تاثیر منطقه گرائی بر توسعه اقتصادی کشور(با تاکید بر استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکترای تخصصی جغرافیای سیاسی، استادیار و عضو هیأت علمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی مدیریت شهری، استاد و عضو هیأت علمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

منطقه گرایی از مسائلی است که طی سال‌های اخیر مورد توجه متفکران قرار گرفته است. حضور فعال ایران در مسائل منطقه‌ای، ضمن تثبیت نقش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران در منطقه، اهمیت استراتژیک ایران را در صحنه نظام بین الملل نیز افزایش داده است. امروزه تلاش در جهت ارتقاء شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی به منظور دستیابی به اهداف مهم توسعه پایدار، در قالب سیاست منطقه گرایی، با استفاده از الگوسازی و ارائه راهکارهای مناسب الزامی و ضروری است. در این پژوهش با تحلیل تاثیر سیاست منطقه گرایی برتوسعه اقتصادی کشور با مطالعه استان کرمانشاه از استانهای همجوار با کشور عراق پرداخته شد با مطالعه و تدوین 120پرسشنامه حاوی 50 سوال، تاثیر منطقه گرایی در ابعاد(اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی ، زیست محیطی وسیاسی- امنیتی) از نگاه مدیران 5 شهرستان مرزی(پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب و قصر شیرین)بررسی شده و پردازش اطلاعات با SPSS با کمک آزمونT تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک راهه(ANOVA) برای بررسی رابطه شاخصهای آماری صورت گرفت. بنابراین از دیدگاه مدیران، منطقه گرایی تاثیر مثبتی بر توسعه مناطق مرزنشین دارد و با تحلیل آزمون واریانس می بینیم که مدیران همه شهرستانهای مورد مطالعه، تاثیر تقریبا یکسانی از منطقه گرایی را بازتاب دادند و اختلاف معنی داری بین آنها وجود ندارد. پیشنهاد می شود با توجه به پتانسیلهای استان کرمانشاه در قالب(شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی) طرح آمایش سرزمین این استان و استانهای هم مرز عملیاتی و اجرائی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Regionalism on the Economic Development of the Country (with Emphasis on Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • Ali pormirza 1
  • Rebaz ghorbaninegad 2
  • azam yousefi 2
  • Rahim sarvar 3
1 PhD Student in Political Geography, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD in Political Geography, Assistant Professor and Faculty Member, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 PhD in Urban Management, Professor and Faculty Member, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Regionalism is one of the issues that has attracted the attention of thinkers in recent years
Iran's active presence in regional affairs, while consolidating Iran's political, security and economic roles in the region, has also increased the strategic importance of Iran on the international scene Today, efforts to promote economic, social, environmental and cultural indicators in order to achieve the goals of sustainable development In the framework of regionalization policy, it is imperative to model and present appropriate solutions.
In this research, the effect of regionalization policy on economic development of Iran was studied by studying the province of Kermanshah from neighboring provinces of Iraq. By studying and compiling 120 questionnaires containing fifty questions, the impact of regionalism on the dimensions (economic, socio-cultural, physical, environmental-security From the viewpoint of the managers of the five border cities (Paveh, Javanrood, salas Babajani, Sarpol Zahab and Qasr Shirin) Data were analyzed by SPSS using one-sample T-test and one way analysis of variance (ANOVA) to examine the relationship between statistical indices Therefore, from the managers' point of view, regionalism has a positive impact on the development of border regions. And by analyzing the variance test, we see that the managers of all the studied cities reflect the almost identical effect of regionalism, and there is no significant difference between them. Based on the potential of Kermanshah province (economic, social, cultural, physical and environmental indicators), it is recommended to plan the land of this province and the provinces of operational and operational boundaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geopolitics
  • regionalism
  • economic development
  • security
  • border regions
ادبی، شهرام (1388) جغرافیای سیاسی- امنیتی استان کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
افشار، ایرج (1371) کرمانشاهان و تمدن دیرینه آن، تهران: انتشارات زرین
زارعی، بهادر (1391) بنیادهای نظری جغرافیای سیاسی با تأکید بر اسلام و ایران، تهران: نشر دانشگاه تهران.
زارعی، بهادر و زینی وند، علی(1392) قلمرو ایران بزرگ زمینه ساز یک نظام منطقه‌ای، فصلنامة مطالعات منطقه‌ای، ش 3 : 81-55
سالنامه آماری استان کرمانشاه (1395) معاونت برنامه‌ریزی استانداری کرمانشاه
سرخ کمال، کبری(1390) سطح بندی شهرستانهای استان خراسان رضوی از لحاظ مؤلفه‌های توسعه یافتگی فرهنگی، مجلۀ برنامه‌ریزی فضایی، ش 2: 108-95
عزتی، عزتالله(1380) ژئوپلیتیک در قرن بیست ویکم، تهران: انتشارات سمت.
فرجی راد، عبدالرضا(1383) اهمیت توجه به منطقه گرایی و نقش آن در توسعه کشور، فصلنامۀ جغرافیایی سرزمین، ش 3: 28-35
فنّی، زهره (1388) شهرهای کوچک رویدادی دیگر در توسعۀ منطق‌های. تهران: انتشارات آذرخش
فیترپتریک، تونی (1385) نظریه‌های جدید رفاه، هرمز همایون پور. تهران: اتشارات مؤسسه پژوهش تآمین اجتماعی تهران.
کاظمی، علی اصغر (1373) روابط بین الملل در تئوری و عمل، تهران: نشر قومس
لطیفی، غلامرضا (1382) توسعۀ شهری پایدار و توسعۀ فرهنگی، فصلنامۀ علوم اجتماعی، ش 22: 153-131
مجتهدزاده، پیروز(۱۳۸۱) جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: انتشارات سمت.
محمدی، جمال(1391) رتبه بندی مناطق شهر اصفهان از لحاظ شاخصهای فرهنگی بر اساس تصمیم گیری چند شاخصه، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، ش 44: 194-175
مصلی، غلامرضا (1384) بررسی آسیب پذیری‌های امنیتی شهرستان مرزی مریوان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
موسوی، میرنجف(1394) ارزیابی نقش بازارچه‌های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین مورد مطالعه: بازارچه ی مرزی تمرچین پیرانشهر، فصلنامه جغرافیا و توسعه، ش 11: 75-70.
نقیب زاده، احمد (1382) اتحادیة اروپا از آغاز تا امروز، تهران: نشر قومس.
وزارت امور اقتصادی و دارایی(1375) بررسی عملکرد بازارچه‌های مشترک مرزی و تبیین راه‌هایی در جهت بهبود روند مذکور و بررسی جایگزین‌های مناسب، تهران: معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
Chandoevwit, W., Yongyuth, Ch., Srawooth, P, (2004) , Thailland's Cross Border Economy, A Case Study of Sa Kaeoand ChaingRa; Thailland Development Resource Institute (sdri).
Hettne, B, (2003), The New Regionalism Revisited, In Soderbaum, F. (Ed), new York university Press.
Philips, D.( 2006), quality of life concept, policy and practice london, routledge. sun, ch. and lin, G.T.L., 2008, application of fuzzy topsis for estimating the industrial cluster policy, institute of management of technology, national chiao tung university, taiwan.