امکان‌سنجی گردشگری سلامت در کلان‌شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ،واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استاد مدعو گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

گردشگری سلامت یکی از انواع گردشگری است که ارزآوری و اشتغال‌زایی مطلوبی برای کشور میزبان دارد و می‌تواند به عنوان صنعت پیش‌ران، صنایع زیردستی را نیز توسعه دهد. مقاله در راستای امکان‌سنجی گردشگری سلامت تبریز بوده است. سوال اصلی مقاله این است که گردشگری سلامت در کلانشهر تبریز دارای چه نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت‌ها و تهدیداتی است؟ این مقاله با استفاده از روش سوآت انجام شده است و برای مشخص کردن سنجه ها و وزن آن ها از روش پیمایش و طراحی پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 20 نفر از کارشناسان حوزه گردشگری بوده است. برای بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدات گردشگری سلامت در کلان‌شهر تبریز بر اساس امتیاز در محیط اکسل وارد شده و پس از بررسی نتایج جداول، استراتژی لازم تعیین و به صورت گراف رسم شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تبریز، زیرساخت‌های لازم را برای گردشگری سلامت، دارا می‌باشد. یافته دیگر بیانگر این است که استراتژی تدافعی می‌تواند در توسعه گردشگری سلامت مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of health tourism in Tabriz metropolis

نویسندگان [English]

  • jalal Mozaffari 1
  • Mohammad Reza Pourmohammadi 2
  • Bakhtyar ezatpanah 3
1 ِDepartment of Geography and, urban planning,,Marandِ Branch, Islamic azad university, Marand, Iran
2 Visiting Professor, Department of Geography and Urban Planning, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
3 Assistant Professor of Department of Geography and urban planning , Marand branch, Islamic azad university ,Marand,Iran
چکیده [English]

Health tourism is one of the types of tourism that has a favorable exchange rate and job creation for the host country and can also develop sub-industries as a leading industry. The article was in line with the feasibility study of Tabriz health tourism. The main question of the article is that what are the strengths and weaknesses of health tourism in the metropolis of Tabriz, as well as the opportunities and threats? This article is based on the Swat method and uses a questionnaire survey method to determine the scales and their weight. The statistical population of this study was 20 tourism experts. In order to examine the strengths, weaknesses, opportunities and threats of health tourism in the metropolis of Tabriz, based on points, it has been entered in Excel environment and after examining the results of tables, the necessary strategy has been determined and drawn as a graph. The findings show that Tabriz has the necessary infrastructure for health tourism. Another finding is that a defensive strategy can be effective in developing health tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Health Tourism
  • Tabriz
  • Tourism Infrastructure
احسانی، امیر هوشنگ­(1394)، گردشگردی کاربردی، نشر دانشگاه تهران.
اسماعیل زاده، حسن(1394­)، انتخاب استراتزی بهینه در توسعه گردشگری، مجله امایش محیط، ش 28، بهار، 149-172.
افتخاری، عبدالرضا­(1395)، توسعه پایدار گردشگری، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
امامی، محسن­(1378)، سهم ایران ازصنعت جهانگردی، ماهنامه جهانگردی، شماره 17، مردادماه، 31.
بصیری، مصطفی، موسوی، میر سعید، حسین‌زاده دلیر، کریم(1397)، ارزیابی سیاست‌های مداخله در بافت مرکزی شهر(نمونه موردی: کلانشهر تبریز)، فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 11(1)، 159-174.
پاپلی یزدی­(1385)، توسعه روستایی، انتشارات سمت، 306.
پیران، پرویز­(1370)، مقدمه ای بر برنامه‌ریزی جهانگردی، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 45، 69.
حیدری، لیلا، آذر، علی(1398)، بررسی جایگاه الگوهای نوین برنامه‌ریزی شهری در محلات جدید شهری (مطالعه موردی: محله یاغچیان تبریز)، فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 11(3)، 355-372.
خضرایی شولای فر، مریم، کرکه آبادی، زینب(1397)، بررسی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری شهری براساس مدل پیشنهادی Saez با تکیه بر مفهوم Coopetition (مطالعه موردی: شهر تهران)، فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 11(1)، 111-131.
رضوانی، علی اصغر، (1386)، جغرافیا وصنعت توریسم، نشر پیام نور، 225.
رهایی، حسن، استعلاجی، علیرضا، رنجبر، محسن، شریعت پناهی، مجید ولی(1398)، نقش گردشگری کویری در توسعه روستایی‌(مطالعه موردی شهرستان گرمسار)، فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 12(1)، 1-26.
زندی فر، عبدالله، روحانی مقدم، محمد، آقایی بجستانی، مریم(1398)، تحلیل و بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران. فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 12(1)، 85-109.

ضیایی، محمود، (1388)، جغرافیای گردشگری، انتشارات دانشگاه پیام نور، 45

عباسی، نوشین، قاسمی سیچانی، مریم، ولی بیگ، نیما، سعدوندی، مهدی(1399)، نقش ساختار هندسی در هم‌پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه صنعت گردشگری)، فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 12(2)، 400-455.
قادری، اسماعیل، اعرابی، سید سپهر(1398)، اثرات گردشگری بر پایداری شهرهای بین راهی(مطالعه موردی: شهر زیراب)، فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 11(4)، 260-239.
کارگر اصل زنوزی، قربانعلی، عزت پناه، بختیار، ولیزاده، رضا(1399)، شناسایی و تحلیلی بر پیشران‌های مؤثر در توسعه آینده صنعت گردشگری تجاری با رهیافت آینده‌پژوهی (نمونه موردی: شهر جلفا)، فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 12(2)، 153-173.
کاظمی، م، (1385)، مدیریت گردشگری، انتشارات سمت، 21
کوشانه، روشن، عزت پناه، بختیار، موسوی، میرنجف(1398)، تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری با استفاده از روش شاخص ویلیامسون (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)، فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 11(4)، 221-205.
محسنی، رضاعلی­(1388)، گردشگری پایدار ایران، مجله فضای جغرافیایی، شماره 28، 149
معینی، سید‌هادی، دانیالی، تهمینه، زیویار، پروانه، جورابلو، کامران(1398)، ارزیابی و تحلیل تأثیر نقش مذهبی حرم حضرت عبدالعظیم بر اقتصاد شهرری. فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 12(1)، 403-421.
ملکوتی نیا، محمد، سلطانی، علیرضا، عزت پناه، بختیار(1398)، بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری (نمونه موردی: تبریز ). فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 12(1)، 151-167.
موسوی نژاد، سید مسعود، (1395)، قابلیت جذب گردشگری پزشکی دربیمارستان، فصلنامه بیمارستان، ش 3
مؤمنی، محمد، (1386)، توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری، سازمان نیرو‌های مسلح، چاپ اول، تهران
نجفی، عباس، لطفی، حیدر، مجتهد زاده، پیروز، عزتی، عزت اله(1399)، تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیج ‌فارس: مطالعه موردی گردشگری. فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 12(2)، 361-382.
نصوحیان، رضا، توسلی نائینی، منوچهر(1399)، محدویت‌ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست ‌محیطی. فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 12(2)، 269-293.
نیتی، محمد رضا(1399)، تحلیل و بررسی نقش منابع گردشگری در توسعه پایدار گردشگری شهر حیدرآباد هند. فصلنامه علمی وپژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 12(2)، 457-474.
Mahdavy, Yadolla (2013),The factors in development of health tourism in Iran, international journal of travel Medicine and Global Health,volume 1,Issue 2,113-118
Ebrahimzadeh, ISSA, (2013) A Comparative study of Health Tourism Potentials in Iran and India,Journal of subcontinent Researches, University of SISTAN,Iran,2013,51
The world Bank, m (2007);world development indicators                                          
Butler. W. (2002) Ecotourism-Has it Achieved Maturity or Has the Bubble Burst? Keynote Address, Pacific Rim Tourism 2002, Rotorua, New Zealand, 4Nov.
Beeton, S. (2006). Community development through tourism, In: Land link Press, Australia.