ارزیابی اصول نوشهرگرایی در جهت احیاء بافت‌های قدیمی حریم رودخانه ها

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم منطقه ایی، دانشگاه اتوش لوراند، دانشکده علوم، بوداپست، مجارستان.

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

افزایش ناگهانی شهرنشینی و وجود بافت‌های قدیمی و فرسوده و ناکارآمد در هسته مرکزی شهرها موجب شد تا برنامه ریزان به فکر ارائه راه حل و برنامه‌هایی مناسب برای بهسازی این بافت‌ها باشند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اصول نوشهرگرایی به منظور بکارگیری این مولفه ها در احیاء بافت‌های قدیمی و هویت‌بخشی به محلات متشنج اطراف رودخانه‌های شهری می-باشد. همچین این پژوهش در جهت پاسخگویی به این سوالات بوده است، که کدام یک از گویه‌های ارزیابی شده اصول نوشهرگرایی، در جهت احیاء بافت های فرسوده شهری منطقه 4 شهر رشت از وضعیت مناسبی برخوردار بوده اند و آیا برنامه ریزی‌ها و طرح های انجام شده جهت بهسازی و هویت‌بخشی به محلات از کیفیت مناسبی برخوردار بوده است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت و روش کار توصیفی-پیمایشی و استنباطی است. جامعه آماری پژوهش تمامی شهروندان منطقه 4 شهر رشت هستند و روش نمونه گیری به صورت تصادفی از شهروندان منطقه به تعداد 384 نفر می‌باشد. در زمینه ارزشیابی اصول نوشهرگرایی در جهت احیاء بافت قدیمی حریم رودخانه ها در شهر رشت از نتایج حاصل از پرسش‌نامه و به کمک روش saw، در محیط GIS استفاده شده است. روایی پرسشنامه از سوی کارشناسان تأیید شده و میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارزیابی محلات منطقه 4 رشت با استفاده از اصول رویکرد نوشهرگرایی راه حل بهینه‌ای است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the principles of new urbanism in order to rehabilitate old tissues of rivers

نویسندگان [English]

  • Hossein Mousazadeh 1
  • Maryam Kiaei 2
  • Abdolrahman Ehsan 3
  • Mohammad Ali Jafari 4
1 Ph. D. student, Department of Regional Science, Eotvos Lorand University, Faculty of science, Budapest, Hungary.
2 Master of Geography and Urban Planning, Golestan University, Gorgan, Iran
3 Ph.D. Student of management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Master of Environmental Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Urban sprawl and the presence of old and worn-out tissues in the central core of the cities have led planners to think about providing solutions and programs to improve these textures. The purpose of this study was to assess the principles of new urbanism in order to apply these components to the revival of old tissues and identification to the tumultuous neighborhoods around urban rivers. The research has also been conducted to answer these questions. Which of the evaluated points of the new urbanism principles have been well-placed to restore the urbanized urban waste of the 4th district of Rasht and whether the plans and plans have been carried out Has the quality been improved in order to improve and identify the neighborhoods? The present study is an applied research in terms of purpose, and in terms of the nature and method of descriptive-survey and inferential work. The statistical population of this study is all citizens of district 4 of Rasht city. The random sampling method was from the citizens of the region to 384 people. The results of the questionnaire and the help of the SAW method have been used in the GIS environment in order to rehabilitate the old habitat of rivers in Rasht city. Validity of the questionnaire was confirmed by the experts and the reliability of the questionnaire was measured through Cronbach's alpha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Rivers
  • New urbanism
  • Old tissues
  • Rasht City
  • SAW Method and GIS
اصغرزاده یزدی، سارا (1389)، اصول پیشنهادی نوشهر گرایی در برنامه ریزی محله‌های شهری، مسکن و محیط روستا، دوره 29 , شماره 130.
امیری، مجتبی، نشاط، اکبر، نیکتایی، مجید (1395)، بررسی نقش مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده با رویکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهرداری تهران)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 48، شماره 3.
آذر، علی، حسین زاده دلیر، کریم (1387)، سامان دهی و بهسازی محلات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید نمونه موردی محله سرخاب تبریز، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ایی، دوره هفتم، شماره 11.
پیوسته گر، یعقوب، نجاتیان، اسلام (1395)، برنامه‌ریزی محله محور در بافت فرسوده با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی محلات محمودآباد سفلی و سالم آباد شهر یاسوج، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه ایی)، دوره 24، شماره 1، 133-153.
رهنما، محمدرحیم (1388)، برنامه‌ریزی مناطق مرکزی شهرها، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد.
زنگی آبادی، علی، مویدفر، سعید (1391)، رویکرد بازآفرینی شهری در باف تهای فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد، معماری و شهرسازی آرمان­شهر، شماره 9، پاییز و زمستان.
طبیبیان، منوچهر، لاهوتی، شیما (1391)، ارزیابی تاثیر اصول نوشهرسازی بر احیای بافت‌های فرسوده محلات و انسجام آنها، مطالعات محیطی هفت حصار (هفت حصار)، دوره 1 , شماره 1.
قربی، میترا، محمدی، حمید (1396)، کاربست نظریه نوشهرگرایی در شهرسازی: موافقان و مخالفان، مجله دانش شهرسازی، دوره 1، شماره 1.
کلانتری، خلیل، پوراحمد، احمد (1383)، مدیریت و برنامه‌ریزی بازسازی بافت تاریخی شهر یزد، مجله تحقیقات جغرافیایی، شماره 1، دوره 54.
معتمدی مهر، اکبر، حسن پور، رضا، رضایی، رقیه (1393)، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر مشارکت مردمی (مطالعه موردی: محله قیلر قروه)، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 9، شماره 23.
American Planning Association, (2000), Policy Guide on Planning for Sustainability, New York, Available from World Wide Web: http://www.APA.com.
Basirat, Meysam, (2007) What does the New Urbanism say? An Introduction to the Principles and Theoretical Foundations of New Urbanism, Abadi Journal, No:57,PP.
Charles, Bohl, (2003), New Urbanism and the City: Potential Application and Implications for Distressed Inner-City Neighborhoods, Housing Policy Debate Volume 11, Issue 4, PP.761-800.
Elshater, A. (2012). New Urbanism Principles versus Urban Design Dimensions towards Behavior Performance Efficiency in Egyptian Neighbourhood Unit. Social and Behavioral Sciences, 68, 826 – 843.
Hikichi, L. (2003),Newurbanism and transportation, University of Wisconsin-Milwaukee, 1-28.
Lehrer,Jim (2004),”What is New urbanism?” www.newurbanism.org.
Mousazadeh, H. (2018). The influence of the urban rivers on the quality of life of citizens with emphasis on Zayanderud river in Isfahan city- Iran, Urban Geography Conference, Buk, Hungary, 5-6 April.
Mousazadeh, H., Izsak, Eva (2018). Rivers and Urban Development in Iran: Rivers as the forgotten part of urban management, International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management in Iran, Tehran, Iran.