ارزیابی و تحلیل مدیریت شهری بافت تاریخی کلان‌شهرهای ایران؛ با تأکید بر مدیریت یکپارچة شهری (مطالعة موردی: کلان‌شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران

چکیده

مدیریت یکپارچه شهری مدیریت افقی است، نه مدیریت عمودی، یعنی اینکه تمام سازمان‌ها و نهادهای‌ درگیر در مدیریت شهری به‌صورت افقی و هماهنگ در کنار یکدیگر قرار دارند. لذا این پژوهش ضمن بررسی و تحلیل ساختار مدیریت شهری بافت تاریخی کلان‌شهر شیراز به دنبال به‌کارگیری الگوهای جدید مدیریت شهری ازجمله مدیریت یکپارچة شهری در این سکونتگاه می‌باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای استخراج گردیده است. ابزار پژوهش نیز شامل مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. جامعة آماری شامل نهادهای دولتی و عمومی و ساکنین بافت تاریخی کلان‌شهر شیراز می‌باشد. حجم نمونه برای بخش دولتی و عمومی 128 و برای ساکنین 382 برآورد گردیده است. تحلیل آماری داده‌ها نیز از طریق نرم‌افزارهای SPSS و Amos Graphic و با استفاده از رویکرد مدل-سازی معادله ساختاری واریانس محور و کوواریانس محور صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تقویت هم‌افزایی و تشریک مساعی درون نهادی و برون نهادی می‌تواند منجر به تقویت مدیریت یکپارچة شهری در بافت تاریخی کلان‌شهر شیراز شود و برعکس کاهش آن منجر به مدیریتی عمودی و موازی می‌گردد. همچنین برای دست‌یابی به مدیریت یکپارچة شهری مبتنی بر حکمروایی خوب شهری در بافت تاریخی باید تمایل ساکنین به مشارکت در مدیریت شهری را افزایش داد که برای تحقق این امر باید ظرفیت و نهادسازی محلی را نیز تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of Integrated Urban Management in the Historical Texture of Iranian Metropolises (Case Study: Shiraz Metropolis)

نویسندگان [English]

  • Meysam Rezaei 1
  • Ali Zangiabadi 2
  • Mohammad Reza Helforoush 3
1 PhD student in Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Faculty of Geography and Planning, University of Isfahan.Iran
3 Assistant Professor, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran
چکیده [English]

Urban Integrated Management as a horizontal management type, not a vertical one, refers to all organizations and institutions involved in urban management are horizontally and in harmony together. The present research, while analyzing the urban management structure of the historical texture of Shiraz Metropolis, seeks to apply new urban management patterns, including integrated urban management in this settlement. The research employed a descriptive-analytic method. Required data were extracted via field study and library study techniques. The research instruments include interviews and questionnaires. The statistical population consisted of public and private sector institutions and residents of the historical texture of Shiraz metropolitan. The sample size covered 128 public and private sector organizations and the 383 citizens. The statistical analysis of the data was done through SPSS and Amos Graphic software using the Variance- and Covariance-Based Structural Equation Modeling (CB-SEM). The results of the research showed that strengthening of interpolation and inter agency collaboration can lead to strengthening of integrated urban management in the historical texture of Shiraz metropolis, and on the contrary, the decrease in collaboration leads to vertical and parallel management. Moreover, to achieve integrated urban governance based on good urban governance in the historical texture, the willingness of residents to participate in urban management should increase, and local capacity and institutionalization ought to be strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Urban management
  • integrated management
  • historical texture
  • Shiraz metropolis"
امانپور، سعید و مهیار سجادیان (1395)، مداقه­ای آسیب شناسانه بر سازمان­یابی فضایی و مدیریت کلان‌شهر تهران منطبق بر رهیافت­ها و رهنمودهای منبعث از آرمان مدیریت یکپارچه در کشور. فصل­نامة جغرافیا و برنامه­ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، 8(30)، 87-125.
بابایی، مهناز و سعید ابراهیمی (1395)، مطالعه و بررسی مؤلفه­های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان. فصلنامة اقتصاد شهری، 1(1)، 17-36.
برک­پور، ناصر و ایرج اسدی (1388)، نظریه­های مدیریت و حکمروایی شهری. گزارش نهایی طرح پژوهشی.
حاجی­لو، زهرا، دریاباری، سید جمال، ارغان، عباس و رحمت­الله فرهودی (1396): تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلان­شهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچة شهری، فصلنامة جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، سال هفتم، شمارة 4، 133-151.
دویران، اسماعیل، کاظمیان، غلامرضا، مشکینی، ابوالفضل، رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و بیژن کلهرنیا (1391)، مدیریت یکپارچة شهری در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی شهرهای میانی ایران؛ مورد پژوهی: زنجان و همدان. فصلنامة مدیریت شهری، 10(30)، 53-68.
زنگی‌آبادی، علی، رضائی، میثم، رحیمی، علیرضا و فروغ گشتیل (1392)، تحلیل جغرافیایی مبلمان شهری بخش مرکزی شهر شیراز، کنفرانس بین­المللی عمران، معماری و توسعة پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
سیاف زاده، علیرضا و منصور بدری فر (1387)، ضرورت اصلاح نظام مدیریت توسعة شهری در کلان­شهر تهران، فصلنامة جغرافیایی سرزمین، دورة 5، شمارة 2 (پیاپی 18)، 35-53.
عظیمی آملی، جلال و اکبر جمع­دار (1395)، بازآفرینی بافت­های فرسودة شهری با تأکید بر الگوی حکمروایی خوب (نمونة موردی: محلة ده ونک، منطقه 3 تهران)، فصلنامة جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، دورة 25، شمارة 2، 85-99.
 فرجام، رسول (1392)، تحلیل فضایی توسعة ترکیبی کاربری­ها و زوال بخش مرکزی شهر: (مورد پژوهش: کلان‌شهر شیراز)، رساله دورة دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشکدة علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران.
کاظمیان، غلامرضا، صالحی، اسماعیل، ایازی، سید محمدهادی، نوذرپور، علی، ایمانی جاجرمی، حسین، سعیدی رضوانی، نوید و مجید عبداللهی (1392)، مدیریت شهری (جلد اول: مبانی و حوزه­ها)، تهران، انتشارات تیسا.
لطیفی، غلامرضا (1387)، مدیریت شهری، وزارت کشور، سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور.
وارثی، حمیدرضا و میثم رضائی (1391)، تحلیل فضایی و مکان­یابی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی (مطالعة موردی: هتل­های شهر شیراز)، مجلة آمایش محیط، شماره 19، 1-26.
هاشمی، سید مناف، رفیعیان مجتبی و سید علی حسین­پور (1390)، سیاست­های مدیریت شهری در کشورهای مختلف (رویکرد راهبردی-فراتحلیلی-یکپارچگی شهری)، انتشارات طحان، تهران.
Chakrabarty, B. K. (2001): Urban Management Concepts, Principles, Techniques and Education, Cities, Vol. 18, NO. 5.
Chohan, A. and Wai Ki, P. (2005). Heritage Conservation a tool for Sustainable Urban Regeneration. In: 41stISoCaRP Congress.
Claesson, A. (2009). Guidance paper on Overview of the Integrated Management System. In Managing Urban Europe-25 project. European Commission.
Ecermis Kilic, S. and Aydogan, M. (2006). A Public Participated Urban Conservation Project: Izmir-Kemeralti Historical City Center. Aegean Geographical Journal, 15, pp. 61-71.
Ertan, T. , & Eğercioğlu, Y. (2016). Historic City Center Urban Regeneration: Case of Malaga and Kemeraltı, Izmir. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (223), 601-607.
Gulersoy, Z. and Gurler, E. (2011). Conceptual Challenges on Urban Transformation. ITUAZ, 8(1).
McGill, R. (1998): Urban Management in Development Countries. Cities, (15): 463-471.
Schwedler, H. (2011). Integrated Urban Governance. Metropolis, World Association of the Major Metropolises Senate Department for Urban Development, Berlin March 2011.
Stern, R. (1993). “Urban Management in Development Assistance”, Cities, Vol. 10. No. 2.