واکاوی رابطه فراسنج‌های آب و هوایی بر ترابری هوایی در فرودگاه بین‌المللی اهواز

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

گروه اقلیم و آب و هواشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

آب و هوا بر اشکال صنعت حمل و نقل هوایی تاثیر گذار است، در مقاله حاضر در گام نخست به بررسی زمانی اختلالات پروازی در دو مقطع زمانی سالانه و ماهانه به تفکیک 12 ماه با استفاده از روش همبستگی ارتباط میان تغییرات اختلالات پروازی فرودگاه بین-المللی اهواز و فراسنج‌های آب و هوایی (دمای کمینه، دمای بیشینه، بارش، تبخیر، ساعت افتابی، سرعت باد، سمت باد و دمای نقطه شبنم) در ایستگاه همدید اهواز در بازه زمانی 11 ساله (2015-2005) پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان که بالاترین میزان رخداد اختلالات سالانه در سال 2008 با 471 و کمترین میزان در سال 2014 با 42 بار ثبت شده است. همچنین بالاترین میزان رخداد اختلالات پروازی ماهانه ثبت شده مربوط به ماه ژوئن با 524 بار و کمترین مربوط به ماه دسامبر با 28 بار اختلالات پروازی در فرودگاه بین‌المللی اهواز گزارش شده است. در ادامه نتایج حاصله از محاسبه میزان ضریب همبستگی در بازه زمانی سالانه نشان داد که رابطه در همه فراسنج‌ها در سطح 01/0 معنی-دار می‌باشد. اما رابطه ضعیفی بین این پارامترها در بازه زمانی سالانه وجود دارد. فراسنج تبخیر با ضریب همبستگی 211/0 بالاترین میزان ضریب همبستگی بین فراسنج‌های محاسبه شده به خود اختصاص داده است. در بازه زمانی ماهانه میزان ضریب همبستگی متفاوت می‌باشد در این مقطع زمانی بجز فراسنج ساعت آفتابی که از رابطه منفی متوسطی در ماه‌های فوریه، آوریل، مه، ژوئن و اوت و رابطه منفی قوی در ماه‌های ژوئیه و سپتامبر برخوردار می-باشند و سایر فراسنج‌ها دارای رابطه ضعیفی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between climate parameters on air transport at Ahwaz International Airport

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghasemi ghasemvand
  • farideh azimi
  • manijeh zohourian pordel
Climate and Meteorology Department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Weather affects the forms of the aviation industry. In the present article, the first step is to investigate the time of flight disruptions at two annual and monthly time intervals of 12 months using the correlation methodology of the changes in international airport flight disturbances Ahvaz and climatic parameters (minimum temperature, maximum temperature, precipitation, evaporation, sunshine, wind speed, wind direction and dew point temperature) were studied at Ahwaz Ahwaz Station during the 11-year period (2015-2005). The results show that the highest incidence of annual disorder in 2008 was recorded at 471 and the lowest was recorded in 2014 with 42 times. Also, the highest monthly incidence of registered monthly flight disruptions was reported in June, 524 times, and the lowest in December was reported with 28 times flight disturbances at Ahwaz International Airport. In the following, the results of calculating the correlation coefficient in the annual time series showed that the relationship in all the variables is significant at the level of 0.01. But there is a weak relationship between these parameters in the annual time frame. Evaporation rate with correlation coefficient of 0.121 has the highest correlation coefficient among calculated parameters. During the monthly period, the correlation coefficient is different at this time except for the sunshine period with a moderate negative relationship in the months of February, April, May, June and August and a strong negative correlation in July and September. And others have weak relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate factors
  • Flight disturbances
  • Solidarity
  • Ahwaz airport
  • Air transportation
عظیمی، فریده (1387)، پهنه بندی دمای سطح شهر اهواز با استفاده از تصاویر حرارتی سنجنده ETM، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال پنجم، شماره 17، صص 97-109.
صلاحی، برومند و سیاوش محمدی (1390)، تحلیل همدید و آماری مه­های فرودگاه اردبیل و ارائه­ی ساعات مناسب پروازی، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، دوره 43، شماره 77، صص 69-92.
امیدوار، کمال، نارنگی­فرد، مهدی و سیده مرضیه حقیقت ضیابری (1392). تحلیل الگوهای همدید روزهای فرین آلوده به ذرات معلق درشیراز، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال دوم، شماره پنجم، صص 49-62.
پناهی، علی (1395). بررسی الگوهای همدیدی براساس دوره‌های بحرانی آلودگی هوا در وارونگی دمایی شدید شهر تبریز، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، دورة 48، شماره 4، صص 607-625.
سازمان هواشناسی کشور(1387)، مجموع دستورالعمل کدها و روش­های دیده بانی سطح زمین(سینوپ)، معاونت فنی و عملیاتی، اداره کل شبکه، ویرایش اول.
رضا حسین­زاده، رضا دوستان، مرضیه حقیقت ضیابری و مریم حقیقت ضیابری (1392)، بررسی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوا در کلانشهر مشهد، جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، سال 11، شماره21، صص 81-101.
غلامعلی خمر، علی عالی، و الهام جلیلی جهرمی (1392). ارزیابی و تحلیل طوفان­های شن بر پراکنش جغرافیایی بروز بیماری­های تنفسی (سل) در سیستان با استفاده از مدل TOPSIS، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان­های گرد و غبار، یزد.
خوش اخلاق، فرامرز نجفی، محمدسعیدزمانزاده، سیدمحمدشیرازی، محمدحسن، صمدی مهدی(1392)، بررسی ترکیب اتبار گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ایران، جغرافیا و مخاطرات محیطی، سالدوم، شماره 6، صص 17-36.
خوش­اخلاق، فرامرز، نجفی، محمد سعید و مهدی صمدی (1391). واکاوی همدید رخداد گرد و غبار بهاره در غرب ایران، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، سال 44، شماره 2 (پیاپی 80)، صص 99-124.
رضائی مقدم، محمدحسین، مهدیان بروجنی، مجتبی. (1394). منشأیابی ریزگردها با استفاده از تصاویر سنجندة AVHRR ماهوارة NOAA (مطالعة موردی: جنوب غرب ایران). جغرافیا و پایداری محیط، سال 5، شماره 17، صص 1-13.
زبردست، اسفندیار و حسین ریاضی (1391). تحلیل ارتباط بین قابلیت پیاده مداری محلات و آلودگی هوا مطالعه موردی: نواحی پیرامون ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در شهر تهران، مطالعات شهری، شماره 5، صص 35-45.
زنگنه، معصومه (1393). آب و هواشناسی توفان­های گرد و غبار در ایران، دو فصلنامه آب و هواشناسی کاربردی، سال 1، شماره 1، صص 1-12.
ساری صراف، بهروز، رسولی، علی اکبر، زرین، آذر، نجفی، محمد سعید. (1396). شبیه‌سازی توزیع قائم سامانه­‏های گرد و غبار زا در ارتباط با سامانه­‏های همدید و توپوگرافی در غرب ایران. پژوهش­های جغرافیای طبیعی، دوره 49، شماره 2، صص 169-189.
شریفیان عطار، رضا، مظهری، علی، سعیدی رضوانی، محمد و حامد سعیدی رضوانی (1392). بررسی پیامدهای زیست محیطی آئروسل­های معدنی در سلامت انسان، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان­های گرد و غبار، یزد.
سحر شکوهی، حسن خسروی، و بهناز زهتابیان (1392). تاثیر ریزگردهای بیابانی بر سلامت انسان، سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان­های گرد و غبار، یزد.
علی­اکبر شمسی­پور و طاهر صفرراد (1391). تحلیل ماهواره­ای- همدیدی پدیده­ی گرد و غبار (گرد و غبار تیرماه 1388)، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 79، صص 126-111.