تبیین نقش گردشگری در توسعه روستاهای مناطق کویری شهرستان گرمسار

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران.

2 استاد جغرافیای انسانی، واحد یادگار امام خمینی ره- شهر ری‌، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران‌

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران.

چکیده

مناطق بیابانی و کویر به عنوان یکی از زیباترین، ناشناخته‌ترین و بکرترین جاذبه گردشگری در روستاهای مناطق بیابانی و نیمه بیابانی محسوب می‌شود. شناخت اصولی و دقیق توان‌های نواحی کویری الگوی گردشگری و حتی برنامه‌ریزی برای ساخت برند معتبر برای آن می‌تواند مقدمه‌ای بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در کل گردشگری مناطق موجود به خصوص مناطق روستایی موجود واقع در آن‌ها گردد. ضروریات اساسی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاها است. بهره‌مندی از کویر و ظرفیت‌های گردشگری مکان‌های کویری، یکی از رویکردها و رهیافت‌های پایداری مکان‌های سکونتی و اقتصادهای محلی حاشیه کویر است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که گردشگری کویری چگونه می‌تواند در توسعه روستاهای مناطق کویری شهرستان گرمسار نقش‌آفرینی کند؟ روش این مقاله توصیفی- تحلیل است. یافته‌ها نشان می‌دهد مکان‌های گردشگری کویری جاذبه هدف و عامل توسعه یکپارچه گردشگری است و بدین‌سان نقش اصلی در پیوند و همگرایی مکان‌های گردشگری با مکان‌های سکونتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Tourism in the Development of Desert Villages in Garmsar County

نویسندگان [English]

  • Hasan Rahaei 1
  • Alireza estelaji 2
  • Mohsen Ranjbar 3
  • Majid vali Shariat Panahi 3
1 PhD Student in Geography and Rural Planning, Imam Yadgar Branch, Rey Islamic Azad University, Rey City, Iran.
2 Professor of Human Geography, Dept. of Imam Khomeini Rahe-Shahr Rey, Islamic Azad University, Iran
3 Associate Professor of Geography, Imam Yadegar Branch, Rey City, Islamic Azad University, Rey City, Iran.
چکیده [English]

Desert and desert areas are considered as one of the most beautiful, unknown and pristine tourist attractions in the desert and semi-desert villages.A thorough and thorough understanding of the potential of the desert regions for the tourism model and even planning to build a credible brand can provide an introduction to the economic, social and cultural development of tourism in general, especially in the existing rural areas. It is essential for the social and economic development of the villages.The utilization of the desert and the tourism capacities of the desert areas is one of the approaches and approaches to sustainability of the settlements and local economies of the desert margins.The main question of this article is how can desert tourism play a role in the development of Garmsar desert villages? The method of this paper is descriptive-analysis. The findings show that desert tourism destinations are the target and the driving factor of integrated tourism development and thus play a key role in linking and converging tourism destinations with residential locations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Tourism
  • Desert Tourism
  • Sustainable Rural Tourism
  • Garmsar
ابراهیم بای سلامی غلام حیدر، غلامی منا(1390). سیاست گذاری اکوتوریسم پایدار کویری در ایران و امارات متحده عربی (یک مطالعه تطبیقی). گردشگری و توسعه، دوره 1، شماره 1، صص: 31-58
احمدی، منیژه، چراغی، مهدی و سلطانی، مینا(1396). تحلیل عوامل مرثر بر توسعه اکوتوریسم در مناطق روستایی شهرستان سمنان مورد: روستاهای دشت سهرین. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، صص 215-231
اکبری سامانی، ناهید؛ بدری، سیدعلی، سلمانی، محمد(1392). ارزیابی گردشگری پایدار روستایی مورد شناسی: بخش سامان- شهرستان شهرکرد. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای، پیاپی ۹ صص ۲۹ -۴۸
اکبری، سعید و بمانیان، محمدرضا(1387). اکوتوریسم روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستای کندوان. فصلنامه روستا و توسعه، شماره 1، صص: 131-150.
امان پور، سعید و علیزاده،‌هادی(1392). ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار در استان کرمنشاه با استفاده از تحلیل رگرسیونی و تحلیل سلسله مراتبی فازی، فصلنامه جغرافیا و اایش شهری و منطقه‌ای. شماره 9، صص: 83-96
امیدی نجف آبادی، مریم، آنیتا، حق بین، حسینی فرج اله، سیدجمال(1396). بررسی عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم، مطالعه موردی: لواسان کوچک. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 9, شماره 3 (پیاپی 35); از صفحه 11 تا صفحه 21.
آقاجانی، معصومه؛ آقاجانی، محمدعلی؛ قربانی رنجبری، فاطمه؛(1393). چشم انداز گردشگری در گستره فرهنگ و اقتصاد اسلامی (موقعیت، اهداف و چالش‌ها): مطالعه موردی ایران. فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 39، صص: 197-230
بارزانی، هلیا و ضرغام بروجنی، حمید(1392). آسیب شناسی برند گردشگری ایران، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال سوم شماره ۱ (پیاپی ۸، بهار ۱۳۹۲)، ص ۶۳
باهر، حسین(1388). دگراندیشی پیرامون گردشگری(ایرانگردی و جهانگردی). مطالعات مدیریت، شماره 20، صص 96-107
بدری، سیدعلی، رحمانی، خلیل، سجاسی قیداری، مجید و امید حسن پور(1390). راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان. فصلنامه پژوهشهای روستایی، سال دوم شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۰)، صص ۳۱ -۵۴
برومند، بابک؛ کاظمی، علی؛ رنجبریان، بهرام(1397). توسعه مدل بومی سنجش رقابت پذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایران. مجله تحقیقات بازاریابی نوین. شماره 2، صص: 105-122
بهدوست، فرانک و پوراحمد، احمد (1394). بررسی تأثیرات گردشـگری شـهری در توسـعه شـهر کرمانشـاه، فصـلنامه فضـای گردشگری، سال 4، شماره 14، صص. 133-115.
پرچکانی، پروانه؛‌هاشمی، سید سعید؛ رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و محمدحسین ایمانی خوشخو(1396) ارزیابی شاخص‌های برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: منطقه ساحلی چابهار). نشریه گردشگری و توسعه، سال ششم شماره ۴، صص ۱۹ -۴۷.
جلالیان، حمید، رضوانی، محمدرضا، طهماسبی، اصغر و اروجی، حسن(1397). تبیین مدل توسعه سیستم گردشگری روستایی با استفاده از نظریه آشوب و مدل باتلر (مورد مطالعه: روستای مصر، شهرستان خور و بیابانک). فصلنامه پژوهشهای روستایی، سال نهم شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۷)، صص ۲۲۲ -۲۳۵.
رضوانی محمدرضا، صفایی جواد، 1384، گردشگری خانه‌های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی: فرصت یا تهدید ) مورد: نواحی روستایی شمال تهران(؛ پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 5.
رضوانی، محمد رضا؛ فرجی سبکبار، حسنعلی؛ دربان آستانه، علیرضا؛ کریمی، سید‌هادی(1396). تحلیل نقش عوامل و شاخص‌های کیفیت محیطی موثر در برندسازی مقصدهای گردشگری روستایی. نشریه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، پیاپی ۲۳ (زمستان ۱۳۹۶)، صص ۱۰۵ -۱۳۶
رضوانی محمدرضا، مرادی، مهرنوش(1389). امکان سنجی توسعه گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیه کویر میقان اراک. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 1، شماره 2، صص 15-40
رضوانی محمدرضا، نجارزاده محمد، ترابی، ذبیح اله(1395). چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد مطالعه: مناطق روستایی شاهرود. مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، دوره 11، شماره 36، صص 61-84.
رضوانی، محمدرضا (1387، (توسعة گردشگری روستایی بـا رویکرد گردشگری پایدار، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، قادری، اسماعیل(1381). نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چهارچوبهای نظریه ای). مدرس علوم انسانی، دوره 6, شماره 2، صص 23-40.
زارعی مقدم، سمیه و زارعی مقدم نرگس (1397) ارزیابی قابلیت برندسازی شهری با استفاده از دیدگاه گردشگران (نمونه موردی: شهریاسوج). شماره 1، صص: 123-140
علیزاده‌هادی، فیروزی، محمدعلی؛ اجزا شکوهی، محمد؛ نقیبی رکنی، سیده نرگس(1392). سنجش و ارزیابی شاخص‌های پایداری صنعت توریسم در شهر اهواز. برنامه‌ریزی و آمایش فضا دوره 17، صص: 145-172
علی محسین، رامین، (1388)، گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالش‌ها و راهکارها، مجله فضای جغرافیایی، سال 9، شماره 25.
غفاری، سید رامین و همکاران، (1391)، بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی موثر بر توسعه گردشگری روستایی، مطالعه موردی: روستای یاسه چای، نشریه گردشگری و چشم انداز آینده، شماره.2
فرزین، محمدرضا و نادعلی پور، زهرا(1389). عوامل موثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران (مورد مطالعه: منطقه چابهار). مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، شماره 14، صص 41-67
ملکی، سعید و علییزاده،‌هادی(1394). تحلیل و پیش بینی شاخص‌های پایداری در صنعت گردشگری ایران. فصلنامه فضای جغرافیایی، دوره 15، شماره 50، صص 39-58
موسوی، میر نجف؛ کهکی، فاطمه سادات و جلالیان، اسحاق(1398). ارزیابی عناصر موثر بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه. نشریه گردشگری شهری، سال ششم، شماره ۲، صص ۶۱ -۷۷
Dimitriou, Ch. K. (2017). The quest for a practical approach to morality and the tourism industry. Journal of Hospitality and Tourism Management, Volume 31, June 2017, Pages 45-51
Kožić,I. (2019). Can tourism development induce deterioration of human capital? Annals of Tourism Research, Volume 77, July 2019, Pages 168-170
Lewis, C., and D'Alessandro, S. (2019). Understanding why: Push-factors that drive rural tourism amongst senior travelers. Tourism Management Perspectives, Volume 32, Pages: 1-19
Liu, S., Chou, S.F. (2016) Tourism strategy development and facilitation of integrative processes among brand equity, marketing and motivation. Tourism Management, Volume 54, June 2016, Pages 298-308.
Luo, J.,. Dey, B. L., Yalkin, C., Sivarajah, U., Yen, D. (2018) Millennial Chinese consumers' perceived destination brand value. Journal of Business Research, In press, corrected proof, Available online 4 July 2018
Manrai, L., Lascu, D.,and Manrai, A. (2019). A study of safari tourism in sub-Saharan Africa: An empirical test of Tourism A-B-C (T-ABC) model. Journal of Business Research, In press, corrected
Tang, C., Zhong, L., and Ng,P. (2017). Factors that Influence the Tourism Industry's Carbon Emissions: a Tourism Area Life Cycle Model Perspective. Energy Policy, Volume 109, October 2017, Pages 704-718
Thaper, C. (2011). Destination Branding, The case of the German Ruhrgebiet. Master's Thesis, University of Italian Switzerland.