بررسی نگرش دانشجویان به پدیده مهاجرت(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و علم و صنعت)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پدیدة مهاجرت یکی از مسائل مهم اجتماعی است کـه جامعـه شناسـان و محققـان مسـائل اجتماعی درپی یافتن متغیرهای تأثیرگذار در آن هستند. مهاجرت به عنوان یکی از موضوعات محوری علوم انسانی و اجتماعی، پدیده ای است که هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد با این تفاوت که زمینه های ایجاد این پدیده متفاوت است. هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی نگرش دانشجویان دولتی(شریف و علم و صنعت) به پدیده مهاجرت ها بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی، و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شریف و علم و صنعت است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 379 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو بخش توصیفی (شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی)و شاخص های استباطی(همبستگی و رگرسیون) با استفاده از دو نرم افزار spss و amos استفاده شد. نتایج یافته ها نشان می دهد که بین فرصت های شغلی (r= 0/75)، امنیت مالی(r=0/78)، نظام آموزشی کار آمد (0/70)، امکانات پیشرفته پزشکی و بهداشتی r= (0/78)، اصرار اعضای خانواده(r=0/70)، طبقه اجتماعی بالاتر(r=0/70)، امنیت و فضای آزاد اجتماعی ( r=0/74)، امید به آینده (r=0/65)، وجود معیار شایستگی(r=0/65)، داشتن فامیل در خارج از کشور( r=0/60) و نگرش دانشجویان به پدیده مهاجرت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Students' Attitude to Migration Phenomenon

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghamarian 1
  • soroush fathi 2
  • mehrdad navabakhsh 3
1 PhD Student in Sociology, Faculty of Humanities, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Sociology, Faculty of Humanities, Department of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Immigration phenomenon is one of the important social issues, in which sociologists and social problems scholars are trying to find influential variables. As one of the fundamental subjects of humanistic and social sciences, immigration is a phenomenon seen in both developed and developing countries and the sole difference is in the reasons of generating this phenomenon. The purpose of this study includes sociologic clarifying the attitude of students of public universities (Sharif University of Technology and Iran University of Science and Technology) towards immigrations phenomenon. The present study is practical in terms of purpose and of correlation descriptive study type in terms of data collection method. Statistical population of study includes all students of Sharif University of Technology and Iran University of Science and Technology, out of whom 379 students were selected as sample size using Cochran Formula. Simple random sampling was used in this study for to select sample. Two descriptive (central tendency and dispersion measures) and inferential (correlation and regression) parts were applied using SPSS and AMOS software. The findings results indicate that there is a positive and meaningful relation between job opportunities (r=0.75), financial security (r=0.70), security and free social environment (r=0.74), hope for the future (r=0.65), figure of merit (r=0.65), having relatives abroad (r=0.60), and attitude of students towards immigration phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Students
  • Immigration
  • Job Opportunities
  • Social Class
  • Hope for the Future
جوادزاده، پدرام(1394)، علل اجتماعی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه‌های آمریکا، مجله مدریت فرهنگی، سال نهم، شماره28.
حاتمی، علی؛ جهانگیری، جهانگیر؛ فتاحی، سجاد( 1391)، « بررسی عوامل مرتبط با گرایش دختران تحصیل کرده به مهاجرت به خارج از کشور»، فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال سوم، شماره دوم.
حکیم زاده، رضوان؛ طلایی، ابراهیم؛ جوانک، ماندانا (1392)، تأثیر عوامل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور در دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 69، صص 81-102.
صحبتی‌ها، فریبا؛ جمالی مهموئی، حمیدرضا؛ منصوریان، یزدان(1392)، مطالعة علم سنجی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه‌های آمریکا، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، دوره47، شماره3، صص 273-286.
فلاحی، کیومرث(1395)، بررسی رابطه تعلق خانوادگی، هویت ملی و پایبندی به ارزش‌ها با میزان مهاجرت دانش آموزان المپیادی به خارج از کشور، فصلنامه خانواده و پژوهش شماره 29.
میرترابی، سعید؛ خاوری نژاد سعید(1393)، علل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر اقتصادی سیاسی بین الملل( با تأکید بر دهه 1380)، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین الملل، شماره 19.