مبانی گردشگری در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی حق برخورداری از محیط زیست سالم

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی حقوق، واحد گرمسار دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسارف ایران.

2 *دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه ازاد اسلامی، گرمسار ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی ره شهر ری، دانشگاه ازاد اسلامی، شهر ری، ایران.

چکیده

گردشگری فعالیت جهانی است که در عین برخورداری از چارچوب‌های خاص در هر کشور دارای بستری جهانی است و در این رابطه چارچوب‌های عام و جهان شمولی برای تداوم فعالیت های توریستی و حمایت از حقوق گردشگران وجود دارد و هدف این مقاله بررسی مبانی حقوق گردشگری با تاکید بر حق برخورداری از محیط زیست سالم است. سوال اصلی مقاله این است که در متون حقوق بین الملل گردشگری و مبانی آن از جمله حق برخورداری از محیط زیست سالم چگونه نگریسته شده است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها کتابخانه‌ای و استفاده از مقالات علمی و پژوهشی است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل یکی از مهم‌ترین دلایل رشد چشمگیر صنعت گردشگری در سال‌های اخیر بوده است. وجود برخی معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی در حوزه‌های حفاظت از مراکز و اماکن طبیعی، فرهنگی و تاریخی به منظور بهره‌برداری‌های آموزشی و اجتماعی را می‌توان یکی از روش‌های تأثیرگذاری حقوق بین‌المللی در این عرصه دانست. معاهدات و موافقتنامه‌های مذکور را می‌توان این گونه نام برد:کنوانسیون یونسکو در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان‌(کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی ۱۹۷۲)، کنوانسیون لاهه در مورد حفاظت از دارایی‌های فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴)، پروتکل دوم لاهه‌(۱۹۹۹)، پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانة ژنو‌(۱۹۴۹) در مورد حفاظت از قربانیان مخاصمات مسلحانه‌(۱۹۷۷).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamentals of Tourism in International Law; a Case Study of the Right to a Healthy Environment

نویسندگان [English]

  • Alireza Moienian 1
  • heidar lotfi 2
  • Mohammad Mehdi Rahimi 3
  • Kamran Jourablo 4
1 B.Sc. Student of Law, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsarf Iran.
2 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
3 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar of Iran
4 M.Sc. student in Geography and Urban Planning, Imam Khomeini Memorial Unit, Rey City, Islamic Azad University, Rey City, Iran.
چکیده [English]

Tourism is a global activity that has a global context in addition to having specific frameworks in each country. In this regard, there are general and universal frameworks for the continuation of tourism activities and protection of tourists' rights. He has the right to a healthy environment. The main question of the article is how it is viewed in the texts of international tourism law and its principles, including the right to a healthy environment. The method of this article is descriptive-analytical. The method of data collection is library and the use of scientific and research articles. The findings of the article show that international law has been one of the most important reasons for the significant growth of the tourism industry in recent years. The existence of some international treaties and agreements in the fields of protection of natural, cultural and historical centers and places for educational and social purposes can be considered as one of the effective methods of international law in this field. These treaties and agreements include the UNESCO Convention on the Protection of the Cultural and Natural Heritage of the World (1972 World Heritage Convention), the Hague Convention on the Protection of Cultural Assets during Armed Conflict (1954), and the Second Protocol. Hague (1999), Additional Protocol to the Fourth Geneva Conventions (1949) on the Protection of Victims of Armed Conflict (1977).

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Tourism
  • Environment
  • Tourism Law
افتخار جهرمی، گودرز(1384)، تحول حقوق محیط زیست در عرصه بین الملل، مجموعه، تهران: مقالات همایش حقوق محیط زیست، بخش بین الملل سازمان محیط زیست.
آذرنگ، عبدالحسین(1364)، تکنولوژی و بحران محیط زیست، تهران: انتشارات امیرکبیر.
آقایی، بهمن(1374)، حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران، تهران: کتابخانه گنج دانش.
براون، لستر و همکاران(1375)، نگاهی به وضعیت جهان، ترجمه حمید طراوتی، تهران: نشر آروین.
برخوردار، بنفشه(1387)، شناخت محیط زیست، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
بهرام‌سلطانی، کامبیز(1371)، مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی (محیط زیست)، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول.
بیگ‌زاده، صدیف(1382)، ارزش‌گذاری منابع زیست محیطی، نشریه پیام سبز، شماره 25، انجمن مهندسین فضای سبز ایران، سال سوم.
تقی زاده انصاری، مصطفی(1384)، حقوق محیط زیست در ایران، تهران: انتشارات سمت.
چرکاسووا، ماریا، اعلام خطر، پیام یونسکو، شماره دویست و شست و دوم سال بیست و سوم، بهمن 71.
حجتی‌اشرفی، غلامرضا(1386)، مجموعه کامل قوانین و مقررات ُمحشای شهرداری و شوراهای اسلامی، تهران: انتشارات گنج دانش.
دبیرسیاقی، منوچهر()1383، بحران محیط زیست، قزوین: انتشارات حدیث امروز.
سعیدنیا، احمد(1379)، فضای‌سبزشهری، کتاب‌‌ سبز شهرداری، جلد‌دوم، انتشارات‌‌سازمان شهرداری‌های‌کشور.
طباطبایی، محمد حسین(بی­تا)، تفسیر المیزان، تهران: نشر بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی، جلد هشتم.
علوی، محمد یوسف(1378)، مبانی فقهی در زمینه محیط زیست، تهران: مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و محیط زیست.
قاسمی، ناصر(1381)، حقوق کیفری محیط زیست، تهران: انتشارات جمال الحق.
قوه قضائیه(1384)، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، تهران: انتشارات برگ زیتون.
کلارک، آر. بی(1379)، آلودگی دریا، ترجمه محمدعلی زاهد و زینب محمدی دشتکی، انتشارات نقش مهر، چاپ اول: تهران.
کمیسیون ملی یونسکو در ایران(1370)، ترجمه فیروز ارجمند، آموزش بین المللی محیط زیست، بخش آموزش علمی، فنی و حرفه ای یونسکو، تهران: شرکت افست، چاپ اول.
کولایی، الهه(1385)، اقتصاد منابع طبیعی- محیط زیست و سیاست‌گذاری‌ها، ترجمه سیاوش دهقانیان و فرخ دین‌قزلی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم.
مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر، اردیبهشت 1380، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، چاپ اول، 1384.
مطلبی، محمد(1382)، محیط زیست و حقوق بشر، نشریه پیام سبز، شماره 25، انجمن مهندسین فضای سبز ایران، سال سوم.
موحد محمد علی(1382)، در خانه اگر کس است، همراه با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، تهران: نشر کارنامه.
وزارت کشور(1387)، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، مؤسسه فرهنگی- اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی.
هاگت، پیتر(1376)، جغرافیا ترکیبی نو، ترجمه دکتر شاپور گودرزی‌نژاد، انتشارات سمت، چاپ سوم.
https://en.wikipedia.org
https://www.carbonbrief.org
https://omidrazavi.wordpress.com