ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان بندرانزلی با استفاده ازمدل دلفی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری پایدار ساحلی در شهر بندر انزلی می‌باشد. امروزه، فعالیت گردشگری یکی از منابع عمده‌ی درآمد شهرستان بندر انزلی به شمار می‌رود که در دهه‌های آینده مسلماً بیش از پیش به رشد خود ادامه خواهد داد. در این تحقیق با توجه به موضوع و مباحث نظری آن از روش پیمایش که یکی از مهمترین روش های شبه تجربی است و نیز کاربرد زیادی در تحقیقات اجتماعی و انسانی دارد استفاده شده و سپس از ابزار و تکنیک های آماری جهت طبقه بندی، نمونه گیری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل استفاده شده و در نهایت با استفاده از مدل دلفی جهت ارائه استراتژی کارامد و برنامه ریزی اصولی و مناسب استفاده شده است. این تحقیق بر اساس اهداف خاص خود از نوع کاربردی می باشد زیرا در پی ارزیابی و شناخت توسعه گردشگری شهرستان بندرانزلی و ارائه استراتژی کارامد برای آن است و نتایج حاصل از آن بنابه نظر گردشگران و براوردهای آنها میزان آسیب رسانی رشد گردشگری به محیط زیست با رقم 37.3 درصد در حد زیادی قرار داشته است. در نهایت سنجش تغییرات شهر از میان گردشگرانی که برای چندمین بار به این منطقه مسافرت می نمودند نشان داد که 44.4 درصد از گردشگران تغییرات شهر را نسبت به دفعات گذشته بهتر دانسته اند. در ارتباط با وضعیت تسهیلات و امکانات گردشگری در نقاط شهرستان، 54.4 در صد از کارشناسان این تسهیلات را در سطح متوسطی دانسته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating tourism development of Bandar Anzali, with using Delphi model

نویسندگان [English]

  • Gisoo mahoty 1
  • Manouchehr Tabibian 2
1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Development, Qazvin Azad University, Qazvin, Iran,
2 Professor, Faculty of Urban Planning, Campus of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

the purpose of this study is investigating the environmental impacts of coastal sustainable tourism in Anzali port city. Nowadays, tourism activity is one of the major sources of income for Bandar Anzali population, which certainly will continue to grow in the future decades. In this research, according to the subject and its theoretical issues, the survey method, used which is one of the most important quasi-empirical methods and has a great application in social and human research, and then statistical tools and techniques applied for classifying, Sampling, coding and analyzing and finally Delphi model was used for providing effective strategy and proper planning. because this research assessed and recognize development of tourism in Bandar Anzali, and provided effective strategies for improving it, based on its specific goals, is functional, and the rate of tourism growth damages to the anzali environment, has been high at 37.3%. Finally, measuring changes of city from tourists perspective who traveled to this city for several times showed that 44.4% of tourists believed that changes in the city are better than before. In terms of tourism facilities, in this city's regions, 54.4 percent of the experts believes that this city facilities is in average level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: coastal tourism
  • sustainable tourism
  • environmental assessment
  • Delphi method
  • Bandar Anzali
اشرف زاده، م.، ح. مددی، ن. خادمی، ص. بنیادی، (1389): ارزیابی آثار محیط زیستی پروژه‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر جهانگردی بین المللی خلیج فارس)، نشریه پژوهش‌های محیط زیست، سال 1، شماره 1، صص 92-83.
ای.دی. دواس (1381)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی.
پیترمیسون (1387)، گردشگری اثرات، برنامه‌ریزی و مدیریت، ترجمه روزبه میرزایی و پونه ترابیان، انتشارات ترمه، تهران.
خانی، فضیله، قاسمی، ابوطالب، قنبری نسیب، علی، (1388): بررسی اثرات گردشگری ساحلی با تکیه بر نظر سنجی از خانواده‌های روستایی، مطالعه موردی روستای چمخاله شهرستان لنگرود، فصلنامه جغرافیای انسانی، سال اول، شماره چهارم.
دیناری، ا.، (1384): گردشگری شهری در ایران و جهان، تهران، انتشارات واژگان خرد، چاپ دوم
رنجبری، ر.، ا. دانه کار، ب. ریاضی، (1388): ارزیابی توان زیست محیطی پارک ملی ساحلی – دریایی نایبند در استان بوشهر به منظور استفاده ای تفرجی، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 4، صص 236-225.
سرابی، فریبا، پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم، محیط زیست، شماره 29، 1378.
سرلک، احمد، صنعت گردشگری و پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران، مجله سیاسی – اقتصادی، شماره 157 و 158.
شیعه، اسماعیل، سجاد علی پور، (1389): تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار مطالعه موردی شهر رامسر، فصلنامه آرمانشهر، شماره 5.
صالحی، صادق، (1391): بررسی رفتارهای زیست محیطی در بین گردشگران ساحلی مطالعه موردی شهر بوشهر، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال اول شماره 1.
طرح توسعه گردشگری استان گیلان، مهندسین مشاور شمال، 1385
عابدی سروستانی، احمد، (1393): تعلق مکانی، نگرش و رفتار محیط زیستی گردشگران پارک‌های جنگلی، پژوهش‌های محیط زیست، سال 5، شماره 9، بهار و تابستان.
عبداللهی، ع، (1386): اکوتوریسم سازگار با حفاظت از محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
علیقلی زاده فیروز جایی، ن.، (1386): اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی نواحی روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان نوشهر، پایان نامه دکتری، رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر سید علی بدری.
علیقلی زاده فیروزجایی، ناصر، رمضان لسبوئی، مهدی، اسمعیلی، مجید، (1394): سنجش رفتارهای زیست محیطی گردشگران در مقصدهای کویری و بیابانی مطالعۀ موردی؛ نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک، پژوهش­های روستایی، دورۀ 6، شمارۀ 2.
فاضلی محمد و جعفرصالحی، سحر، شکاف نگرش، (1392) دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم شماره 22 تابستان،.
فنل، د. ای (1385) مقدمه ای بر طبیعت گردی. ترجمه جعفر اولادی قادیکلایی. دانشگاه مازندران.
قدیری معصوم، م.، ز. حیدری، (1392): بررسی جایگاه سواحل دریای خزر در گردشگری کشور (مورد: شهرستان‌های تنکابن و عباس آباد)، اولین همایش بین المللی گردشگری پایدار سواحل خزر؛ فرصت‌ها و تهدیدها
قرخلو، م.، م. رمضانزاده لسبویی، ج. گلین شریف دینی، (1388): اثرات زیست محیطی گردشگری برسواحل شهر رامسر، فصلنامه پژوهشی جغرافیای انسانی، سال اول، شماره سوم.
کریمی، ط.، (1388): اثرات جغرافیایی و زیست محیطی گردشگری ساحلی و توسعه پایدار آن، ماهنامه مدیریت جهانگردی، شماره 5، صص 12-27.
ممقانی نسب، اشکان (1391): ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر محیط زیست دریایی (مطالعه موردی؛ خلیج چابهار)، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران – 28 لغایت 30 بهمن.
مهندسین مشاور عرصه، طرح راهبردی و جامع منطقه آزاد انزلی، 1387
مهندسین مشاور نقش جهان پارس، مطالعات CDS بندر انزلی، 1386
Apostolopoulos,Y., Dennis J.Gayle,2007, island tourism and sustainable development: Caribbean, Pacific, and Mediterranean Experiences.
Kousis, M., 2000, Tourism and the environment; A social Movements perspective; Annals of Tourism Research; Vol.27; N.2,.
LIU Xuling, YANG Zhaoping, DI Feng, CHEN Xuegang (2009) Evaluation on Tourism Ecological Security in Nature Heritage Sites —Case of Kanas Nature Reserve of Xinjiang, China. Chin. Geogra. Sci. 2009 19(3) 265–273 DOI: 10.1007/s11769-009-0265-z www.springerlink.com.
Logar, I (2010) Sustainable tourism management in Crikvenica، Croatia: An assessment of policy instruments-Tourism Management 31(2010)125-135.
Noronha, L., 2002, Coastal Tourism, Environment ,and Sustainable Local Development, London, TERI.
Teresa Garı´n-Mun˜ oz,_, Luı´s F. Montero-Martı´n (2007) Tourism in the Balearic Islands: A dynamic model for international Demand using panel data Tourism Management 28 (2007) 1224–1235,www.sciencedirect.com
Walton, J., C. Lashley ,A. Morrison, 2000, The history (eds)in Search of Hospitality: Theoretical Perspectives and Debates.
ZHUNG Y, PENC H (2002) Study on function of components of dynamic system of tourism development in developed region (a case study of foshan in Guangdong province). Chinese Geografical science.Vol: 12, No 3, pp226-232.Science press, Beijing, China.