بررسی منحنی کوزنتس توریستی در منطقه آزاد اروند

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

تاثیر توریسم خارجی همواره با حساسیتهای متعددی روبرو بوده است. در سالهای اخیر گردشگران عراق در منطقه آزاد اروند که در بر گیرنده دو شهر آبادان و خرمشهر است ، حضور گسترده داشته و از این روی این مقاله قصد دارد بر آثار این حضور بر نابرابری درآمدی در منطقه براساس تئوری کوزنتس بپردازد. تجزیه و تحلیل بر اساس روش داده های ترکیبی و آزمونهای مربوطه صورت گرفته است . نتایج نشان دهنده آن است افزایش گردشگران اگرچه ممکن است در سطوح پایین گردشگر موجب افزایش نابرابری میگردد اما با افزایش بیشتر این اثر کاهش یافته و از سطحی به بعد افزایش گردشگران می تواند به توسعه اثر گذازی بیشتر منجر گشته و سبب افزایش ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد اروند گردد. بطوریکه تمام سطوح اضناف و بنگاههای اقتصادی منطقه از حضور گردشگران منتفع و بهره مند شوند و بدینسان می توان اظهار نمود که نتایج مقاله تئوری منحنی کوزنتس توریستی را در منطقه آزاد اروند تایید مینماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the tourist Kuznets curve in Arvand

نویسنده [English]

  • Alireza Eghbali
Economic, Economic and Manegment, Payame Noor University, Abadan
چکیده [English]

The impact of foreign tourism has been faced with numerous allergies. In recent years in the Arvand free zone for tourists in the city of Abadan and Khorramshahr on two receiver, have a wide presence and thus this article intends on the presence of the income inequality surveys in the region on the basis of the Kuznets theory. The analysis has taken based on the corresponding tests and combined data methods. The results indicate that it is an increase in tourists even though it may be at the bottom, but with the tourists have increased inequalities will increase the more this effect decreased and the increase of tourists would be able to develop more effects and also lead to increase of economic capacities Arvand free zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • Arvand free zone
  • combining data
  • Kuznets curve
 
ایمانی،بهرام ، ارسطویاری و زهره اسدپور.(1398). " بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی: مورد مطالعه روستای کریک شهرستان دنا" ، فصلنامه جغرافیا( برنامه ریزی منطقه ایی) ، سال نهم ، شماره 3،ص334-321.
 دفتر تقسیمات کشوری. نشریة عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری.(1384). تهران: دفتر تقسیمات کشوری (وزارت کشور.
دانشنامه ایران زمین ،  http://portal.nlai.ir/ei/default.aspx
عالی فرجا، سجاد وحیدر لطفی.(1398) .ًنقش ژنو اکو نومیک مناطق آزاد در بازدارندگی اقتصادی و حمایت از تولید ملی با تاکید برارائه مدلی راهبردی برای باز طراحی مناطق آزاد استانهای مرزیً، فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ایی)   ، سال نهم، شماره 2، ص 282-257.
لطفی نیا، محمد تقی و تیمور آمار.(1397). ً تحلیل و نقش گردشگری در تحولات اقتصادی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیرً، فصلنامه علمی –پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ایی)،سال هشتم، شماره 3، ص90-790.
Alam, M. S., and S.R.Paramati.(2016). “The impact of tourism on income inequality in developing economies: Does Kuznets curve hypothesis exist?”, Annals of Tourism Research, No.61, 111–126.
Alesina, A., and  R.Perotti.(1996). “Income distribution, political instability, and investment” ,  European Economic Review, Vol.40,No.6 , pp.1203–1228.
 
Ashley, C., and J.Mitchell.(2009).Tourism and poverty reduction: Pathways to prosperity. London: Taylor & Francis.
 
Benjamin, D., L.Brandt, and J.Giles.(2005). “The evolution of income inequality in rural China”,Economic Development and Cultural Change,Vol.53, No.4,pp769–824.
 
Blake, A., J.S.Arbache., M.T.Sinclair, and V.Teles.(2008). “Tourism and poverty relief” , . Annals of Tourism Research, Vol.35, No.1, pp.107–126.
 
Blake, A. (2008). “Tourism and income distribution in East Africa”, International Journal of Tourism Research, Vol.10, No.6, pp.511–524.
 
7-Burns, P. M. (2004). “Tourism planning: A third way?”,  Annals of Tourism Research, Vol.31, No.1, pp.24–43.
 
Gatti, P.(2013). “Tourism, welfare and income distribution: The case of Croatia”,  Turizam: znanstveno-stručni časopis, Vol.61, No.1, pp.53–71.
 
Haddad, E. A., A.A.Porsse, and W.Rabahy.(2013). "Domestic tourism and regional inequality in Brazil ", Tourism Economics, Vol.19, No1, .p173–186.
 
Harrison, D. (2008). "Pro-poor tourism: A critique", Third World Quarterly, Vol.29 , No.5, pp.851–868.
Hsieh, C. C., and M.D.Pugh.(1993). “Poverty, Income Inequality, and Violent Crime: A meta-analysis of recent aggregate data studies”, Criminal Justice Review, Vol.18, No.2, pp.182–202.
 
Jordahl, H. (2007). "Inequality and trust  " IMF, Working Paper No. 715
Lee, S.(2009). “Income inequality in tourism services-dependent counties". Current Issues in Tourism, Vol.12 , No.1, pp.33–45.
 
Li,H.,J.L.Chen,and.C.Goh.(2016).“Tourism and Regional Income Inequality: Evidence from China” , Annals of Tourism Research, Vol.58, pp.81–99.
 
Li, H., Goh, C., Zhang Qiu,and F.Meng.(2015). “Effect of tourism on balanced regional development: A dynamic panel data analysis in Coastal and Inland China ". Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.20 , No.6, pp.694–713.
 
Muchapondwa,E.,and J.Stage.(2013)."The Economic Impacts of Tourism in Botswana , Namibia and South Africa: Is poverty subsiding?", Natural Resources Forum, Vol.37 ,No2, pp.80–89.
 
Raza, S.A. and N.Shah.(2017). " Tourism growth and income inequality: does Kuznets Curve hypothesis exist in top tourist arrival countries" , Asia Pacific Jornal  of Torism  Resarch, Vol.22 , No.8 , pp.1-11.
Saarinen, J., C.M.Rogerson, and H.Manwa.(2013).Tourism and the Millennium Development Goals: Tourism, local communities and development. Abingdon: Routledge Prss.
 
Scheyvens, R. (2009). “Pro-poor tourism: Is there value beyond the rhetoric?” Tourism Recreation Research, Vol.34, No.2, pp.191–196.
 
Spenceley, A and H.Goodwin.(2007).“Nature-based tourism and poverty alleviation: Impacts of private sector and parasternal enterprises in and around Kruger National Park”, South Africa. Current Issues in Tourism, Vol.10, No.2–3, pp.255–277.
 
Tosun, C, D.J.Timothy,and Y.Öztürk.(2003).“Tourism growth, national development and regional inequality in Turkey”, Journal of Sustainable Tourism, Vol.11, No.(2–3), 133–161.
 
Wen, J, and C.Tisdell.(1997). “Regional inequality and tourism distribution in China” , Pacific Tourism Review,Vol.1, No.2, pp.119–128.