تحلیل تأثیر عوامل محدود‌کننده و تسهیل‌کننده بر حکمروایی خوب شهری(مورد مطالعه: شهر جدید فولادشهر)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

امروزه از حکمروایی خوب شهری به عنوان یک رویکرد کارآمد، مقرون به صرفه و پایدار در مدیریت شهرها یاد می‌شود. بر همین مبنا، هدف پژوهش حاضر سنجش مطلوب‌ترین الگوی مدیریت، رتبه‌بندی شاخص‌های حکمروایی خوب و در نهایت تعیین ضرایب عوامل محدود‌کننده و تسهیل‌کننده در مدیریت شهر جدید فولادشهر است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحلیل آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. محدوده جغرافیایی پژوهش، شهر جدید فولادشهر است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر جمعیت ساکنان بالای 15 سال( 11797 نفر ) و حجم نمونه برابر با 375 نفر از ساکنان و 50 نفر از مسئولان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده هدفمند انتخاب شده اند . نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از بین الگوهای مدیریت شهری الگوی حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان با 3/27 % و برای کارشناسان با 30% مطلوب‌ترین الگوی پیشنهادی برای مدیریت شهر جدید فولادشهر بوده است. نتایج حاصل از آزمون رتبه‌ای فریدمن نشان می‌دهد که متغیرهای حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان و مسئولان گزینه مناسبی برای مدیریت شهری فولاد شهر می‌باشد. بر این اساس، شاخص‌های قانونمندی و اجتماع محوری به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حکمروایی خوب شهری از نظر شهروندان دارد و همچنین شاخص‌های پاسخ‌گویی و قانونمندی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حکمروایی خوب شهری از نظر مسئولان دارد. با وجود این، مدیریت شهری فولادشهر بیشتر تحت تاثیر عوامل محدود‌کننده در زمینه توسعه شهری می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of limiting and facilitating factors on good urban governance (Case study: New Town of Fooladshahr)

نویسندگان [English]

  • iraj khosravihajivand 1
  • Ahmad Khadem Al-Husseini 2
  • Hamid Saberi 3
  • Mehdi Momeni 2
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Today, good urban governance is seen as an efficient, cost-effective and sustainable approach to urban management. Accordingly, the aim of the present study is to evaluation of emost desirable management model, ranking the indicators of good governance and finally the coefficients of limiting and facilitating factors determination in the management of the new city of Fooladshahr. The present research type is applied and its analysis method is descriptive-analytical.
The data and information required for the research have been collected in two ways: library and field. The geographical area of research is the new city of Fooladshahr. The statistical population of the study includes the population of residents over 15 years of age (11797 people) and the sample size is 375 residents and 50 officials. Sample sizes were selected using Cochran's formula and a simple random method. The results show that among the urban management models, the model of good urban governance from the citizens' point of view with 27.3% and for experts with 30% has been the most desirable model for managing the new city of Fooladshahr. Based on the results of the Friedman rank test, the variables of good urban governance from the perspective of citizens and officials are a good option for urban management of Foolad Shahr. Accordingly, the indicators of legality and community-centeredness have the greatest impact on good urban governance in terms of citizens, respectively, and also the indicators of accountability and legality have the greatest impact on good urban governance, respectively, according to officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restrictive Factors
  • Facilitating Factors
  • Good Urban Governance
  • New Town of Fooladshahr
اکبرزاده، فرحناز. موسی­زاده، حسین. خداداد، مهدی. موسی­زاده، حسن. (۱۳۹۷). بررسی عملکرد مدیریت شهری گرگان با رویکرد حکمروایی خوب شهری، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، ۱(۲): ۱۵۳-۱۳۹.
پوراحمد، احمد. پیری، اسماعیل. محمدی، یادگار. پارسا، شهرام. حیدری، سامان. (1397). حکمروایی خوب شهری در محله‌های شهری(مطالعه موردی: شهر مریوان). فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. ۶ (۲۴):۸۱-۹۸.
پیری، عیسی. (1395). جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در کاهش میزان جدایی­گزینی فضایی(مورد مطالعه: کلان­شهر تبریز)، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 3(4): 132-121.
حکمت­نیا، حسن. ملکی، محمد. موسوی، میرنجف. افشانی، علیرضا. (1396). بررسی و تحلیل حکمروایی خوب شهری در ایران(مورد مطالعه: شهر ایلام)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 7(24):152-143.
شمس، مجید.‌هاشمی بیستونی، محمودرضا. (1398). اولویت­بندی شاخص­های حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان در شهر بیستون، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8(29):92-81.
محمدی، جمال. کمالی باغراهی، اسماعیل. (1395). تحلیل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در راستای استراتژی توسعه شهری مورد شناسی: محدوده بافت فرسوده شهر کرمان، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه­ای، 6(21): 170-153.
Bae,Y. (2013). Decentralized Urban Governance and Environmental Collaboration in South Korea: The Case of Hyundai City, Ulsan, Pacific Affairs, 86(86 4):759-783.
Badach,J. Dymnicka,M. (2017). Concept of Good Urban Governance and Its Application in Sustainable Urban Planning, DOI: 10. 1088/1757-899X/245/8/082017.
Biswas, R. Jana, A. Arya, K. Ramamritham, K. (2019). A good-governance framework for urban management, Journal of Urban Management, 8(2): 225-236.
Fox-Kämper, R. Wesener, A. Münderlein, D. Sondermann, M. McWilliam, W. Kirk, N. (2018). Urban community gardens: An evaluation of governance approaches and related enablers and barriers at different development stages. Landsc. Urban Plan. 170(2018): 59–68.
Frey, K. (2008). Development, Good Governance, and Local Democracy. Brazilian Political Science Review, 2(2):39-73.
Fukuyama, F. (2013). Fukuyama What is governance? Governance, 26 (3): 347-368
Gurran, N. Bramley, G. (2017). Urban Planning and the Housing Market: International Perspectives for Policy and Practice, Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2017.
Jusoh,H. Abdul Malek,J. (2009). The Role of Efficient Urban Governance in Managing Kuala Lumpur City-Region Development, Asian Social Science 5(8):1-20.
Leftwich, A. (1993). Governance, democracy and development in the Third World Third World, Third World Quarterly, 14 (3): 605-624.
Meyer , N. Auriacombe , C. (2019). Good Urban Governance and City Resilience: An Afrocentric Approach to Sustainable Development, Sustainability , 11(19): 55-14.
Morris, R. J. Trainor, R. H. (2017). Urban Governance: Britain and Beyond Since 1750, Routledge: Thames, UK, 2017.
Sadashiva, M. (2008). Effects of civil society on urban planning and governance in Meysore, India ,DOI: 10. 17877/DE290R-8826.
Taylor, P. (2006). The Urban Governance Index: A tool to measure the quality of urban governance. Presentation to UNESCO UN-HABITAT meeting, Paris, December 2006.
Vaddiraju, A. K. (2018). Urban Governance and Local Democracy in Karnataka and Andhra Pradesh. Centre for Political Institutions, Governance and Development, Institute for Social and Economic Change, Bengaluru.