چارچوب اصول اخلاقی در آسیب شناسی مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری ایران: مطالعه موردی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار، هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

بی‌شک توسعه کمی و صرف و بدون توجه به ابعاد اجتماعی و زیست محیطی آسیب ها و چالش‌های فراوانی را برای جوامع به بار خواهد آورد. یکی از اهداف مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری مناطق جغرافیایی رسیدن به توسعه پایدار است؛ اما تجربیات کشورهای عمده مقاصد گردشگری نشان داده است که صرف مدیریت و برنامه ریزی نمی‌تواند توسعه پایدار به ارمغان آورد. یکی از راهبردهایی که می‌تواند چالش‌ها و آسیب‌های توسعه گردشگری را کم رنگ نماید چارچوب‌های اخلاقی است. هدف این مقاله بررسی نقش چارچوب اصول اخلاقی در آسیب شناسی مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری ایران در استان گیلان است. سوال اصلی مقاله این است که چارچوب اصول اخلاقی چه نقشی در مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری ایران و استان گیلان می‌تواند داشته باشد؟ روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات و داد‌های تحقیق استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که توجه به اخلاق در مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری گیلان از آنومی اجتماعی جلوگیری می‌کند و می‌تواند انگیزه های درونی ساکنان و گردشگران را برای حفاظت از محیط زیست برانگیزاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Framework of Ethical Principles in Pathology of Management and Sustainable Development Planning of Iran's Tourism Destinations: A Case Study of Gilan Province

نویسنده [English]

  • Hossein Rahmani Tirkalai
Assistant Professor, Faculty of Payame Noor University
چکیده [English]

Undoubtedly, quantitative and mere development، regardless of social and environmental dimensions، will cause many harms and challenges for societies. One of the goals of tourism management and planning in geographical areas is to achieve sustainable development. But the experiences of major tourist destinations have shown that management and planning alone cannot bring sustainable development. One of the strategies that can mitigate the challenges and harms of tourism development is ethical frameworks. The purpose of this paper is to investigate the role of the framework of ethical principles in the pathology of management and sustainable development planning of Iran's tourist destinations in Gilan province. The main question of the article is what role can the framework of ethical principles play in the management and planning of sustainable development of tourism destinations in Iran and Gilan province? The method of this research is descriptive-analytical. Data collection tools and research data are the use of library resources. The results of the article show that paying attention to ethics in the management and planning of sustainable development of tourism destinations in Gilan prevents social anomie and i‌t can motivate residents and tourists to motivate themselves to protect the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • sustainable development
  • tourism destinations
  • Gilan province
صداقتی، عاطفه و فغفوریان، مهسا­(1390)، برنامه‌ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری راهی برای توسعه اقتصادی شهرها (نمونه موردی شهر نیشابور)، در اولین مقالات اجلاس اقتصاد شهری ایران، مشهد.
فرجی راد، عبدالرضا و سید نصیری، سیده ژاله­(1389)، رویکردهای تحلیلی در توسعه پایدار گردشگری شهری، جغرافیایی سرزمین، دوره 7، شماره‌ 25، 29-40.
کرمی پور، عارفه­(1391)، نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصاد منطقه‌ای، شناخت امکانات و محدودیت‌ها در ایران و جهان. دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد واحد سنندج، 4-6.
کشوری، بهاره و تیموری، پرویز­(1389)، کاربرد GIS و TIS در امکان‌سنجی گردشگری ساحلی، نمونه موردی: شهر بابلسر، جغرافیای انسانی، دوره 2، شماره 4، 73-90.
لس، لومسدن­(1380)، بازاریابی گردشگری، ترجمه: محمدابراهیم گوهریان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
مدهوشی، مهرداد و ناصرپور، نادر(1382)، ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 28، 25-58.
موحد، علی(1386)­، گردشگری شهری، انتشارات دانشگاه شهید چمران، اهواز.
هادیانی، زهره؛ احد­نژاد، محسن؛ کاظمی­زاد، شمس­ اله و قنبری، حکیمه­(1390)، برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری براساس تحلیل SWOT (مطالعه موردی: شهر شیراز)، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دوره 23 ­(پیاپی47)، شماره 3، 111- 132.
علیزاده، محمد، رحیمی، محمد، فراگردی، زهره، افراسیابی، فاطمه(1398)، ارزیابی ژئوسایت‌های شهرستان خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری. فصلنامه جغرافیا­(­برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 10(1-1)، 421-433.
درویشی، رضا، رضایی، محمدرضا، شمس‌الدینی، علی(1397)، بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم). فصلنامه جغرافیا ( برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 8(4)، 411-426.
بهاری میمندی، سید امیر عباس، دریاباری، سید جمال الدین، بخشنده نصرت، عباس(1397)، ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان رامسر از دیدگاه زیست محیطی. فصلنامه جغرافیا­(­برنامه‌ریزی منطقه­ای)، 8(2)، 267-279.
فلاح تبار، نصراله(1395)، جایگاه اکوتوریسم در توسعه پایدار شهر قشم (با بهره‌گیری از مدل SWOT). فصلنامه جغرافیا (-برنامه­ریزی منطقه‌ای)، 7(1)، 29-42.
حسینی نژاد، سید رامین، دریاباری، سید جمال الدین(1395)، بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقه‌ای (نمونه موردی: گردشگری سلامت استان اردبیل). فصلنامه جغرافیا (­برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 6(3)، 55-63.
زنگی‌آبادی، علی، مصلحی، محسن، وارثی، حمید رضا(1394)، تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان). فصلنامه جغرافیا (­برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 5(2)، 7-17.
Aminian, A(2012). Environmental performance measurement of tourism accommodations in the pilgrimage urban areas: The case of the Holy City of Mashhad, Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35, 514-522.
Anuar, A. N. A., Bookhari, S. N., & Aziz, N. A(2012). The effectiveness of Safe City Programme as safety basic in tourism industry: Case Study in Putrajaya. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 42, 477-485.
Asadi, R(2011). Strategies for Development of Iran Urban Tourism. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9), 1933-1943.
Azizi, H., Biglari, M., & Joudi, P., (2011). Assessment the feasibility of sustainable tourism in urban environment employing the cumulative linear model, Procedia Engineering, 21, 24- 33.doi:10, 1016/j. proeng. 2011, 11, 1983.
Cîrstea, Ş. D(2014). Travel &Tourism Competitiveness: A Study of World's Top Economic Competitive Countries. Procedia Economics and Finance, 15, 1273-1280.
Delitheou, V., Vinieratou, M., & Touri, M(2010). The contribution of public and private investments to the growth of conference tourism in Greece,Management Research and Practice, 2(2), 165-178.
Gao, Xiao, X, Gan, Y. and Zheng, Y(2001).Ecosystem functions, services and their values a case study in xingshan country of china, Ecological Economics, 38: 141- 154.
Gardeshgari.persianblog.ir.
Popescu, R. I., & Corbos, R. A(2010). The role of Urban Tourism in the strategical development of Brasov Area. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, (16), 69.
Jiang, J(2008). Evaluation of the Potential of Ecotourism to the Contribute to Local Sustainable Development: A Case Study of Tengtou Village. China, Massey University, New Zealand.
Jutla, R(2000). Visual image of the city: Tourists’ versus residents’ perception of simla, ahill station in northern India, tourism geographies: An International Journal of Tourism space, Place and Environment, 2(4):404-420.
Łapko, A(2014). Urban tourism in Szczecin and its impact on the functioning of the urban transport system. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 151, 207-214.
Ma, T., Hong, T., & Zhang, H(2015). Tourism spatial spillover effects and urban economic growth. Journal of Business Research, 68(1), 74-80.
https://www.researchgate.net
http://gileboom.info
https://www.mdpi.com
https://www.mdpi.com