بررسی مدلهای طراحی شهری فرایند محور و نقش آن در بهبود مداخلات در مراکز شهری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلخچی، گروه معماری، ایلخچی، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلخچی، ایران.

چکیده

مراکز شهری که به نوعی نماد فرهنگی شهرهای بزرگ و کوچک به شمار می آیند از مهم ترین قلمروهای همگانی در فضاهای شهری هستند. بی توجهی به مراکز شهری در جریان رشد شتابان شهرنشینی، این مراکز را با مشکلات متعددی رو به رو کرده که باعث کاهش کیفیت محیط زندگی در آنها شده است.
در پژوهش حاضر با بررسی و ارزیابی دو تئوری فرایند طراحی شهری و منطق فازی به ارائه مدل مناسب برای مداخله در مراکز شهری پرداخته شده است. مدلی که مهمترین اصل آن فرایند محور بودن و امکان رفت و برگشت در طول مسیر طرح و اجرای آن است. مراحل انجام این پژوهش به منظور رسیدن به مدل مناسب با ویژگی های کالبدی و اجتماعی مراکز شهری شامل چند مرحله اصلی میباشد در مرحله اول با کمک مطالعات نظری و تجارب مداخلات در مراکز شهری، اصول کلی برای مداخله در مراکز شهری تاریخی - اجتماعی تعریف گردیده است، پس از آن در مرحله دوم تئوری های مهم مداخله با دیدگاه فرایندی بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند، مرحله سوم اختصاص دارد به تعریف یک مدل منطبق با اصول مداخله که برگرفته از مطالعات نظری و تئوری های فرایند محور مداخله است، پس از آن در پایان مدل موردنظر تدوین گردیده است.
نتایج این پژوهش گویای این امر خواهد بود که با کمک طراحی شهری فرایندگرا می توان کیفیت مداخله در فضاهای شهری و درنتیجه رضایتمندی بهره برداران را افزایش داد و نتایج منفی اقدام مداخله را تعدیل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating process-oriented urban design models and its role in improving interventions in urban centers

نویسندگان [English]

  • Ardalan karimi 1
  • zahra sharghi 2
1 Assistant Professor Full-time of Islamic Azad university, Ilkhchi unit, architecture Group, Ilkhchi, Iran.
2 Graduate student of Urban Design, Islamic Azad university, Ilkhchi unit, Iran.
چکیده [English]

The city centers which are a cultural symbol of cities and towns, are one of the most important public areas in urban spaces. Disregard for urban centers during the rapid growth of urbanization, these centers have faced numerous problems that have reduced the quality of life in them.
the present study has been conducted to evaluate the two theories of urban design and fuzzy logic to provide an appropriate model for intervention in urban centers. A model that, the most important principle of this, is the process-centered and the possibility of going back along the path of its design and implementation. Steps to do this research, in order to achieve a proper model with the physical and social characteristics of urban centers, includes several main steps. Firstly, with the help of theoretical studies and experiences of interventions in urban centers, the general principles for intervention in urban historical-social centers are defined. Subsequently, in the second phase, the major intervention theories were study and compared with the process view. The third stage is dedicated, to defining a model that complies with the principles of intervention, which is based on theoretical studies and process-centered theories of intervention, after that, the model was finalized at the end.
The results of this research will indicate this, that with the help of process oriented urban design, it is possible to increase the quality of intervention in urban spaces and thus the satisfaction of the operators and moderate negative results of intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The intervention process
  • Urban design process
  • Fuzzy Logic
  • Downtown
بحرینی دکتر سیدحسین (1385)، فرآیند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران
بیکن، ادموند، (1376)، طراحی شهرها، ترجمه فرزانه طاهری، مرکز مطالعات و تحقیقات و شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول، تهران
پامیر، سای، (1389)، بازآفرینی مراکز شهری سرزنده، ترجمه مصطفی بهزادفر و امیر شکیبا منش، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ اول، تهران
 پاکزاد، جهانشاه، (1386)، طراحی شهری چیست؟، انتشارات شهیدی، چاپ اول، تهرا
حبیبی، سید محسن (1375)، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران
حبیبی، سید محسن، (1379)نظریه ای در تفکر برنامه‌ریزی و طراحی شهری، شماره 3و4، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
ذبیحی، دکتر حسین (1390)، کنکاشی در نظریه‌ها، تئوری‌ها و اقدامات شهرسازی و معرفی برنامه‌ریزی فازی شهری، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم، چاپ اول، تهران
سعیدنیا، احمد (1382)، نظام مراکزشهری و فضاهای مسکونی، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، چاپ اول، تهران
 موریس جیمز، (1385) تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی، ترجمه راضیه رضازاده، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ چهارم، تهران.