بررسی زیرساختهای موثر در مکانیابی حوزه مناسب بوم گردشگری شهر لواسان کوچک

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه شهرسازی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

لواسان کوچک یکی از شهر‌های استان تهران به جهت داشتن توانهای بالقوه بوم گردشگری، می تواند به عنوان یکی از جنبه های ارتقاء کیفیت توسعه محدوده ی این شهرستان ،مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به همین دلیل در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی ، به شناخت پتانسیل‌ها و محدودیت‌های گردشگری نواحی طبیعی و نهایتا بررسی زیرساختهای موثر در مکانیابی مناطق مناسب بوم گردشگری شهر لواسان کوچک پرداخته شود. برای این منظور محدوده مورد مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی و کاربردی، وضع موجود محدوده شهری، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. ﮔﺴﺘﺮش علاقه مندی گردشگری و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ ﺑﺎزدﻳـﺪ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . منطقه لواسانات بخصوص لواسان کوچک ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺒﺎ و دﻳﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮد ﻛﻪعلی رﻏﻢ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮدﺷـﮕﺮان، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺳﺖ . ازاین رو ﻧﻘﺸﻪ ها از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻻﻳﻪ های اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ، در محیط GIS ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ حوزه های دارای استعداد بوم گردشگری را نهایی می کنند. بعد از جمع آوری داده ها و اطلاعات با روش تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها از دیدگاه مردم محلی و گردشگران پرداخته شده و توصیفی از وضعیت عوامل بوم گردشگری شهر به دست آمد.در ﻧﻬﺎﻳـﺖ، راﻫﺒﺮدﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮای بررسی زیرساختهای موثر در مکانیابی مناطق مناسب بوم گردشگری ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و به طبع آن،بوم گردشگری در منطقه اراﻳه می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Infrastructure for Locating the Suitable eco Tourism Area in lavasan kuchack

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Shokri 1
  • arash vahid 2
  • esmaeil shieh 2
1 Master of Urban Planning, Tehran West Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty member of Urban Planning Department, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the tourism ecosystem is one of the areas of development around the world that has received serious attention. This article identifies the various natural and human talents of the target area and develops the factors that attract and use tourists. Small Lavasan, one of the cities in Tehran province, can be studied as one of the aspects of quality improvement of the development of this city area because of its potential for tourism ecosystem.For this reason, in this paper, using field resources and library studies, field observations are made to identify the potentials and limitations of natural areas tourism and finally to investigate the effective infrastructures in locating suitable tourism areas in the small Lavasan city. For this purpose, the study area was studied by the descriptive-analytical and applied method, the existing status of the urban area. The growing interest in tourism and the provision of tourism and tourism, the most visited areas of interest.Therefore, the tips through the top three, in the GIS environment, finalize the tourism ecosystems. After collecting data and information by SWOT analysis, the strengths, weaknesses, opportunities and threats from the viewpoints of local people and tourists were analyzed and a description of the status of tourism ecological factors was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructure
  • locating
  • eco-tourism
  • lavasan kuchak
پاپلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی، 1382؛ گردشگری و تبار شناسی، تهران، فصلنامه مقاله ات جغرافیایی، شماره 68.
تودارو، مایکل، 1383؛ توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران، انتشارات کوهسار
دهخدا، علی اکبر، 1325؛ لغت نامه، دانشگاه تهران.
دیاس هیران دی و ویکرامانایاک، بی دبلیو، ای، 1388؛ درس نامه برنامه‌ریزی توسعه روستایی، ترجمه فرید، ناصر، وزارت جهاد سازندگی، مرکز مقاله ات و بررسی مسائل روستایی.
راجر داس ویل، 1387، مدیریت جهانگردی (مبانی، راهبردها و آثار)، ترجمه: اعرابی، سید محمد، ایزدی، داود، تهران: دفتر مقاله‌های فرهنگی.
رحیمی، حسین، 1381؛ جهانگردی و قلمروی آن، تهران,ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 186-185.
رضوانی، علی اصغر، 1374؛ جغرافیا و صنعت توریسم، تهران، انتشارات پیام نور، چاپ دوم.
رنجبریان، بهرام، زاهدی، محمد، 1388؛ شناخت گردشگری، تهران، انتشارات چهار باغ، چاپ ششم
وای، گی، چاک، 1386؛ جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، نشر دفتر مقاله‌های فرهنگی، تهران
ﺳﺎزﻣﺎن اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ، 1390 ﺟﺴﺘﺎری درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮدی ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ مرکزﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی
ﺷﻬﺒﺎزی، ﯾﺎﺳﺮ، 1385، ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ، تهران، ﻣﺠﻠﻪ ﺷﮑﺎر و ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺷﻤﺎره 49، ص 34-28.
ﻓﺮج زاده، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ، 1384، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮرﯾﺴﻢ، تهران، ﭼﺎپ اول، اﻧﺘﺸﺎرات سمت
ﻗﻬﺮودی ﺗﺎﻟﯽ، ﻣﻨﯿﮋه، 1384، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻪ ﺑﻌﺪیGIS، تهران، انتشارات جهاددانشگاهی، واحد تربیت معلم
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ، ﻣﺎزﯾﺎر، 1388، اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺠﻠﻪ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، تهران، دوره دوازدﻫﻢ، شماره3، بهار، ص20
اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن تهران.1395.ﮔﺰارشهای ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳی
 مرکز آمار ایران، 1394، ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، شمیرانات
رکن الدین افتخاری، غبدالرضا و داوود مهدوی، 1385، راههکارهای توسعه گردشگری با استفاده از SWOT، لواسان کوچک، تهران، فصل نامه مدرس علوم انسانی، 10
Cater, E.and lowman, G. (eds) (1994) ecotourism – A sustainable option, wiley
Chrisc, H wan,and sirakaya, E.2005measuring residents, attitude toward sustainable tourism: development of sustainable tourism attitude scale: journal of travel research vol 43.
Cooper, C. Fletcher, J,Gilbert, D. and wanhill, s.2013; tourism; principles.
Fennel, David,2000; “ecotourism, an introduction, rout ledge London & Newyork.
Gunn, C.A.2012; Tourism planning: concepts, basics, cases, new York and London:Rutledge.
Havengardr, G, (1994),ecotourist: astatus report and conceptual frame work.journal of tourism studies and conceptual frame work.
Holden, A, 2000; environment and tourism London: Rout ledge.
Jafari, J, 2000; encyclopeclia of tourism, London:Routleclye.
Jansen –verbeke,2015; M: leisure shopping –a magic concept for the tourism industry, in: chris Rayan and Stephen page, (eds) tourism management towards the new millennium, pergamon.
Lane,B, (1994) sustainable rural tourism strategies: A tool fer development and conservation. journal of sustainable tourism.
Oppermann, M.1996; rural tourism in southern Germany, Annals of tourism research: vol23,num 1, pergamon press, USA.
Poon,a,1993; tourism, technology and competitive stragies, CAP international, walling ford.
Sharply, Julia (1997),rural tourism: An introduction, thomson business press, London, p.113.