، سجاد (1397)، مدلسازی ساختاری در تبیین مولفههای توسعه پایدار اماکن ورزشی بر محیط شهری، نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، سال هفتم، شماره 3، 27 پیایپی، ص 113-125.
کوروشی، ابراهیم(1397)رویکردهای توسعه پایدار محله ای در شهر مهاباد مطالعه موردی محله ی استاد مجدی، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای (برنامه‌ریزی منطقه)، سال دهم، شماره1، صص 846-835
سرور، هوشنگ(1397)تحلیل پایداری مناطق شهری تبریز با استفاده از روش ترکیبیAHPو FUZZEY، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای (برنامه‌ریزی منطقه)، سال دهم، شماره1، صص488-477
قدیمی احمد، نظم فر حسین، زالی نادر، معصومی محمد تقی (1398) تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه متعادل فضایی شهرها با رویکرد آینده نگاری(مطالعه موردی: استان گیلان)، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای (برنامه‌ریزی منطقه)، سال دهم، شماره1، صص 643-629
Algunaibet, I. M. , Pozo, C. , Galán-Martín, Á. , Huijbregts, M. A. , Mac Dowell, N. , & Guillén Gosálbez, G. (2019). Powering sustainable development within planetary boundaries. Energy & Environmental Science.
Kozma, G. , Pénzes, J. , & Molnár, E. (2016). Spatial development of sports facilities in Hungarian cities of county rank. Bulletin of Geography. Socio-economic Series31(31), 37-44.
Li, Y. and Luk, Y. M. , 2011: Impacts of the 4th East Asian games on residents’ participation in leisure sports and physical activities – the case of Macau, China. In: Acta geographical Slovencia, Vol. 51(2), pp. 377-390. DOI: http://dx. doi. org/10. 3986/AGS51304l.
Schulenkorf, N. , & Siefken, K. (2019). Managing sport-for-development and healthy lifestyles: The sport-for-health model. Sport Management Review, 22(1), 96-107.
European Commission, 2007: White Paper on Sport. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Chapin, T. , 2000: The political economy of sports facility location: An end-of-the century review and assessment. In: Marquette Sports Law Journal, Vol. 10, pp. 361-382.
Turner, R. S. and Rosentraub, M. S. , 2002: Tourism, Sport and the Centrality of Cities. In: Journal of Urban Affairs, Vol. 24(5), pp. 487-492. DOI: http://dx. doi. org/10. 1111/1467-9906. 00133.
Bale, J. , 1994: Landscape of Modern Sport, Leicester: Leicester University Press.
Barghchi, M. , Omar, D. and Aman, M. S. , 2009: Sports Facilities Development and Urban Generation. In: Journal of Social Sciences, Vol. 5(4), pp. 460-465. DOI: http://dx. doi. org/10. 3844/jssp. 2009. 460. 465.
Rafoss, K. , & Troelsen, J. (2010). Sports facilities for all? The financing, distribution and use of sports facilities in Scandinavian countries. Sport in society, 13(4), 643-656.
Norberg, J. R. (1997). A mutual dependency: Nordic sports organizations and the state. The international journal of the history of sport, 14(3), 115-135.
United Nations. 2015. Transforming your world. The 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sustainabledevelopment. un. org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20 Sustainable%20Development%20web. pdf.
Triantafyllidis, S. , & Davakos, H. (2019). Growing Cities and Mass Participant Sport Events: Traveling Behaviors and Carbon Dioxide Emissions. C—Journal of Carbon Research, 5(3), 49.
Absalyamov, Timor. (2015). "the influence of cultural and sport mega-events on sustainable development of the city", Procedia - Social and Behavioral Sciences 188 (2015), pp. 197 – 201.
Mesjasz-Lech, A (2014). "Municipal waste management in context of sustainable urban Development", Procedia - Social and Behavioral Sciences Vol, 151, pp: 244-256, 151 (2014) 244 – 256.
Aigbavboa, C. O. , Oke, A. E. , & Edward, L. D. (2017, July). Improving Sustainable Construction Practices Through Facility Management. In International Congress and Exhibition" Sustainable Civil Infrastructures: Innovative Infrastructure Geotechnology" (pp. 30-39).
Markovic, Jelica J, Petrovic, Marko D. (2013). "Sport and Recreation Influence upon Mountain Area and Sustainable Tourism Development", Journal of Environmental and Tourism Analyses, Vol. I. 1, 80 – 89.
Report Information from ProQuest. (2016). UN chief urges mega sport event hosts to help promote sustainable development goals, 08 July 2016 15:26.
Algunaibet, I. M. , Pozo, C. , Galán-Martín, Á. , Huijbregts, M. A. , Mac Dowell, N. , & Guillén Gosálbez, G. (2019). Powering sustainable development within planetary boundaries. Energy & Environmental Science.
Knott, B. , Swart. K. , Visser. W (2015). The impact of sport mega-events on the quality of life for host city residents: reflections on the 2010 fifa world cup, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Vol. 4 (1). pp. 1–16.
Korsgaard, O. (2012). Kampen om folket: Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år. Gyldendal A/S.