تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر بعد کالبدی- زیرساختی مطالعه موردی منطقه 17 تهران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

در جهان امروز، شهرها مکان اصلی کار و زندگی انسانها شده اند. اگر در گذشته ای نه چنـدان دور، شـهرها پدیـده هـایی استثنایی و کمیاب بودند، امروزه به مکان اصلی سکونت انسان و هنجار تبدیل شده اند. رشد و توسعه بیش از حدِ شهرها در عصر حاضر و افزایش چالش های مرتبط با آن، باعث به خطر افتادن زندگی در شهرها شده است.به همین منظور یکی از رویکرها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی رویکرد زیست پذیری می باشد. زیست پذیری از جمله رویکردهایی است که به دنبال ایجادِ یک محیط امن و سالم برای جوامع انسانی است. این رویکرد از در هم تنیدگی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی تشکیل یافته است. به همین منظور و در جهت پرداختن به ابعاد و شرایط زیست پذیری مقاله حاضر با هدف شناسایی مسایل و مشکلات مناطق شهری در بحث شرایط زیست پذیر بودن با تاکید بر بعد کالبدی و زیرساختی شکل گرفته است و برای دستیابی به هدف تحقیق منطقه 17 تهران به عنوان نمونه موردی مورد بررسی و تحلیل در بحث زیست پذیری انتخاب شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و از نظر ماهیت کاربردی می باشد گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و پیمایشی (پرسشنامه) انجام شده است. تجزیه و تحلیل شاخص ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای انجام شده است که نتایج نشان می دهد منطقه 17 تهران در بعد کالبدی – زیرساختی بر اساس شاخص های فرم شهری و دسترسی و شبکه معابر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of urban viability with emphasis on the physical-infrastructural dimension Case Study of District 17 of Tehran

نویسنده [English]

  • Fateme Adibi Sadinezhad
Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
چکیده [English]

In today's world, cities have become the center of human life and work. If, in the not too distant past, cities were exceptional and scarce phenomena, they would have become the main human and normative place of residence today. The overwhelming growth and development of cities in the modern era and the increasing challenges associated with it have endangered the lives of cities. For this purpose, one of the approaches to improve the quality of life is the biodiversity approach. Sustainability is one of the approaches that seeks to create a safe and healthy environment for human communities. This approach consists of a combination of economic, social, environmental and physical dimensions. To this end, this paper aims at identifying the problems and problems of urban areas in discussing the viability of urban areas with an emphasis on the physical and infrastructural dimensions and to achieve the research objective of Area 17 of Tehran as The case study sample is selected and analyzed in the discussion of biodiversity. The research method is descriptive and analytical and is applied in nature. Data collection was done using library and survey sources (questionnaire). The analysis of the indices was performed using one-sample t-test. The results show that Tehran District 17 is not in a desirable situation based on urban form and access and network path indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livability
  • Physical and Infrastructure
  • Area 17
آروین محمود،فرهادی خواه حسین، پور احمد احمد، منیری الیاس، (1397)، ارزیابی شاخص‌های زیست پذیری شهریبر اساس ادراک ساکنان (مطالعه موردی شهر اهواز) مجله دانش شهرسازی، دوره 2، شماره 2، 1-17
داداش پور‌هاشم، عزیزی داود و اصغرزاده پیمان، (1395)، سنجش ظرفیت زیست پذیری محله‌های شهری در منطقه کلان شهر تهران، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال سوم، شماره 2، 53-68
رهنما، محمد رحیم، قنبری محمد و اجزاء محمد، (1395)، تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی کلان شهر مشهد)، مجله پژوهش‌های جغرافیای سیاسی، سال اول، شماره سوم
رفیعیان مجتبی، (1392)، مطلوبیت سنجی محیط‌های شهری، موسسه نشر شهر
سلیمانی مقدم، پرویز، قندهاری، محمد و پیری فاطمه، (1397)، تحلیل زیست پذیری و سرزندگی بافت‌های فرسوده (مطالعه موردی: محله عامری شهر اهواز، فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال پنجم، شماره هفدهم، 93- 114
ساسان پور فرزانه، علیزاده سارا، اعرابی مقدم حوریه، (1397)، قابلیت سنجی زیست پذیری مناطق شهری ارومیه با مدل، RALSPI، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،سال هجدهم، شماره 48، 241- 258
شهرداری منطقه 17 تهران
قصری محمد و همکاران، (1390)، بررسی تاثیر نوع و میزان کاربری اراضی در شکل گیری الگوی فضایی بزهکاری، مطالعه موردی : جرایم مرتبط با مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره سوم،174-196
مهرنجانی محمد،تولایی سیمین، رفیعیان مجتبی، زنگانه احمد، خزایی نژاد فروغ، (1395)، زیست پذیری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص‌ها، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دوره 4، شماره 1، 27-50
APA(2013) , PA Even: planning for Livable Communities , http//planning. org
Faber,Nicholas.et,at (2011),Aging inplace: A State Survey of Livebility Policies and Practices , With jana Lynott,204-221
Georgopulos, Diane, (2005), What Makes a Community Livable? Livability 101, The American Institute of Architects 1735 New York Avenue, 145-162
Wheeler, S. (2001). Livable Communities: Creating Safe and Livable Neighborhoods, Towns, and Regions in California