بررسی چالش های پیشگیری اجتماعی؛ مطالعه موردی جرایم وآلودگی های زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی ، واحد شهرقدس ،دانشگاه آزاد اسلامی ، شهر قدس، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی ، واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسلامی ، شهر قدس ، ایران

چکیده

در کشور ما عموم برنامه ها در جهت حمایت از محیط زیست به شکل مجازات می باشد و متاسفانه به بحث پیشگیری از جرم کمتر توجه شده است.لذا سعی بر این است تا در این مقاله با بررسی پیشگیری اجتماعی و ماهیت آن ،کارکرد و چاش های آن در مقابله با جرایم و آلودگی های زیست محیطی بررسی شود.در این نوع پیشگیری سعی بر آن است تا با آگاهی دادن به افراد جامعه از طریق مدرسه ، وسائل ارتباط جمعی ، ارائه برنامه های آموزشی و غیره،در زمینه پیشگیری از جرم قدم برداشته شود. در این تحقیق سعی شده تا با روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای پاسخ این سوالات داده شود که پیشگیری اجتماعی چیست و چالش های بکارگیری آن در پیشگیری از جرایم زیست محیطی چه می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پیشگیری اجتماعی از جمله پرکاربرد ترین و بعضا موثرترین نوع پیشگیری از جرایم و آلودگی های زیست محیطی است که علاوه بر منافع، دارای نقاط ضعفی همچون هزینه بر بودن و دیربازده بودن می باشد که با انجام برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان چالش های پیش رو را به حداقل رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Challenges of Social Prevention; A Case Study of Environmental Crimes and Pollutions

نویسندگان [English]

  • Mina fardin 1
  • Alireza millani 2
  • Masoud Beiranvand 3
  • Majid Matinrasekh 3
1 Department of Law, College of Humanities, shahr-e-qods branch, Islamic Azad University, shahr-e-qods, Iran
2 Department of Law, College of Humanities, Islamshahr branch, Islamic Azad University, Islamshahr,Iran
3 Department of Law, College of Humanities, shahr-e-qods branch, Islamic Azad University, shahr-e-qods, Iran
چکیده [English]

In our country, most programs aimed at protecting the environment are in the form of penalties, and unfortunately, less attention has been paid to crime prevention. Investigate environmental crime and pollution. This type of prevention seeks to take action on crime prevention by informing community members through school, mass media, educational programs, etc. Be. This study attempts to answer these questions by using a descriptive-analytical-library approach to what social prevention is and what its challenges are in preventing environmental crime. The findings of this study show that social prevention is one of the most widely used and sometimes the most effective type of crime prevention and environmental pollution that besides its benefits, it has weaknesses such as cost-effectiveness and retention that can be achieved through proper planning. And the principles can minimize the challenges ahead.In our country, most programs aimed at protecting the environment are in the form of penalties, and unfortunately, less attention has been paid to crime prevention. Investigate environmental crime and pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Prevention
  • Environment
  • Pollution and Environmental Crime
احمدزاده کرمانی، روح الله. (1390). بازاندیشی در فرهنگ و رسانه. تهران: انتشارات چاپار
ایرانشاهی، حمید، معظمی، شهلا. (1389). پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمان‌های مسئول در قوانین ایران. تهران: انتشارات جاودانه (جنگل)
پوربافرانی، فاطمه.(1387). در مقالات برگزیده اولین همایش امنیت اجتماعی با رویکرد پیشگیری اجتماعی. تهیه و تنظیم/ معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم. قم: انتشارات آیین احمد
پورهاشمی، سیدعباس، ارغند، بهاره. (1393). کلیات حقوق بین الملل محیط زیست. تهران: نشر دادگستر
جندلی، منون.(1393).در آمدی بر پیشگیری از جرم.مقدم ابراهیمی. تهران: انتشارات میزان
ستوده، هدابت الله. (1386). آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات). تهران: انتشارات آوای نور
فتائی، ابراهیم. (1386). مقدمه ای بر شناخت محیط زیست. اردبیل: انتشارات مهد تمدن
قاسمی، ناصر.(1384).حقوق کیفری محیط زیست.تهران: انتشارات جمال الحق
گسن، ریموند.(1385). جرم شناسی نظری. مهدی کی نیا. تهران: انتشارات مجد
مشهدی، علی. (1389). ترمینولوژی حقوق محیط زیست.تهران:انتشارات خرسندی
مهدوی، محمود.(1390).پیشگیری از جرم (پیشگیری رشد مدار). تهران: انتشارات سمت
نیازپور، امیرحسین.(1387). بزهکاری به عادت: از علت شناسی تا پیشگیری. تهران: انتشارات فکرسازان
مقالات:
بهره مند، حمید، داودی، ذوالفقار.(1397). پیشگیری اجتماعی از جرایم امنیتی ــ سایبری، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره48، ش1، صفحات46-27
جربانی، حمید،‌هاشمی، حمید.(1388). راهکارهای پیشگیری زودرس از جرایم اطفال، ارائه شده درمجموعه مقالات همایش علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم مشهد، صفحات15-1
چاله چاله، فرشید.(1387). اصول و مبانی پیشگیری از جرم (قسمت اول)، ماهنامه دادرسی، سال دوازدهم، ش68، صفحات55-45
شکربیگی، علیرضا، خوئینی، غفور.(1397). سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملّی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 10، ش 19، صفحات 218-185
شهرام محمدی ؛ طیبه بیژنی میرزا؛ مهدی حاتمی.(1397). نقش خانواده، مدرسه و رسانه در پیشگیری از وقوع جرم با تأکید بر معیارهای بین‌المللی حاکم بر تعهد دولت‌ها در آموزش افراد، مجله ندریس پژوهی، دوره6، ش4(2 پیاپی)
متولی زاده نایینی، نفیسه.(1386). پیشگیری رشد مدار ( زودرس)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، ش2
لاتین:
کتب:
YOSHIDA,Mitsuhisa.(2011). Environmental Dispute Resolution System in Japan, Examiner Environmental Dispute Coordination Commission, government of Japan.
Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea.(2003).
Larsson, Marie Louise.(2009). Legal of the Environment and Envionmental Damage”. Estokholm Institute of Law: Estokholm
Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to Pollution Incidents.( 2000). MARPOL.Hazardous and Noxious Substances.
Regional Convention for the Conservation of the Red Sea and Gulf of Aden enviromnet( Jedaa Convention). (1982)
مقالات:
convention for the protection of the natural resources and Environment of the South Pacific Region (the Noumea Convention). (1986). Secretariat of the Conference,Noumea24.pp1-16
Redgwell, Catherine.(1992). Compensation for Oil Pollution Damage, Quantifying Environmental Harm, Marine Policy, Elsevier, vol 16(2), pages 90-98
Romppanen, Seita,: “Reflection on Environmental Responsibility with emphasis on the Nord Stream pipeline in the Baltic Sea Area”.(2010). -LL.M in ntural Raesources Law and International Environmental.pp1-38
Springer, allen.(1977).Towards a meaningful concept of pollution in international law, International and Comparative Law Quarterly, Vol26(no9). pp 531-557
سایت اینترنتی:
The Organisation for Economic Coaperation and Development(OECD), www.oecd.org/environment/